Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Işçi Sağliği ve Işyeri Hemşireliği HTP 528 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. AYŞE ÇEVİRME
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

İş sağlığı ve boyutları, işçi sağlığının nitelikleri ve önemi, işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamaları, risk gruplarına yönelik politikalar, işyeri hemşiresi açısından işçi sağlığı, iş güvenliği mevzuatı,işçi sağlığı iş güvenliği mevzuatı, , çalışma hayatında fizyolojik stresler ve ergonomi, işçi beslenmesi, meslek hastalıklarına genel bakış, iş hijyeni ve kimyasal etkenler, işyerinde fiziksel etkenler, iş kazalarına genel bakış, işyerinde ilk yardım örgütlenmesi ve ilk yardım eğitimi gibi konularda bilgili ve bilinçli sağlık insan gücü yetiştirmek, işyeri hemşiresinin rol ve görevleri benimsetmektir

Course Content

İşçinin sağlığının korunması, iş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin ilişkin halk sağlığı hemşiresinin rol ve görevlerini inceler. Bu kapsamda iş ve işçinin tanımı .,maruz kaldıkları sağlık riskleri, iş kazaları ve hastalıklar ve bunlardan korunma konuları yer alır

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Eleştirel düşünme, problem çözme, araştırma ve kanıta dayalı karar verme becerilerini kullanır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
2 İşçiye ait sağlık düzeyini belirler, tutulan kayıt ve istatistiklerden yararlanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
3 Hemşirelik bakımını kültürel özelliklere, etik ilkelere, kalite yönetimine ve yasalara uygun yönetir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
4 İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından ergonomik yaklaşımı bilir ve sergileyebilir, tüm çalışanları bilgilendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
5 İş yeri ortamında çalışanların maruz kaldığı sağlık risklerini belirler ve çözüm üretebilme bilgi ve becerilerini geliştirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
6 Genel olarak kaza,iş kazalarının istatistiksel analizini yapar,meslek hastalıkları,iş kazalarının sebepleri ve kaza zincirini tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
7 İş kazaları ve meslek hastalıklarının önemi ve etki alanını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
8 İş kazaları ve meslek hastalıkları risklerinde insan faktörünün önemi ve etkilerini kavrarve tüm çalışanları bilgilendirir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
9 İlk yardım uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
Resources
Course Notes
Course Resources

1-Türkiyede iş sağlığı konusuna genel bakış,Hacettepe halk sağlığı vakfı,1998
2-İş yeri hekimliği ders notları,TTB YAYINI,2001
3-Bertan M,Güler Ç.Halk Sağlığı Temel Bilgiler Güneş Kitabevi Ankara,1995,2006.
4- halk sağlığı hemşireliği ders kitabı.Vehbi Koç Vakfı ayınları,no:14,1998,İstanbul
5- Ders notları.Ayşe Sayan
6- Toplum sağlığı ve hemşireliği,Zafer Öztek,Gülümser Kubilay,1993,Ankara
7-www.isgüm.com

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Lisans yeterliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir. X
2 Etkili iletişim becerilerini kullanarak sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde çalışır. X
3 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun davranır. X
4 Hemşirelik alanında karşılaşılan karmaşık sorunların çözümünde eleştirel düşünme, problem çözme, araştırma ve kanıta dayalı karar verme becerilerini kullanır. X
5 Alanındaki güncel gelişmeleri ve katıldığı çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde aktarır X
6 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
7 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilecek düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
8 Birey, aile ve toplumun sağlık eğitimi, danışmanlık ve bakım gereksinimlerini uzmanlık düzeyinde bütüncül bir yaklaşımla karşılar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Performans Görevi (Seminer) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 142
Total Workload / 25 (Hours) 5.68
dersAKTSKredisi 6