Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ceza Hukuku Genel Hükümler I HUK 201 3 4 + 0 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SAYDAM
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MEHMET SAYDAM,
Course Assistants

Arş. Gör. Kürşat Yemenici, Arş. Gör. Irmak Koruculu, Arş. Gör. Candan Yılmaz, Arş. Gör. Ubeydullah Turan

Course Category
Course Objective

Ceza hukukunun işlevi, bölümleri, gelişim süreci, diğer hukuk dalları arasındaki ilişki, tarihi süreçte ceza hukuku, ceza hukukunun temel ilkelerine giriş, ceza sorumluluğunun esası, ceza hukukunda kaynaklar ve yorum, ceza kanunlarının uygulanma esasları, suçluların geri verilmesi, suç genel teorisine giriş ve bu bağlamda suçun unsurları dışında kalan olgular, suçun unsurları; suçun yasallık unsuru, suçun maddi unsuru, suçun hukuka aykırılık unsuru, suçun hukuka uygunluk nedenleri, suçun kusurluluk unsuru, kusur türleri olarak kast ve taksir.

Course Content

Ceza hukuku, Genel Hükümler ve Özel Hükümler olmak üzere iki kısımdan oluşmakta, Genel Hükümler üçüncü ve dördüncü, Özel Hükümler ise beşinci ve altıncı yarıyıllarda okutulmaktadır. Bu derste önce Ceza Hukukunun tarihi gelişimi, kaynakları ve Ceza Hukuku kurallarının yer, zaman ve kişi bakımından uygulanması ele alınmaktadır. Daha sonra suç genel teorisine geçilmektedir. Bu bölümde suçun kurucu ve ikincil unsurları incelenmektedir. Suçun kurucu unsurları incelenirken önce bu unsurların sınıflandırılması ile ilgili çeşitli görüşler hakkında bilgi verilmektedir. Bunu suçun maddi unsurunun incelenmesi izlemektedir. Maddi unsur incelenirken hareket, sonuç ve hareketle, sonuç arasındaki nedensellik bağı üzerinde durulmakta, bunlarla ilgili olan mütemadi (kesintisiz), müteselsil (zincirleme) ve itiyadı suç kavramları ile teşebbüs kavramı hakkında bilgi verilmektedir. Daha sonra suçun manevi unsuruna geçilmekte, kast, taksir ve objektif sorumluluk kavramları ele alınmaktadır. Son olarak da ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler, meşru müdafaa, zorunluluk hali, kanun hükmünü yerine getirme, hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası incelenmektedir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İnsan haklarıyla ilişkisi tartışılmaz olan Ceza Hukuku'nun temel ilkelerini ve ceza sorumluluğunun esasını öğrenecektir. Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
2 Ceza Hukuku'nun kamu hukukunun diğer dallarından farkını ve bunlarla ilişkisini algılayabilecektir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
3 Suç genel teorisini ve bu bağlamda her suç bakımından ortak olan suçun unsurlarını öğrenecektir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Ceza kanunlarının zaman, yer ve kişi yönünden uygulanma esaslarını öğrenecektir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Örnek Olay, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
5 Kamu Hukuku'nun bir dalı olan Ceza Hukuku?nun ve suç ve ceza kavramlarının Ceza Hukuku tekniği içerisinde ne olduğunu öğrenecektir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
6 Zorunluluk halinin ceza sorumluluğuna etkisini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
7 Geçici nedenlerin ceza hukukuna etkisini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
8 Cebir ve tehdit altında olmanın ceza sorumluluğuna etkisini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
9 Mağdur hakkında bilgi edinir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
10 Fail hakkında bilgi edinir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
11 Yaş küçüklüğünün ceza hukukuna etkisini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
12 Haksız tahrik hükümlerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
13 Akıl hastalığının ceza hukukuna etkisini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
14 Suçun fiil unsurunu ve fiil türlerini öğrenir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ceza Hukuku kavramı, Ceza Hukuku'nun işlevi, bölümleri, gelişim süreci, diğer hukuk dalları arasındaki ilişki. Artuk/Gökcen/Alşahin/Çakır s. 3-23
2 Tarihi süreçte Ceza Hukuku, Ceza Hukuku'nun temel ilkelerine giriş Artuk/Gökcen/Alşahin/Çakır s. 23-89
3 Temel ilkelere devam, ceza sorumluluğunun esası, Ceza Hukuku'nda kaynaklar ve yorum. Artuk/Gökcen/Alşahin/Çakır s. 89- 137
4 Ceza kanunlarının uygulanması esasları (zaman, yer ve kişi bakımından uygulanma). Artuk/Gökcen/Alşahin/Çakır s. 137-195
5 Suçun unsurları hakkında genel bilgiler Artuk/Gökcen/Alşahin/Çakır s. 195-233
6 Suçun maddi unsurları Artuk/Gökcen/Alşahin/Çakır s. 233-274
7 Suçun maddi unsurlarına devam Artuk/Gökcen/Alşahin/Çakır s. 274-324
8 Suçun manevi unsurları Artuk/Gökcen/Alşahin/Çakır s. 324-373
9 Ara sınav
10 Suçun manevi unsurlarına devam Artuk/Gökcen/Alşahin/Çakır s. 373-422
11 Hukuka uygunluk nedenleri Artuk/Gökcen/Alşahin/Çakır s. 422-457
12 Hukuka uygunluk nedenlerine devam Artuk/Gökcen/Alşahin/Çakır s. 457-509
13 Kusurluluk Artuk/Gökcen/Alşahin/Çakır s. 509-555
14 Kusurluluğa devam Artuk/Gökcen/Alşahin/Çakır s. 555-577
Resources
Course Notes
Course Resources

Mehmet Emin Artuk/Ahmet Gökcen/M. Emin Alşahin/Kerim Çakır, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 12. Baskı, Ankara 2018. Mahmut KOCA / İlhan ÜZÜLMEZ, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 11. Baskı, Seçkin, Ankara 2018. Hakan Hakeri, Berrin Akbulut, Murat Aksan, Ceza Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmaları, 12. Baskı, Seçkin, 2018.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme X
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ödev 1 7 7
Final 1 20 20
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 2 4
Total Workload 137
Total Workload / 25 (Hours) 5.48
dersAKTSKredisi 5