Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Iç Hastaliklari Hemşireliği I HMS 605 0 2 + 6 5 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi HAVVA SERT
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi HAVVA SERT,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

İç hastalıkları ve bakımı konusunda ileri bilgi ve beceri sahibi olma, hastadaki sorunları saptayabilme, planlama, uygun girişimleri yapabilme becerisi kazandırmak ve eğitimci-araştırmacı rolünü geliştirmek

Course Content

İç hastalıkları hemşireliği ile ilgili temel kavramlar, önemli hastalıklar ve bakım modelleri ile ilgili teorik bilgi ve uygulama içerir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İç hastalıkları hemşireliğine ilişkin temel kavramları tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Performans Görevi,
2 İç hastalıkları hemşireliğinde kullanılan bakım modellerini açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
3 Kronik ağrısı olan hastayı hastayı değerlendirir ve etkin kanıta dayalı bir hemşirelik bakımı uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
4 KOAH, koroner arter hastalığı, diyabet, hipertansiyon ve metabolik sendromu olan hastayı değerlendirebilir ve kanıta dayalı bir hemşirelik bakımı uygular. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dünyada ve Türkiye´de iç hastalıkları hemşireliğinin konumu
2 Sağlık Bakımında Biyolojik ve Psikolojik Kavramlar: Kronik durumlar, Sağlık, hastalık, çevre, insan, sosyal destek, duyusal yoksunluk, kritik düşünme, yaşam kalitesi ve öz-bakım gücü, transkültürel hemşirelik
3 Sağlık Bakımında Biyolojik ve Psikolojik Kavramlar: Kronik durumlar, Sağlık, hastalık, çevre, insan, sosyal destek, duyusal yoksunluk, kritik düşünme, yaşam kalitesi ve öz-bakım gücü, transkültürel hemşirelik
4 İç hastalıkları hemşireliğinde bakım modelleri
5 Kronik ağrı tedavi ve bakımında güncel yaklaşımlar
6 Koroner arter hastalıkları tedavi ve bakımında güncel yaklaşımlar
7 Koroner arter hastalıkları tedavi ve bakımında güncel yaklaşımlar
8 Hipertansiyon tedavi ve bakımında güncel yaklaşımlar
9 Diyabet ve yönetiminde güncel yaklaşımlar
10 Diyabet ve yönetiminde güncel yaklaşımlar
11 Metabolik sendrom tedavi ve bakımında güncel yaklaşımlar
12 Metabolik sendrom tedavi ve bakımında güncel yaklaşımlar
13 KOAH tedavi ve bakımında güncel yaklaşımlar
14 KOAH tedavi ve bakımında güncel yaklaşımlar
Resources
Course Notes
Course Resources

-Karadakovan A., Aslan FE. (eds). Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Nobel Tıp Kitabevi, Adana, 2010.
-Lewis SM, Heitkemper MM, Dirksen SR, Medical- Surgical Nursing,Mosby Year Book, St. Louis, 2004.
-Can G. Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Semptom Yönetimi, Mavi İletişim Danışmanlık AŞ Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2007.
-Guyton AC. Guyton Tıbbi Fizyoloji . Çavuşoğlu H, Yeğen BÇ (Çev eds). Nobel Tıp Kitavbevl, İstanbul, 2007.
-Andreoli TE, Carpenter CJ. Cecil Essentials of Medicine Türkçe. Mıstık S (Çev ed). Nobel tıp Kitabevi, İstanbul, 2008

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir ve bilime katkı sağlar. X
2 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarır X
2 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarır X
3 Mesleğini yaparken evrensel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır.
3 Mesleğini yaparken evrensel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır. X
4 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik kullanır. X
4 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik kullanır.
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir.
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir. X
5 Yaptığı bilimsel çalışma sonuçlarını kliniğe aktararak bakım kalitesini yükseltir.
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar. X
6 Sağlık ekibi içinde klinik kararlarda aktif rol alır ve danışmanlık yapar.
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır
7 Alanının gerektirdiği düzeyde yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerilerini kullanır X
8 Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Performans Görevi (Uygulama) 30
1. Ara Sınav 40
1. Performans Görevi (Seminer) 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 4 4
Performans Görevi (Uygulama) 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 162
Total Workload / 25 (Hours) 6.48
dersAKTSKredisi 6