Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Uygulamali Ticaret Hukuku HUK 478 8 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. MUSTAFA YASAN
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Arif DURAN
Course Category
Course Objective Şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukukunun öneminin anlaşılması ve kavranması buna ilişkin
pozitif düzenlemelerin incelenmesi, uygulamada çıkan uyuşmazlıklarını çözümlemeye ilişkin teorik
ve pratik bilgilerin verilmes
Course Content Şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku uygulamaları
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Anonim şirketin sona ermesi. Sona erme sebepleri. Tasfiye konuları öğrenilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Limited şirkette ortakların hak ve borçları, sona ermesi, tasfiye konuları hakkında yeterli bilgiye sahip olunur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Genel ilke ve kavramları kullanabilme, somut olaylara uygulayabilme yeteneğine hakim şekilde bilgiye ulaşabilme yeteneğine sahip olur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Kambiyo senetlerinden poliçe, bono ve çekin unsurlarına hakim olarak ayırt edebilme ve bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan somut problemleri anlayabilme ve değerlendirebilme yeteneğine sahip olur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Şirket türleri. Adi şirket ticaret şirketi ayrımı, Şahıs şirketi sermaye şirketi ayrımı öğrenilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Ticaret şirketleri hakkında yeterli bilgi seviyesine sahip olur. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
7 Kollektif şirket. Kuruluşu, kollektif şirketin varlığı için aranan koşullar öğrenilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
8 Komandit şirket. Türleri. Komandite ve komanditer ortak sıfatları öğrenilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
9 Kıymetli evrak hukukundaki sorunları kavrayabilecek, öngörebilecek ve değerlendirebilecek bilgi donanımına sahip olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
10 Türk hukuk sisteminde kıymetli evrak hukuku ile ilgili düzenlemelere esas olan teorik gelişmeler hakkında bilgiye sahip olur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
11 Kıymetli evrakın temel ilkeleri, türleri, hukuki nitelikleri, ciro ve türleri hakkında bilgiye sahip olur Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
12 Anonim şirket türleri. Halka açık anonim şirketler. Anonim şirketin kuruluşu hakkında yeterli bilgi sahibi olunur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
13 Adi şirket ticaret şirketi ayrımı yapılır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
14 Limited şirketler. Kuruluşu. Organları. İdaresi ve temsili konuları öğrenilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
15
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Şirket türleri. Adi şirket ticaret şirketi ayrımı. Şahıs şirketi sermaye şirketi ayrımı Mehmet Bahtiyar Ortaklıklar Hukuku, İstanbul, 2017, s.1-30
2 Adi şirketler. Kuruluş şartları. Sona ermesi. İdaresi ve temsili. Mehmet Bahtiyar Ortaklıklar Hukuku, İstanbul, 2017, s.1-30
3 Kollektif şirket. Kuruluşu, kollektif şirketin varlığı için aranan koşullar. Mehmet Bahtiyar Ortaklıklar Hukuku, İstanbul, 2017, s.31-60
4 Kollektif şirkette ortakların hak ve borçları. Kollektif şirketin sona ermesi ve tasfiyesi. Mehmet Bahtiyar Ortaklıklar Hukuku, İstanbul, 2017, s.31-60
5 Komandit şirket. Türleri. Komandite ve komanditer ortak sıfatları. Mehmet Bahtiyar Ortaklıklar Hukuku, İstanbul, 2017, s.45-70
6 Anonim şirket türleri. Halka açık anonim şirketler. Anonim şirketin kuruluşu. Mehmet Bahtiyar Ortaklıklar Hukuku, İstanbul, 2017, s.70-100
7 Anonim şirketin sona ermesi. Sona erme sebepleri. Tasfiye. Mehmet Bahtiyar Ortaklıklar Hukuku, İstanbul, 2017, s.100-170
8 Limited şirketler. Kuruluşu. Organları. İdaresi ve temsili. Mehmet Bahtiyar Ortaklıklar Hukuku, İstanbul, 2017, s.250-350
9 Limited şirkette ortakların hak ve borçları, sona ermesi, tasfiye. Mehmet Bahtiyar Ortaklıklar Hukuku, İstanbul, 2017, s.250-350
10 Kıymetli Evrakın Sınıflandırılması, Kıymetli Evrakta Defiler Mehmet Bahtiyar Kıymetli Evrak Hukuku, İstanbul, 2013, s.1-50
11 Poliçenin Tanımı, Şekil Unsurları, İçeriği, Şekil Şartlarının Eksikliğine İlişkin Hükümler ve Açık (Beyaz) Poliçe Mehmet Bahtiyar Kıymetli Evrak Hukuku, İstanbul, 2013, s.50-100
12 Aval (Poliçe Kefaleti), Zamanaşımı Süreleri, Poliçede Asıl Borç İlişkisi-Sebepsiz İktisap-Karşılığın İntikali Mehmet Bahtiyar Kıymetli Evrak Hukuku, İstanbul, 2013, s.100-150
13 Bono Tanımı, Şekil Unsurları, İçeriği, Şekil Şartlarının Eksikliğine İlişkin Hükümler ve Bonoya Uygulanacak Hükümler Mehmet Bahtiyar Kıymetli Evrak Hukuku, İstanbul, 2013, s.150-170
14 Çek Tanımı, Hukuki Mahiyeti, Şekil Unsurları, Şekle İlişkin Düzenlemeler Mehmet Bahtiyar Kıymetli Evrak Hukuku, İstanbul, 2013, s.220-270
Resources
Course Notes 1. Mehmet Bahtiyar, Ortaklıklar Hukuku, Beta, 2015.<br>2. Mehmet Bahtiyar, Kıymetli Evrak Hukuku, Beta, 2014.
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme X
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 20 40
Final 1 10 10
Total Workload 124
Total Workload / 25 (Hours) 4.96
dersAKTSKredisi 5