Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
State and Society In The Middle East UOC 508 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. ALİ BALCI
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Zana Baykal
Course Category
Course Objective Orta Doğuda Devlet ve Toplum adlı dersin başlıca amacı katılımcıları Orta Doğu?da yaşayan çeşitli halklar ve devletlerle aşina kılmaktır. Bu minvalde bu ders öğrencilerin:
Orta Doğuda yer alan mevcut devletlerin ve çeşitli devlet şekillerinin bilgisine haiz olmalarını;
İlgili devletlerin tarihi ve bölgesel önemleri açısından demokrasi, din ve devlet yönetimi, insan hakları vs. gibi konularda eleştirel bir bakış açısı geliştirmelerini;
 Derste yapılacak kuramsal okumaları bölgedeki çağdaş gelişmelerle alakalandırabilmelerini;
Bölgedeki devletlerin bölge içi ve dışındaki ilişkileri ile alakalı olarak mukayeseli bir bakış açısı geliştirebilmelerini;
Ve bölgede son zamanlarda yaşanan gelişmeleri kavramalarını ve bu mevzuların tartışmasında yeterince katkıda bulunabilmelerini sağlamayı amaçlanmaktadır.
Course Content Dersin başlıca amacı doğrultusunda Orta Doğu?da devlet, toplum ve siyaset konularına genel bir giriş sağlanacaktır. Orta Doğu?daki mevcut devletlerin ve kurumların oluşumuna yol açan gelişmeler sistematik olarak kapsanacaktır. Orta Doğu?daki ulus devletlerin oluşumunu izah eden kuramlar tanıtılacaktır. İnsanların devletle ilişkilerini açıklayan temel bakış açıları da özetlenecektir. Demokrasi, din, sekülerleşme ve sekülerizm gibi konulara da değinilecektir.
Orta Doğu?daki mevut ayaklanmalar ayrıca bu dersin müfredatında yerini almaktadır.
Son olarak Orta Doğu ülkelerinde medyanın rolüne, cinsiyet, insan hakları ve yasaklama gibi konulara yapılacak özel atıflarla değinilecektir.
1. Giriş
2. Orta Doğu?da Devlet ve Devlet Oluşumu
3. Orta Doğu?da Müstemlekeci Miras ve Tahakkümcülük
4. Din ve İnsanlar: Mezhep Kavgaları ve Ümmetçilik
5. 19. Yy sonrası Siyasi AkımlarPolitical Movements after the 19th Century
6. Filistin: Müstemlekeciliğin Bitmeyen BölümüPalestine
7. Irak Savaşı Öncesi ve Sonrası
8. Petrol ve Din Arasında: Suudi Arabistan ve İran
9. Orta Doğu?da Sekülerleşme: Model Ülke Türkiye?
10. Bölge İçin Çözüm: Demokrasi?
11. Arap Baharı ve Getirdikleri
12. Orta Doğu?da Medya ve İnsan Hakları
13. Orta Doğu?da Bugün: Suriye Krizi
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ortadoğudaki insan hareketliliğine ve bunun diğer küresel göç örüntü, ağ ve oluşumlarıyla bağlantılarına eleştirel bakabilme, sorunsallaştırabilme, tartışmaya açma yeteneği kazanmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
2 Ortadoğu bölgesindeki göç ve zorunlu göç hareketleri konusundaki kavramları ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
3 Ortadoğu bölgesinde insan harektliliğine ilişkin güncel konular ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
4 Ortadoğuda göç örüntü ve sistemlerinin ortaya çıkışı, gelişimi ve dönüşümü hakkında bilgi sahibi olarak yorum yapabilme yeteneğini kazanmak ve konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
5 Uluslararası göç ve zorunlu göçe ilişkin temel kavram ve tartışmaları bilimsel yöntemlerle tanımlama, anlamlandırma, analiz etme bilgi ve becerisi kazanmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
6 Ortadoğuda göç ve zorunlu göç hareketleri ile diğer politika alanları ve iç siyasal gelişmeler arasında bağlantı kurabilme becerisine sahip olmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
7 Ortadoğuda insan hareketliliğine ilişkin temel konularda tartışma, muhakeme ve yeni bakış açıları getirebilme kabiliyeti kazanmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
8 Ortadoğudaki ülkelerin göç örüntüleri ve politikaları arasında karşılaştırma yapma yeteneği kazanmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
9 Ortadoğudaki belirli bazı ülkelerin göçe ve zorunlu göçe yönelik politikalarına ilişkin temel tartışmalara aşina olmak Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Benzetim, Örnek Olay, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş, Uluslararası göçe ilişkin teorik ve kavramsal tartışmalar 1,2 (bkz. Kaynaklar)
2 Zorunlu göçe ilişkin teorik ve kavramsal tartışmalar 3,4 (bkz. Kaynaklar)
3 a) Ortadoğu ve göç b) Filistinli mülteciler 5, 6 (bkz. Kaynaklar)
4 Göçlerle kurulan bir devlet: İsrail 7 (bkz. Kaynaklar)
5 Orta Doğudan Avrupa ve ABDye göç (Kuzey Afrikadan Fransaya, Türkiyeden Almanya?ya, Arap coğrafyasından ABD?ye göç) 8, 9,10 (bkz. Kaynaklar)
6 Körfez Arap ülkelerine göç: Asyalı göçmenler 11, 12 (bkz. Kaynaklar)
7 Körfez Arap ülkelerine göç: Kadın göçmenler 13, 14 (bkz. Kaynaklar)
