Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Kiymetli Evrak Hukuku HUK 404 8 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. ŞAFAK NARBAY
Course Lecturers Doç.Dr. MUSTAFA YASAN, Prof.Dr. ŞAFAK NARBAY,
Course Assistants

Arş. Gör Arif Duran

Arş. Gör Emine Develi Ayverdi

Arş. Gör. Gizem Çoşğun Yıldırım

Course Category
Course Objective

Kıymetli Evrak Hukukunun temel kavramlarının öğrenilmesi, kıymetli evrakın tanımı ve unsurları ile özellikle kambiyo senetleri poliçe, bono ve çek hakkında dersi alan öğrencilerin bilgi sahibi olmasını sağlamak. Ayrıca öğrencilerin, bu bilgileri somut olaylara uygulayabilme yeteneklerinin geliştirilmesini de sağlayabilmek.

Course Content

Kıymetli evrakın tanımı, kıymetli evrakın zıyaı ve iptali, poliçe, bono, bononun devri ve aval, çek, çekin ödenmesi, çekin ödenmemesi ve çekin ödenmemesi halinde müracaat hakkı, karşılıksız çek suçu.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kıymetli evrakın tür değiştirmesi öğrenilir Anlatım, Sınav ,
2 Poliçenin şekil şartları öğrenilir Anlatım, Sınav ,
3 Çekin geçerlik şartları öğrenilir Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
4 Çekin ödenmemesinin hukuki ve cezai sonuçları öğrenilir Anlatım, Sınav ,
5 Kıymetli evrakın türleri öğrenilir Anlatım, Sınav , Ödev,
6 Kıymetli evrakın zayi olması hakkında bilgi edinilir Anlatım, Sınav ,
7 Kıymetli evrak hukukunun kaynakları öğrenilir Anlatım, Sınav ,
8 Bononun devri, cirosu ve aval kurumu öğrenilir. Anlatım, Sınav , Ödev,
9 Bonoda zamanaşımı, karşılığın devri, sebepsiz zenginleşme ve temel ilişkiye gitme öğrenilir. Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 Çekin ödenmesi hakkında bilgi sahibi olunur Anlatım, Sınav ,
11 Kıymetli evrak kavramının tanımı ve unsurları öğrenilir Anlatım, Sınav ,
12 Hatır bonosu, açık bono, teminat bonosu, senet metninde değişiklikler, imzaların bağımsızlığı öğrenilir. Anlatım, Sınav ,
13 Bononun ödenmemesi ve ödenmemesinin hukuki sonuçları öğrenilir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
14 Bononun geçerlik şartları, işleyişi öğrenilir. Anlatım, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kıymetli evrakın tanımı ve unsurları Kendigelen/ Kırca, kitabın ilgili bölümü.
2 Kıymetli evrakın türleri Kendigelen/ Kırca, kitabın ilgili bölümü.
3 Kıymetli evrakın zıyai sebebiyle iptali Kendigelen/ Kırca, kitabın ilgili bölümü.
4 Kambiyo Senetlerine Giriş Kendigelen/ Kırca, kitabın ilgili bölümü.
5 Poliçe kavramı, Poliçenin Unsurları, Unsurların Bulunmaması Kendigelen/ Kırca, kitabın ilgili bölümü.
6 Bononun Şekil Şartları – İşleyişi – Hatır Bonosu, Açık Bono, Teminat Bonosu – Senet Metninde Değişiklikler-İmzaların Bağımsızlığı Kendigelen/ Kırca, kitabın ilgili bölümü.
7 Bononun Devri – Ciro – Aval Kendigelen/ Kırca, kitabın ilgili bölümü.
8 Bononun Ödenmesi Kendigelen/ Kırca, kitabın ilgili bölümü.
9 Ara Sınav Kendigelen/ Kırca, kitabın ilgili bölümü.
10 Ödememe Halinde Müracaat Hakkı Kendigelen/ Kırca, kitabın ilgili bölümü.
11 Bonoda Zamanaşımı – Karşılığın Devri –Sebepsiz Zenginleşme - Temel İlişkiye Gitme Kendigelen/ Kırca, kitabın ilgili bölümü.
12 Çekin Şekil Şartları- Çekte Muhtelif Kayıtlar- Çekin Tedavülü Kendigelen/ Kırca, kitabın ilgili bölümü.
13 Çekin Ödenmesi ve Ödenmemesi – Özel Çek Türleri Kendigelen/ Kırca, kitabın ilgili bölümü.
14 Pratik çalışma Kendigelen/ Kırca, kitabın ilgili bölümü.
Resources
Course Notes
Course Resources

Kendigelen, Abuzer / Kırca, İsmail, Kıymetli Evrak Hukuku, 1. Baskı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2019.

Ülgen, Hüseyin/ Helvacı, Mehmet/ Kaya, Arslan/ Nomer Ertan, Füsun, Kıymetli Evrak Hukuku, 11. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2019.

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 4