Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
21. Yy.Da Öğretmen Yetiştirme EPU 530 0 3 + 0 3 8
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. SERHAT ARSLAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı, öğretmen yetiştirmede yeni yaklaşımların ve modellerin öğrenilmesi ve yeni önerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Course Content Öğretmen yetiştirmede yeni yaklaşımların ve modeller; Küreselleşme çağında öğretmen yetiştirmenin ve eğitim politikasının değişimi; Öğretmen yetiştirme sistemlerini karşılaştırmada dikkat edilecek hususlar.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğretmen yetiştirmede yeni yaklaşımları kavrama Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
2 Çeşitli ülkelerdeki eğitim sistemleri ve öğretmen yetiştirme amaçlarının sınıflandırılması Soru-Cevap, Grup Çalışması, Sözlü Sınav,
3 Bugünkü öğretmen yetiştirme sisteminin üstün|eksik yönlerini analiz edebilme Alıştırma ve Uygulama, Performans Görevi,
4 Öğretmen yetiştirmede ülke gelişiminde önemli yeri olduğunu kavrama Anlatım, Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Öğretmen yetiştirmenin tarihi
2 Küreselleşme çağında öğretmen yetiştirme
3 Öğretmen yetiştirme teorileri
4 Öğretmen yetiştirmenin eğitimdeki yeri ve önemi
5 Çeşitli ülkelerdeki öğretmen eğitiminin gelişimi
6 Öğretmen yetiştirmenin hedefleri
7 Ara sınav
8 Çeşitli ülkelerdeki öğretmen yetiştirme sistemleri
9 Öğretmen yetiştirme eğitim politikasının değişimi
10 Öğretmen yetiştirmede yeni yaklaşımlar
11 Öğrenci Sunumları
12 Öğrenci Sunumları
13 Öğrenci Sunumları ve değerlendirme
14 Final
Resources
Course Notes
Course Resources Demirel, Ö. (2000). Öğretmenlik mesleğine giriş, PegemA, 2000.
Erdoğan, İ. (1999). Çağdaş Eğitim Sistemleri, Sistem yayınlan, İstanbul, 1999
Öztürk, C. (2000). Türkiye´de Dünden Bugüne Öğretmen Yetiştirme", 1848-1998, MÜ yayınlan, İstanbul, 1999.
Türk, E(2000). Türk Eğitim Sistemi", Anı yayınları, İstanbul, 2000
Türkoğlu, A.(2000). Karşılaştırmalı Eğitim, ÇÜ Yayınları, Adana, 2000
Tutkun, Ö. F. (2010). 21. yüzyılda eğitim programının felsefi boyutları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 3, 993-1016.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Eğitim programları ve öğretimle ilgili temel kavramları tanımlama
2 Program geliştirmenin kuramsal temelleri (tarihi, felsefi, psikolojik, toplumsal, ekonomik, bireysel, konu alanı) arasında ilişki kurma X
3 Program tasarım yaklaşımlarını karşılaştırma
4 İhtiyaca uygun program geliştirme modellerini seçme
5 Program tasarısı hazırlama
6 Bir eğitim programının bütün boyutlarını değerlendirme yeterliklerini kazanma
7 Eğitim programları ve öğretim alanında gelişmeleri izleme X
8 Toplumda sosyal ekonomik ve kültürel boyutlarda gerçekleşen değişmelerin eğitim programlarına etkisini değerlendirme X
9 Öğretim yöntem teknik ve stratejilerini alanının öğretiminde kullanma
10 Eğitim programları ve öğretime ilişkin kavramları ve kuramları eleştirel bakış açısıyla değerlendirme X
11 Kendi çalışmalarında uygun bilimsel araştırma yöntemlerini seçme ve kullanma
12 Eğitim programları ve öğretim alanında bağımsız, özgün ve yayınlanabilecek araştırmalar yapma.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Ödev 60
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 7 112
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 1 10 10
Final 1 3 3
Total Workload 176
Total Workload / 25 (Hours) 7.04
dersAKTSKredisi 8