Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Borçlar Hukuku Genel Hükümler-I HUK 205 3 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi SEFER OĞUZ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi SEFER OĞUZ,
Course Assistants

Arş.Gör. Merve KESKİN ORHAN

 

Course Category Alanına Uygun Temel Öğretim
Course Objective

Bu dersin amacı Türk Borçlar Kanunu'nun genel hükümlerinin ilk bölümüne ilişkin bilgileri bilimsel ve yargısal kaynaklar ışığında incelenmesidir. Ders, özellikle sözleşmeler hukuku alanına yoğunlaşmakta ve sözleşmelerin kuruluşu, temsil, sözleşmelerin geçerliliği, yorumlanması ve içeriği ve ifa sorunlarını ele almaktadır.

Course Content

Bu dersin kapsamında Türk Borçlar Kanununun sistematiği, Borçlar Hukukunun kaynakları, borç ve borç ilişkisi, sorumluluk kavramı, borç ilişkilerinin kaynakları, hukuki işlemlerden ve özellikle sözleşmeden doğan borçlar, genel işlem koşulları, temsil ile borçların ifası ve ifa engelleri incelenir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sözleşmelere ilişkin ihtilafları tespit eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Sözleşmelere ilişkin ihtilaflara Türk Borçlar Kanunu’nun genel hükümlerinin çerçevesinde uygun çözümleri sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Bu ders ile (Borçlar Genel II dersi ile beraber) birlikte ticaret hukuku, iş hukuku, eşya hukuku, miras hukuku gibi diğer özel hukuk dersleri için gerekli olan temel hukuki bilgiyi analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Borçlar Kanunu hükümlerini eleştirel bir bakışla inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Borçlar Kanunu özel hükümler arasında yer alan düzenlemelerin genel hükümler ile ilişkisini tanımlar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Borç ilişkisi ve borç kavramı ile borcun kaynaklarını analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
7 Sözleşmelerin Kurulmasını inceler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
8 Sözleşmelerin geçerlilik şartlarını analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
9 Sözleşmelerin geçersiz olmasının yaptırımlarını sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
10 Sözleşmeleri yorumlama metotlarına hakim olur ve hukuki ihtilafları yargı kararları ve akademik tartışmalar ışığında çeşitli açılardan tahlil eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
11 Sözleşmelerde genel işlem koşulları denetimi yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
12 Temsil kurumunu, temsilin türleri hüküm ve sonuçlarını sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
13 Borçların ifasına ilişkin esasları bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
14 Borçlu temerrüdüne ilişkin sonuçları analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
15 İfa imkansızlığına bağlı sonuçları açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Borçlar Hukukuna Giriş, Borçların Kaynakları OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ,Turgut . Borçlar Hukuku Genel Hükümler. C.1. İstanbul: Vedat , 2018. s.33 vd.
2 Sözleşmelerin Kurulması OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ,Turgut . Borçlar Hukuku Genel Hükümler.C.1, İstanbul: Vedat , 2018. s.49 vd.
3 Sözleşme Özgürlüğü Kavramı ve Sözleşmelerin Geçerlilik Şartları (Şekil) OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ,Turgut . Borçlar Hukuku Genel Hükümler.C.1,İstanbul: Vedat , 2018. s.81 vd.
4 Sözleşmelerin Geçerlilik Şartları (Ehliyet, Emredici Hukuk Kuralları, Kişilik Hakkı, Ahlaka ve Kamu Düzenine Aykırılık, Muvazaa ve İmkansızlık) OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ,Turgut . Borçlar Hukuku Genel Hükümler.C.1, İstanbul: Vedat , 2018. s.81 vd.
5 Sözleşmelerin Geçerlilik Şartları (irade Sakatlıkları ve Aşırı Yararlanma) OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ,Turgut . Borçlar Hukuku Genel Hükümler.C.1, İstanbul: Vedat , 2018. s.92 vd.
6 Sözleşmelerin Yorumlanması, Tamamlanması ve Hükümsüzlüğü OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ,Turgut . Borçlar Hukuku Genel Hükümler.C.1, İstanbul: Vedat , 2018. s.119 vd.
7 Genel İşlem Koşulları OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ,Turgut . Borçlar Hukuku Genel Hükümler.C.1, İstanbul: Vedat , 2018. s.164 vd.
8 Temsil Yetkisi OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ,Turgut . Borçlar Hukuku Genel Hükümler. C.1, İstanbul: Vedat , 2018. s.217 vd.
9 Ara sınav
10 Borçların İfası, Borçların İfa Yeri ve İfa Zamanı OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ,Turgut . Borçlar Hukuku Genel Hükümler. C.1, İstanbul: Vedat , 2018. s.257 vd.
11 Ödemezlik Def'i, Alacaklı Temerrüdü OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ,Turgut . Borçlar Hukuku Genel Hükümler. C.1, İstanbul: Vedat , 2018. s.346 vd.
12 Borca Aykırılık OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ,Turgut . Borçlar Hukuku Genel Hükümler. C.1,İstanbul: Vedat , 2018. s.379 vd.
13 Borçlu Temerrüdü OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ,Turgut . Borçlar Hukuku Genel Hükümler. C.1, İstanbul: Vedat , 2018. s.379 vd.
14 Borcun ifa edilmemesinin sonuçları OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ,Turgut . Borçlar Hukuku Genel Hükümler. C.1, İstanbul: Vedat , 2018. s.379 vd.
Resources
Course Notes
Course Resources

OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ,Turgut . Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Cilt I-II.  İstanbul: Vedat , 2018.

ANTALYA, O. Gökhan. Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Cilt I-II-III. Legal Yayınevi, 2018.

EREN, Fikret. Borçlar Hukuku Genel Hükümler. 21. Baskı. Ankara: Yetkin Yayınları, 2018.

KILIÇOĞLU, Ahmet M.. Borçlar Hukuku Genel Hükümler. 20. Bası. Ankara: Turhan Kitabevi, 2018.

KAYIHAN, Şaban/ ÜNLÜTEPE, Mustafa. Borçlar Hukuku Genel Hükümler. Ankara: Seçkin Yayınları,  2018.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 85
1. Kısa Sınav 5
2. Kısa Sınav 5
1. Ödev 5
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 2 3 6
Final 1 3 3
Total Workload 123
Total Workload / 25 (Hours) 4.92
dersAKTSKredisi 5