Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Vergi Hukuku II HUK 304 6 3 + 0 3 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. AYHAN SELÇUK ÖZGENÇ
Course Lecturers Doç.Dr. AYHAN SELÇUK ÖZGENÇ,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

GENEL -ÖZEL  VERGİ HUKUKU İLKELERINI ÖĞRENEREK, TÜRK VERGİ HUKUKU UYGULAMASINDA MEYDANA GELEN İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN HUKUK NOSYONUNU GELİŞTİRMEK 

Course Content

DERS KAPSAMINDA VERGİ SUÇ VE CEZALARININ, ÖZEL VERGİ HUKUKU VE VERGİ UYUŞMAZLIKLARI SİSTEMİNİN İNCELENMESİ 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci kurumlar vergisi ve katma değer vergisinin temellerini analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
2 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci vergi suç ve cezalarına ilişkin temel ilkeleri sıralar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav ,
3 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci adli vergi suç ve cezalarını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav ,
4 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci mükellefiyet türleri ve gelir türlerini sıralar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
5 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci hukuki bakış açısıyla vergiye tabi geliri tanımlar ve gelir teorileri ile analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
6 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci idari vergi suç ve cezalarını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Sınav ,
7 Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci vergi uyuşmazlıkları ve çözüm sürecini analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 VERGİ SUÇ VE CEZA SİSTEMİNİN TEMELLERİ Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
2 İDARİ VERGİ SUÇ VE CEZALARI Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
3 ADLİ VERGİ SUÇ VE CEZALARI Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
4 KARAR İNCELEME Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
5 ÖZEL VERGİ HUKUKUNA GİRİŞ, GELİR VERGİLEMESİNİN TEMELLERİ Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
6 GELİR TÜRLERİ-I Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
7 GELİR TÜRLERİ-II Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
8 DANIŞTAY KARAR INCELEME Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
9 VİZE SINAVI Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
10 KURUMLAR VERGİSİ Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
11 KATMA DEĞER VERGİSİ Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
12 İDARİ VERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
13 YARGISAL VERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
14 OLAY İNCELEME Aşağıdaki kaynakların ilgili bölümlerini okuma
Resources
Course Notes <div id="bt_name"> <a href="https://www.seckin.com.tr/browser/fa/427539186/kitap/Prof.%20Dr.%20Mualla%20%C3%96ncel" style="font-family: arial; font-size: 11px; color: rgb(153, 0, 0); text-decoration-line: none;">Prof.&nbsp;Dr.&nbsp;Mualla&nbsp;&Ouml;ncel</a><span style="font-family: arial; font-size: 11px;">,&nbsp;</span><a href="https://www.seckin.com.tr/browser/fa/169577848/kitap/Prof.%20Dr.%20Ahmet%20Kumrulu" style="font-family: arial; font-size: 11px; color: rgb(153, 0, 0); text-decoration-line: none;">Prof.&nbsp;Dr.&nbsp;Ahmet&nbsp;Kumrulu</a><span style="font-family: arial; font-size: 11px;">,&nbsp;</span><span itemprop="author" style="font-family: arial; font-size: 11px; color: rgb(153, 0, 0);"><a href="https://www.seckin.com.tr/browser/fa/253879691/kitap/Prof.%20Dr.%20Nami%20%C3%87a%C4%9Fan" style="color: rgb(153, 0, 0); text-decoration-line: none;">Prof.&nbsp;Dr.&nbsp;Nami&nbsp;&Ccedil;ağan</a>, Vergi Hukuku,&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">Eyl&uuml;l 2017 / 26. Baskı / 446 Syf.</span></div> <div itemprop="name" style="font-size: 10px;"> <div> <a href="https://www.seckin.com.tr/browser/fa/452881172/kitap/Prof.%20Dr.%20Yusuf%20Karako%C3%A7" style="font-family: arial; font-size: 11px; color: rgb(153, 0, 0); text-decoration-line: none;">Prof.&nbsp;Dr.&nbsp;Yusuf&nbsp;Karako&ccedil;</a>, Genel Vergi Hukuku Ders Kitabı, Eyl&uuml;l 2017 / 8. Baskı / 757 Syf.</div> <div> <div itemprop="name"> <div class="kitap_detial_title" style="font-size: 14px;"> <div id="bt_name" style="color: rgb(46, 46, 46); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; font-weight: 700;"> <span style="font-family: arial; font-size: 11px;"><a href="https://www.seckin.com.tr/browser/fa/712617639/kitap/Prof.%20Dr.%20Nurettin%20Bilici" style="color: rgb(153, 0, 0); text-decoration-line: none;">Prof.&nbsp;Dr.&nbsp;Nurettin&nbsp;Bilici</a>, Vergi Hukuku,&nbsp;</span><span style="font-size: 10px;">Şubat 2018 / 44. Baskı / 204 Syf.</span></div> </div> </div> </div> </div> <p> &nbsp;</p>
Course Resources
Prof. Dr. Mualla ÖncelProf. Dr. Ahmet KumruluEylül 2017 / 26. Baskı / 446 Syf.
Prof. Dr. Yusuf Karakoç, Genel Vergi Hukuku Ders Kitabı, Eylül 2017 / 8. Baskı / 757 Syf.
Prof.Dr.Mustafa Akkaya, Türk Vergi Hukukunda Ekonomik Yaklaşım İlkesi, Haziran 2016 / 2. Baskı / 124 Syf.
Prof. Dr. Nurettin Bilici, Vergi Hukuku, Şubat 2018 / 44. Baskı / 204 Syf.
Prof.Dr.Yusuf KarakoçVergi Yargılaması Hukuku, 4.Baskı, Ankara 2017
Prof.Dr. Yusuf Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, 3. Baskı, Mart 2018, 338. 
 

 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma X
2 Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme X
3 İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma X
4 İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme X
5 Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma X
6 Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme X
7 Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma X
8 Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme
9 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma X
10 İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme
11 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olma X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Final 60
1. Yıl İçinin Başarıya 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 10 20
Total Workload 121
Total Workload / 25 (Hours) 4.84
dersAKTSKredisi 4