Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Görsel Kültür ve Iletişim Çalişmalari BH 602 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Zorunlu
Course Coordinator EKMEL GEÇER
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Bu dersin amacı, öğrencinin, iletişim çalışmaları ve görsel kültür ilişkisine yönelik teorik bilgisini artırmak ve toplumsal/kültürel iletişimde görselliğin, imgelerin önemini anlamasına yardımcı olmaktır. Burada görsellik; müzikte, toplumda, politikada, tarihte, sosyal ilişkilerde, cinsiyetçi yaklaşımda ve etnisitede göründüğü biçimleriyle, eleştirel bir bağlamda ele alınır. Bu çerçevede, öğrenciye; kitle iletişimi, kültür endüstrileri, sanatsal ve toplumsal hareketler tarafından üretilen imgeleri, mekan-görüntü bağlamında, görsel sosyolojinin araçlarıyla değerlendirebilmesi konusunda yardımcı olunur.

Course Content

Kültür ve Görsel İmgeler
Popüler Kültürede İmge İmparatorluğu
Reklam ve Modada Görsellik
Santsal hareketler ve İmgeler
Toplumsal Hareketlerde Görsellik
Görsel Kültür ve Kent
Turizm ve Politik İmgeler

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Görselleri mesaj oluşturmada metin içerisinde etkin kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
2 Görsel algıyı tarif eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev,
3 İmajların tutum ve kararlara etkisini kavrar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Gerçeklik ile görüntü arasındaki farkı yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Görsel iletişimde etik değerlere uygun mesaj oluşturur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Görsel tasarım ögelerini sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
7 Göstergebilim unsurlarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Görsel iletişimin gelişim süreci
2 Semiyoloji
3 İzleyici ve anlam: İzleyicinin görüntüye yönelik farklı okumaları analiz edilecektir.
4 Görsel Kültür, dijital medya ve küreselleşme: Teknolojik gelişmelerin, temsilin doğasında ne gibi değişikliklere yol açtığı tartışılacaktır.
5 Görsel kültürün küresel akışı: Küreselleşmenin görsel kültürdeki etkileri, kültür emperyalizmi, küresel markalama gibi kavramlar tartışılacaktır.
6 Görsel kültür ve gündelik hayat: İmgelerin gündelik hayatımızı nasıl sarmaladığı açıklanacak ve imgeleriin kültürel hayattaki yansımaları analiz edilecektir.
7 İmajların tutum ve kararlara etkisi
8 Ara Sınav
9 Görüntü ve gerçeklik
10 Manipülasyon ve etik
11 Reklam, tüketim kültürü ve haz: Tüketim toplumu, meta fetişizmi vb. kavramlar ışığında reklamlarda kullanılan görseller analiz edilecektir.
12 Görüntü ve iktidar: İmge ile iktidar arasındaki ilişkinin sanat tarihi, kültürel çalışmalar ya da oryantalist söylem çerçevesinde değerlendirilmesi.
13 Öğrenci sunumları
14 Final
Resources
Course Notes
Course Resources

Fiske, J. (2003) İletişim Çalışmalarına Giriş, (çev.) Süleyman İrvan, Bilim ve Sanat Yayıncılık, Ankara.
Berger, J. (2013) Görme Biçimleri, (çev.) Yurdanur Salman, Metis Yayınları, İstanbul.
Barthes, R. (2012) Göstergebilimsel Serüven, (çev.) Mehmet Rifat ve Sema Rifat, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
Sartori, G. (2004) Görmenin İktidarı, (çev.) Gül Batuş ve Bahar Ulukan, Karakutu, İstanbul.
Miller, R. M. ve Williams, G. A. (2004) The 5 Paths to Persuasion: The Art of Selling Your Message , Warner Business Book, New York.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İletişim bilimlerinin çeşitli alanlarında doktora düzeyinde kuramsal bilgi ve donanıma sahip olmak. X
2 Alanla ilgili güncel çalışmaları, gelişme ve yenilikleri takip edebilmek. X
3 Alandaki ampirik ve teorik çalışmaları analiz edebilmek ve tartışabilmek. X
4 İletişim bilimlerine ilişkin hem teorik hem uygulamalı bir araştırmayı yürütebilecek donanıma sahip olmak. X
5 Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgiye erişme, araştırma yapabilme, veri toplama ve bu verileri çözümleyip yorumlayabilmek yetisine sahip olmak. X
6 Farklı disiplinlerle etkileşim kurabilmek ve disiplinlerarası çalışmalar üretebilme becerisi geliştirmek. X
7 Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapabilmek ve literatüre katkı sağlayabilmek. X
8 Tüm bu çalışmalar süresince etik sorumlulukların bilincinde olmak ve buna uygun davranmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 6