Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
21. Yüzyilda Medya ve Ideoloji ILB 617 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. AHMET ESKİCUMALI
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu ders, farklı nitelikli ideoloji yaklaşımlarının, medya içerisinde benimsenme ve kullanılma tarzlarına ilişkin bilgi sunmayı amaçlamaktadır. Derste medya alanındaki ideoloji tartışmalarında öne çıkan, ideolojinin gerçeklikle, bilinçle, ekonomik altyapıyla, seçkinlerle, dille, özneyle ve hegemonyayla kurduğu ilişkiler değerlendirilmeye çalışılacaktır. Bu sayede “medya ve ideoloji” genel başlığı altında çalışmalar yapmayı planlayan öğrenciler için, konuyla ilgili kapsamlı bir giriş yapabilme hedeflenmektedir.
Course Content Bu derste, siyasal düşünce ve ideolojilerin günümüz medyasını nasıl şekillendirdiği, medya dolayımıyla bu düşünce ve ideolojilerin nasıl görünürlük ve işlerlik kazandığı ve farklı nitelikteki medyada bu düşünce ve ideolojilerin nasıl temsil edildiği tartışılacaktır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Bir medya çözümlemesinin ilişkili olduğu siyasal ideoloji veya ideolojileri ayırt eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Farklı siyasal ideolojilerin anaakım medyaya nüfuz etme tarzlarını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
3 Medya dolayımıyla siyasal ideolojilerin görünürlük ve işlerlik kazanma tarzlarını yorumlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
4 Farklı nitelikteki medyada siyasal ideolojilerin temsil edilme tarzlarını değerlendirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
5 Medya çözümlemelerinin farklı yöntemlerini tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İdeoloji: Etimolojisi ve kökenleri
2 Marx’ın kuramsal mirası
3 Hegemonya kavramı ve egemen ideoloji kuramı
4 Sol ve muhalif hareketlerin medyada sunumu-I
5 Sol ve muhalif hareketlerin medyada sunumu-II
6 Neoliberalizm ve medya
7 Kemalizmin medyada sunumu
8 Muhafazakârlık ideolojisinin medyada sunumu-I
9 Muhafazakârlık ideolojisinin medyada sunumu-II
10 Milliyetçilik ve azınlıklarla ilgili haberlerin medyada sunumu-I
11 Milliyetçilik ve azınlıklarla ilgili haberlerin medyada sunumu-II
12 İslam ve İslamcılıkla ilgili haberlerin medyada sunumu-I
13 İslam ve İslamcılıkla ilgili haberlerin medyada sunumu-II
14 Feminist hareketin medyada sunumu
Resources
Course Notes
Course Resources Adorno, Theodor W. (1998a). “Television as Ideology.” Critical Models: Interventions and Catchwords içinde. Çev. Henry W. Pickford. New York: Columbia University Press. sf. 58-70.
Adorno, Theodor W. (1998b). “On Subject and Object.” Critical Models: Interventions and Catchwords içinde. Çev. Henry W. Pickford. New York: Columbia University Press. sf. 245-258.
Adorno, Theodor W. (2001). “The Stars Down to Earth: The Los Angeles Times Astrology Column.” The Stars Down to Earth and Other Essays on the Irrational in Culture içinde. Der. Stephen Crook. London and New York: Routledge. sf. 34-127.
Adorno, Theodor W. (2005). “Kültür Endüstrisini Yeniden Düşünmek.” Çev. ve Der. Erol Mutlu. Kitle İletişim Kuramları içinde. Ankara: Ütopya Yayınevi. sf. 240-249.
Allan, Stuart (1998). “News from NowHere: Television News Discourse and the Construction of Hegemony.” Approaches to Media Discourse içinde. Der. Allan Bell ve Peter Garrett. Oxford: Blackwell Publishers. sf. 105-141.
Bennett, Tony (1982). “Media, ‘Reality’, Signification.” Culture, Society and the Media içinde. Der. Michael Gurevitch et. al. London and New York: Routledge. sf. 287-308.
Chomsky, Noam ve Edward S. Herman (2006). Rızanın İmalatı: Kitle Medyasının Ekonomi Politiği. Çev. Ender Abadoğlu. İstanbul: Aram Yayıncılık. sf. 75-120.
Ewen, Stuart ve Elizabeth Ewen (1992). “Shadows on the Wall” Channels of Desire: Mass Images and the Shaping of American Consciousness içinde. 2nd edition. Minneapolis and London: University of Minnesota Press. sf. 189-220.
Garnham, Nicholas (1997). “Ekonomi Politik ve Kültürel Çalışmalar: Birleşme mi Boşanma mı?” Çev. Sevilay Çelenk. Teori ve Politika 8. sf. 87-104. (İkinci basım: Çelenk, Sevilay (der.) (2008). İletişim Çalışmalarında Kırılmalar ve Uzlaşmalar içinde. Ankara: De Ki Yayınları.)
Garnham, Nicholas (2000). Emancipation, the Media, and Modernity: Arguments About the Media and Social Theory. Oxford: Oxford University Press. sf. 39-62 (3. bölüm).
Golding, Peter ve Graham Murdock (2002). “Kültür, İletişim ve Ekonomi Politik.” Medya Kültür Siyaset içinde. Der. Süleyman İrvan. Çev. Dilek Beybin Kejanlıoğlu. Genişletilmiş ikinci baskı. Ankara: Alp Yayınevi. sf. 59-97.
Golding, Peter ve Graham Murdock (2008). “İdeoloji ve Kitle İletişim Araçları: Belirlenim Sorunu.” Medya, Popüler Kültür ve İdeoloji içinde. Der. Levent Yaylagül ve Nilüfe Korkmaz. Çev. Levent Yaylagül. Ankara: Croom Helm. sf. 23-58.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İletişim bilimlerinin çeşitli alanlarında doktora düzeyinde kuramsal bilgi ve donanıma sahip olmak. X
2 Alanla ilgili güncel çalışmaları, gelişme ve yenilikleri takip edebilmek.
3 Alandaki ampirik ve teorik çalışmaları analiz edebilmek ve tartışabilmek. X
4 İletişim bilimlerine ilişkin hem teorik hem uygulamalı bir araştırmayı yürütebilecek donanıma sahip olmak. X
5 Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgiye erişme, araştırma yapabilme, veri toplama ve bu verileri çözümleyip yorumlayabilmek yetisine sahip olmak.
6 Farklı disiplinlerle etkileşim kurabilmek ve disiplinlerarası çalışmalar üretebilme becerisi geliştirmek.
7 Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapabilmek ve literatüre katkı sağlayabilmek.
8 Tüm bu çalışmalar süresince etik sorumlulukların bilincinde olmak ve buna uygun davranmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 1 15 15
Final 1 15 15
Total Workload 141
Total Workload / 25 (Hours) 5.64
dersAKTSKredisi 6