Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Felsefeye Giriş DAO 209 3 2 + 0 2 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi METİN AYDIN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Felsefi düşüncenin özelliklerini, temel felsefe disiplinleri bağlamında anahtar kavram ve temel sorunları analiz yeteneği kazandırarak kavratmak.
Course Content Felsefenin tanımı, felsefi düşüncenin özellikleri. Bilgi Felsefesi, Varlık Felsefesi, Siyaset Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Sanat Felsefesi, Din Felsefesi, Eğitim Felsefesinin konuları, temel kavramları ve problemleri.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Farklı felsefi yaklaşımları mukayese eder ve bu farklılıkların kaynağını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Temel felsefe disiplinlerinin anahtar kavramlarını tanımlar ve analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Felsefenin temel disiplinlerini ilgi alanları üzerinden sınıflar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Temel felsefe disiplinlerinde ele alınan ana problemleri, bu problemlerin kaynağını göstererek açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Felsefi düşüncenin temel özelliklerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Felsefenin tanımı: Farklı felsefe tanımları, eleştirel bir düşünce olarak felsefe. Felsefi düşüncenin yapısal özellikleri. [1], [2], [3] numaralı kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
2 Temel felsefe disiplinleri. [1], [2], [3] numaralı kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
3 Bilgi Felsefesi: Bilginin tanımı, bilgiye ulaşmanın yolları, bilgi türleri, bilgi kuramı. [1], [2], [3] numaralı kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
4 Bilginin imkanı, bilginin doğruluğu, bilginin kaynağı. [1], [2], [3] numaralı kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
5 Bilim Felsefesi: Bilimin tanımı, bilimlerin temel sınıflandırması, bilimsel bilginin oluşum süreçleri. [1], [2], [3] numaralı kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
6 Felsefenin konusu olarak bilim, analitik ve sentetik önerme, doğrulanabilirlik ve yanlışlaşabilirlik ölçütleri, anlama ve açıklama kavramları, bilim ve etik. [1], [2], [3] numaralı kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
7 Felsefenin konusu olarak bilim, analitik ve sentetik önerme, doğrulanabilirlik ve yanlışlaşabilirlik ölçütleri, anlama ve açıklama kavramları, bilim ve etik. [1], [2], [3] numaralı kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
8 Varlık Felsefesi: Varlık kavramı, varlık türleri, varlığa bilimsel ve felsefi bakış arasındaki farklar, varlığın niteliği, metafizik, varlık ve değişim, varlık ve amaçlılık. [1], [2], [3] numaralı kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
9 Ahlak Felsefesi: Ahlakın tanımı, ahlak ve etik, erdem, özgürlük, ahlaki eylemin unsurları, ahlaki değerlerin oluşumu, ahlak ve evrensellik, bazı uygulamalı etik problemleri. [1], [2], [3] numaralı kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
10 Sanat Felsefesi: Estetiğin bölümleri ve temel kavramları, sanat felsefesi, sanat kuramları, sanatta güzellik problemi, sanatta güzel ve iyi. [1], [2], [3] numaralı kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
11 Siyaset Felsefesi: Siyaset felsefesinin konusu ve temel kavramları, iktidarın kaynağı, birey ve devlet, ideal düzen sorunu ve siyaset ütopyaları. [1],[2],[3] numaralı kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
12 Din Felsefesi: Din Felsefesinin konusu, Din Felsefesi ve Teoloji, Din Felsefesinin temel kavramları, problemleri, Din-Felsefe-İnsan ilişkileri, din-akıl ilişkisi, tanrının varlığına dair felsefi yaklaşımlar. [1], [2], [3] numaralı kaynaklardan ilgili bölüm okunacak.
13 Eğitim Felsefesi: Eğitim Felsefesi ve Eğitim Bilimleri, Eğitim Felsefesinin diğer felsefe dalları arasındaki ilişkiler, Eğitim Felsefesine yönelik klasik yaklaşımlar. [2] numaralı kaynaktan ilgili bölüm okunacak.
14 Eğitim Felsefesinin temel kavram ve problemleri; Eğitim, Ahlak ve Din ilişkileri, çağdaş eğitim kuramları [2] numaralı kaynaktan ilgili bölüm okunacak.
Resources
Course Notes [1] Cevizci, Ahmet, Felsefeye Giriş, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2010
Course Resources [2] Arslan, Ahmet, Felsefeye Giriş, Vadi Yayınları, Ankara 1994
[3] Çüçen, A. Kadir, Asa Kitabevi, Bursa 1999
[4] Cevizci, Ahmet, Felsefe, Sentez Yayıncılık, İstanbul 2008
[6] John Herman Randal, Justus Buchler, Felsefeye Giriş, Terc. Ahmet Arslan, Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir 1982
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Din ve Ahlak ile ilgili bilgileri tanır ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminde kullanır. X
2 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer. X
3 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümler ve tasarlar. X
4 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular, sosyolojik ve psikolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar. X
5 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır. X
6 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar. X
7 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler. X
8 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır. X
9 Sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır. X
10 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır. X
11 Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları saptar ve bu sorunlara karşı duyarlı davranış gösterir. X
12 Kalite konularını tanımlar ve bu konuları alanı ile ilgili durumlarda kullanır. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
2. Kısa Sınav 15
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 5 5
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 83
Total Workload / 25 (Hours) 3.32
dersAKTSKredisi 3