Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Halk Sağliği Hemşireliği II HMS 614 0 2 + 6 5 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. AYŞE ÇEVİRME
Course Lecturers Doç.Dr. AYŞE ÇEVİRME,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective Katılımcıların uygulamalarında toplum sağlığını gözönünde bulundurmalarını ve bunlara göre davranmalarını sağlamak, Türkiyedeki sağlık örgütlenmesi ve mevzuatı koruyucu sağlık bakım uygulamalarını,çevre sağlığı uygulamalarını, bağışıklama uygulamalarını,bulaşıcı olmayan hastalıklarda halk sağlığı uygulamalarını,yaşlılık sağlığı uygulamalarını,ana sağlığı ve aile planlaması uygulamalarını, ,çocuk sağlığı uygulamalarını bilmelerini sağlamak
Course Content Toplum, aile ve bireyin sağlığının korunması, geliştirilmesi, erken tanı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin halk sağlığı hemşiresinin işlevlerini ve temel ilkelerini inceler. Bu kapsamda, halk sağlığı hemşireliğinin tarihsel gelişimi, tanımı, rolleri, sağlığın değerlendirilmesi, aile yapısı ve kültür, çevre, iş, okul, yaşlı sağlığı, ana-çocuk sağlığı,adolesan sağlığı,çevre sağlığı,genetik gibi özel alanlarda halk sağlığı hemşireliğinin yeri, sağlık hizmetleri, sağlık örgütlenmeleri ve politikaları konuları yer alır.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Toplumun sağlık sorunlarını çözmede bilgi ve beceri sahibi olur, Çalıştığı alan ile ilgili kayıt ve istatistikleri tutar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
2 Toplumun sağlık düzeyini yükseltmede tutulan kayıt ve istatistiklerden yararlanır, Halk sağlığı hizmetlerine ilişkin kavramları açıklar Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
3 Toplumdaki risk gruplarını tanımlar.Toplumdaki risk gruplarının(anne ,çocuk,yaşlı,adolesan vb) sorunlarını belirler Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
4 Toplumdaki risk gruplarının(anne ,çocuk,yaşlı,adolesan vb) sorunlarını tanımlar, Toplumu sağlık konularında eğitmeye yönelik eğitim programları düzenler Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
5 Uygulanan eğitim programlarının verimlilik düzeyini belirler Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
6 Halk sağlığında özel bir önemi olan ziyaretlerin planlı düzenli yapılmasının insan sağlığına katkısını belirler Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sınav , Performans Görevi,
7 Halk sağlığı alanında hizmet vermeye istekli olur, Halk sağlığı etkinliklerinin yöntemlerini alana uygulama becerisi kazanır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
8 Eleştirel düşünme, problem çözme, araştırma ve kanıta dayalı karar verme becerilerini kullanır Anlatım, Tartışma, Sınav ,
9 Hemşirelik bakımını kültürel özelliklere, etik ilkelere, kalite yönetimine ve yasalara uygun yönetir Anlatım, Tartışma, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bağışıklama
2 Çevre sağlığı hizmetleri I
3 Çevre sağlığı hizmetleri II
4 Okul sağlığı
5 Okul sağlığında halk sağlığı hemşiresinin rolü ve görevler
6 Toplum ruh sağlığı hizmetlerI
7 Toplum ruh sağlığı hizmetlerII
8 Epidemiyeloji kavram ve kurallar
9 Epidemiyeloji kavram ve kurallar
10 Sosyal hastalıklar
11 Bulaşıcı hastalıklar
12 Genetik bilgisi
13 Genetik yolla geçen hastalıklar
14 Türkiyede nüfus hareketleri
Resources
Course Notes Basılmamış ders notları,data show ve projektörlü sunumlar
Course Resources Cimete G (Ed.) (1998) Evde Sağlık Bakımı Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi ve Evde Bakımda Hemşirenin Yeri, I.Ulusal Evde Bakım Kongresi Kitabı, İstanbul
2- Şentürk S.E. (1990) Hemşirelik Tarihi ve Deontolojisi, 5.Baskı, Can Kitapçılık-Pazarlama Yayınları, İstanbul
3- Birol L (2000) Hemşirelik Süreci, 4. Baskı, Bozkaya Matbaacılık, İzmir
4- Clemen-Stone S, McGuire S.L, Eigsti D.G (1998) Comprehensiv Community Health Nursing, St. Levis, Mosby-Year Book
5- Bayraktar N (1999) 2000li Yıllara Doğru Hemşirelik: Sağlık ve Toplum, 9(4):46-47.
6- Bertam M, Güler Ç (1997) Halk Sağlığı Temel Bilgiler, 2. Baskı, Güneş Kitabevi, Ankara
7- Dirican R (1990) Toplum Hekimliği Dersleri, Hatiboğlu Yayınları, Ankara
8- Erefe İ (Ed.) (1998) Halk Sağlığı Hemşireliği El Kitabı, Vehbi Koç Vakfı Yayınları, İstanbul
9- Tezcan S (1992) Epidemiyoloji, Tıbbi Araştırmaların Yöntem Bilimi, Hacettepe Halk Sağlığı Yayınları, Ankara
10- Bekar M (2001) Kültürlerarası (Transkültürel) Hemşirelik: Toplum ve Hekim 16(2):136-141.
11- Kocacık F (2000) Toplumbilim Ders Notları, 2. Baskı, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas
12- Kubilay G ve Öztek Z (1994) Toplum Sağlığı ve Hemşireliği, Songül Yayıncılık, Ankara
13- Stahhope M. Lancaster J (1996) Comminity Health Nursing. Washington, The CV Mosby Company
14- Işık E.(2001), Modern Tıp Seminerleri:24 Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Ruhsal Hastalıklar, Güneş Kitabevi Ltd. Şti.,Ankara
15- Soykan A.(2001), Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Psikiyatri Psikiyatriye Giriş El Kitabı,Girişim Yayıncılık, Ankara
16- Güleç C. ve Köroğlu E.(1998), Psikiyatri Temel Kitabı, Hekimler Yayın Birliği, Ankara
17- Taşkın L (2003) Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 6. Baskı, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara
18- Köknel Ö.(1999), Günlük Hayatta Ruh Sağlığı, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul
19- Lundry, K. S. Ph.D.,R.N. Janes, S. Ph.D.R.N.,A.C.R.N. (2001) Community Health Nursing Caring for the Publics Health
20- Stanhope M, Lancaster J (1993) Community Health Nursing, Process and Practice for Promoting Health, Mosby Company, Washington.
21- Tezcan S.G. (2001) Türkiyenin sağlık düzeyi ve bazı sağlık sorunları: Yeni Türkiye Sağlık Özel Sayısı 7(39):65.
22- Özkalp E. (2001) Sosyolojiye Giriş, T.C. Anadolu Üniversitesi, 11. Baskı, Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayın No:140, Eskişehir
Stanhope, M. RN, DSN, FAAN., Knollmueller, R. N.,(2000). Hedbook of Community-Based and Home Health Nursing Practice.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve bilime katkı sağlar. X
2 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarır
2 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarır X
3 Mesleğini yaparken evrensel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır. X
3 Mesleğini yaparken evrensel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır.
4 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik kullanır.
4 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik kullanır. X
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir. X
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir.
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar.
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar. X
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır X
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır
8 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Performans Görevi (Uygulama) 30
1. Performans Görevi (Seminer) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 5 5
Performans Görevi (Uygulama) 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 5 5
Final 1 15 15
Total Workload 147
Total Workload / 25 (Hours) 5.88
dersAKTSKredisi 6