Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Yeni Medya ve Gençlik ILB 637 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET GÜZEL
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu ders kapsamında, günümüz medyasını anlamda vazgeçilmez hale gelen yeni medyanın gelişim süreci, özellikleri ve işlevleri üzerinde durulacaktır. Ayrıca, Yeni medya ve gençlik arasındaki bağ irdelenerek, bu alanda yeterli kuramsal bir altyapı oluşturularak öğrencilerin özgün araştırmalar yapabilmeleri amaçlanmaktadır.
Course Content Bu derste, Yeni medyanın tanımı, özellikleri ve tarihsel gelişimi açıklanarak, yeni medyanın gençlik çalışmalarındaki yeri ve gençlik kültürüyle olan ilişkisi ele alınacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yeni medyanın tanımı yaparak özelliklerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
2 Yeni medyanın tarihsel gelişiminin ana hatlarını sıralar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Yeni medyanın toplumsal ve kültürel etkilerini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Gençlik çalışmalarının tarihsel gelişimini analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
5 Yeni medyanın gençliğin kimlik ve kültürü üzerindeki etkisini açıklar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tanışma, dersin tanıtımı ve okuma listesinin paylaşılması
2 Yeni Medya, Tanım ve Özellikleri
3 Yeni Medyanın Tarihsel Gelişimi
4 Yeni Medyanın Toplumsal ve Kültürel İşlevleri
5 Yeni Medya ve İnternet
6 İnternet Kültürü ve Gençlik
7 Gençlik, Tanımlar, Tarihsel Gelişim
8 Ara Sınav
9 Gençlik, Kültür, Kimlik
10 Gençlik Çalışmaları ve Yeni Medya
11 Öğrenci Çalışmalarını Değerlendirme ve Tartışma-1
12 Öğrenci Çalışmalarını Değerlendirme ve Tartışma-2
13 Öğrenci Çalışmalarını Değerlendirme ve Tartışma-3
14 Final Sınavı
Resources
Course Notes
Course Resources • Hebdige, Dick (1988). Gençlik ve Altkültürleri, çev. Esen Tarım, İstanbul, İletişim Yay.
• Huisman, Denis (2000). Sokrates İnternet’te. İstanbul: Güncel Yayıncılık.
• Hafner Katie ve Iyon Matthev (2000). İnternet Tarihi. İstanbul: Güncel Yayıncılık.
• Timisi, Nilüfer (2003). Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi. Ankara: Dost
• Binark, Mutlu ve Kılıçbay, Barış (2005). İnternet, Toplum, Kültür. Ankara: Epos
• Başaran, Funda (2005). “İnternetin Ekonomi Politiği”. Der. M.Binark ve B. Kılıçbay. İnternet, Toplum, Kültür. Ankara: Epos Yayınları,Yayınları.
• Binark, Mutlu (2007). Yeni Medya Çalışmaları. Ankara: Dipnot Yayınları.
• Lüküslü, Demet (2009). Türkiye’de Gençlik Miti, İstanbul, İletişim Yay.
• Castells, Manuel (2013). Umut ve İsyan Ağları.:İnternet Çağında Toplumsal Hareketler. İstanbul: Koç Ünv. Yayınları.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İletişim bilimlerinin çeşitli alanlarında doktora düzeyinde kuramsal bilgi ve donanıma sahip olmak. X
2 Alanla ilgili güncel çalışmaları, gelişme ve yenilikleri takip edebilmek. X
3 Alandaki ampirik ve teorik çalışmaları analiz edebilmek ve tartışabilmek. X
4 İletişim bilimlerine ilişkin hem teorik hem uygulamalı bir araştırmayı yürütebilecek donanıma sahip olmak. X
5 Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgiye erişme, araştırma yapabilme, veri toplama ve bu verileri çözümleyip yorumlayabilmek yetisine sahip olmak.
6 Farklı disiplinlerle etkileşim kurabilmek ve disiplinlerarası çalışmalar üretebilme becerisi geliştirmek. X
7 Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapabilmek ve literatüre katkı sağlayabilmek. X
8 Tüm bu çalışmalar süresince etik sorumlulukların bilincinde olmak ve buna uygun davranmak.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 142
Total Workload / 25 (Hours) 5.68
dersAKTSKredisi 6