Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bilimsel Araştirma Yöntemleri SNF 501 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. MEHMET BARIŞ HORZUM
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Mehmet Akif HAYAL

Course Category
Course Objective

Araştırma sürecini incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini gözden geçirmek ve belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini konusunda kavrama ve uygulama düzeyinde bilgi ve beceri kazandırmak.

Course Content

Bilimsel araştırma ve teknolojinin önemi, bilimsel araştırmalarda amaç ve araştırma türleri, araştırma konusunun seçimi ve geçici planın hazırlanması, kaynak araştırmasında kütüphanelerden yararlanma, araştırmanın (bildiri,makale, tez, rapor) kurallara uygun olarak yazımı, araştırmada internetin rolü, deneysel verilerin elde edilmesi ve yorumlanması, hata ve istatiksel analiz.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Araştırma ve araştırma planlarında bilimsel etiğe uygun davranır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Araştırma amacına uygun veri toplama aracını seçebilir ve araştırma sonucuna uygun çözüm önerileri geliştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Araştırma sonuçlarını bilimsel kurallara uygun olarak rapor eder. Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
4 Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleriyle ilgili kavramları söyler, yazar ve problem çözmede bilimsel yöntemin önemini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Rol Oynama, Grup Çalışması, Benzetim, Beyin Fırtınası, Altı Şapka, Örnek Olay, Deney / Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Sözlü Sınav, Ödev, Proje / Tasarım, Portfolyo, Performans Görevi,
5 Araştırmada elde edilen bulguları yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Araştırma problemini tanımlar ve uygun araştırma yöntemi ve desenlerini seçer. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bilim ve Temel Kavramlar
2 Araştırma Türleri ve Arasındaki Farklar
3 Araştırma Problemi
4 Değişken ve Hipotezler
5 Bilimsel Etik ve Araştırma
6 Literatür Taraması
7 Örneklem Seçimi
8 Veri Toplama Araçları
9 Ara Sınav
10 Geçerlilik, Güvenirlilik ve iç geçerlilik
11 Veri Analizi
12 Tanımsal (Betimsel) İstatistik ve Çıkarımsal (Yorumsal) İstatistik
13 Deneysel Desenler ve Nitel Analiz
14 Rapor Yazma Teknikleri
Resources
Course Notes <p>Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Y&ouml;ntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.</p>
Course Resources

Kuş, E. (2005). Nicel-nitel araştırma teknikleri. Anı Yayıncılık, Ankara.
Ekiz, D. (2003).Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş. Anı Yayıncılık, Ankara.
Balcı, A. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem, Teknik, İlkeler. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Yıldırım, A, Şimşek, H.(1999). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
Silverman, D. (1997). Doing Qualitative Research: A Practical Handbook. London: SAGE Publications.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 10
2. Ödev 10
1. Performans Görevi (Seminer) 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 2 10 20
Final 1 15 15
Total Workload 161
Total Workload / 25 (Hours) 6.44
dersAKTSKredisi 6