8 Türkiyenin iltica ve göç politikaları 15 (bkz. Kaynaklar)
9 İran Devrimi ve İranlı mülteciler 16, 17 (bkz. Kaynaklar)
10 Irak: İran-Irak Savaşı, Körfez Savaşları ve Amerikan müdahalesinin yol açtığı insan hareketliliği 18 (bkz. Kaynaklar)
11 Irak: İran-Irak Savaşı, Körfez Savaşları ve Amerikan müdahalesinin yol açtığı insan hareketliliği 19 (bkz. Kaynaklar)
12 Arap Devrimleri ve göç akımları (Mısır ve Libya örnekleri) 20 (bkz. Kaynaklar)
13 Arap Devrimleri ve mülteci akımları (Suriye) 20 (bkz. Kaynaklar)
14 Sonuç ve Değerlendirmeler 21(bkz. Kaynaklar)
Resources
Course Notes 1)Castles, Stephen and Mark Miller. (1998) Chapter 1: ?Introduction? in Stephen Castles and Mark Miller, The Age of Migration. International Population Movements in the Modern World New York: Guilford Press, 1-18.<br>2) Massey, Douglas S. et. al. (1993) ?Theories of International Migration: A Review and Appraisal?, Population and Development Review, Vol. 19, No. 3, 431-466.<br>3) Mertus, Julie. (1998) ?The State and the Post-Cold War Refugee Regime: New Models, New Questions?, International Journal of Refugee Law, Vol. 10 No. 3, 321-348.<br>4) Castles, Stephen. (2003) ?Towards a Sociology of Forced Migration and Social Transformation?, Sociology, Vol. 37, No. 13, 13-34.<br>5)Shami, Seteney. (1993). ?The Social Implications of Population Displacement and Resettlement: An Overview with a Focus on the Arab Middle East,? International Migration Review, 27(1): 4-33.<br>6)Nigem, Eli Suleiman, Jaber. (2006) ?Marginalised Community: The Case of Palestinian Refugees in Lebanon,? Development and Research Centre on Migration, University of Sussex.<br>http://www.migrationdrc.org/publications/research_reports/JaberEdited.pdf<br>7) Gat. Moshe (2002), ?The IDF and The Mass Immigration of the Early 1950s: Aid to the Immigrant Camps?, Israel Affairs, (8) 1: 191-210.<br>8) Lamont, Michèle, Ann Morning and Margarita Mooney. (2002), ?Particular Universalisms: North African Immigrants Respond to French Racism,? Ethnic and Racial Studies, 25(3): 390?414.<br>9 Kaya, Ayhan. 2007) ?German-Turkish Transnational Space: A Separate Space of Their Own? German Studies Review, Vol.30, No.3, 1-20.<br>10) Nigem, Elias T. (1986). ?Arab Americans: Migration, Socioeconomic and Demographic Characteristics,? International Migration Review, 20(3): 629-649.
Course Resources 11) Arnold, Fred and Nasra M. Shah. (1984), ?Asian Labor Migration to the Middle East,? International Migration Review, (18)2: 294-318.
12) Eelens, Frank and J. D. Speckmann. (1990). ?Recruitment of Labor Migrants for the Middle East: The Sri Lankan Case,? International Migration Review, Special Issue: Labor Recruiting Organizations in the Developing World, 24(2): 297-322.
13) Silvey, Rachel. (2006). ?Consuming the Transnational family: Indonesian Migrant Domestic Workers to Saudi Arabia,? Global Networks 6(1): 23?40.
14) Sabban, Rima. ?United Arab Emirates: Migrant Women in the United Arab Emirates the Case of Female Domestic Workers,? Gender Promotion Programme Series on Women and Migration, International Labour Office, Geneva.
15) Akagündüz, A. (1998), ?Migration to and from Turkey, 1783-1996: Types, Numbers and Ethno-religious Dimensions?, Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 24,No.1, 97-120.
16) Koser-Akçapar, Şebnem. (2010), ?Re-Thinking Migrants? Networks and Social Capital: A Case Study of Iranians in Turkey,? International Migration, 48 (2): 161-196.
17) Koser-Akçapar, Şebnem. (2006). ?Conversion as a Migration Strategy in a Transit Country: Iranian Shiites Becoming Christians in Turkey,? IMR, 40(4): 817? 853.
18) Chatelard, Géraldine. (2009). ?Migration from Iraq between the Gulf and the Iraq wars (1990-2003): Historical and Sociospacial Dimensions? http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/36/49/61/PDF/Chatelard_Iraqi_migration.pdf
19) Ruiz, Hiram (2001). ?Afghanistan?s Refugee Crisis,? Middle East Research and Information Project http://www.merip.org/mero/mero092401
20) Abdelfattah, Dina. (2011). ?Impact of Arab Revolts on Migration,? CARIM Analytic and Synthetic Notes 2011/68.
21) Fargues, Philippe. (2008). ?Emerging Demographic Patterns across the Mediterranean and their Implications for Migration through 2030,? in Talent, Competitiveness and Migration, The Transatlantic Council on Migration, Verlag Bertelsmann Stiftung & Migration Policy Institute, Washington 2009: pp. 129-162.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 25
1. Ödev 37
2. Ödev 38
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ödev 2 20 40
Final 1 20 20
Total Workload 172
Total Workload / 25 (Hours) 6.88
dersAKTSKredisi 7