Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Küreselleşme, Bölgeselleşme ve Ab UAB 508 0 3 + 0 3 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi YILDIRIM TURAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bu dersin amacı AB´yi küreselleşme bağlamında hem bir bölgesel aktör hem de global bir aktör olarak öğrenmektir.
Course Content Ders iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde AB´nin bölgesel bir aktör olarak küreselleşme karşısında konumu analiz edilecek ve ikinci bölümde bölgesel bir aktör olan AB´nin küreselleşme tartışmaları ışığında global bir aktör olarak rolü incelenecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Küreselleşme sürecinde Avrupa Birliği´nin sahip olacağı roller hakkında fikir sahibi olunacaktır. , , , ,
2 Güncel ulusalararası ilişkilerde AB´nin oynadığı roller öğrenilecektir. , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Giriş
2 Avrupa Birliği fikrinin kısa tarihçesi
3 II. dünya savaşı sonrası Avrupa´da bütünleşme ve AB kurumlarının ortaya çıkışı
4 AB kurumlarının Uluslararası kurumlarla ilişkileri.
5 AB kurumları ve küreselleşme
6 AB ve küresel yönetisim
7 AB´nin bölgesel politikaları
8 AB´nin demokratikleştirici gücü
9 Ara sınav
10 Küresellesme baglamında AB´deki güncel sorunlar
11 Din ve küreselleşme
12 Medeniyetler çatışması tartışmaları
13 AB´nin komşuluk politikaları
14 Ödev sunumları
Resources
Course Notes Ders Kitabı: <br><br>* Andrew Heywood, "Küresel Siyaset", Adres yayınları
Course Resources Yardımcı kaynaklar:
*"Küreselleşme Temel Metinler ", Orion kitabevi,

*Dani Rodrik, "Akıllı Küreselleşme", Efil yay.

*Manfred Steger, Küreselleşme, Dost Kitapevi.

*Robert Went, "Küreselleşme", Yazın Yay.

*Richard Falk, Yırtıcı Küreselleşme. Küre yay.

*Ahmet Davutoğlu, Küresel Bunalım, Küre Yay.

1) Küreselleşme ve Ulus-Devlet, Yıldız teknik Üniversitesi Yayını, http://www.stratejik.yildiz.edu.tr/giris1.htm

2) Attila İlhan ,Hangi Küreselleşme, TÜRKİYE İŞ BANK. YAY.,2004

3) Aytekin Yılmaz, İkinci Küreselleşme Dalgası (Ankara: Vadi, 2004).

4) Anthony D. King, Kültür, Küreselleşme Ve Dünya-Sistemi (Bilim Ve Sanat Yay.,1999).

5) Jurgen Habermas, Küreselleşme ve Milli Devletlerin Akibeti (İstanbul: Bakış, 2002).

6) E. Fuat Keyman, Küreselleşme, Devlet, Kimlik,Farklılık: Uluslar arası İlişkiler Kuramını Yeniden Düşünmek, ALFA YAYINLARI.

7) Anthony D. Smith, Küreselleşme Çağında Milliyetçilik (İstanbul: Everest yayınları, 2003).

8) Baskın Oran, Küreselleşme ve Azınlıklar, İMAJ YAYINCILIK.

9) Fahri Atasoy, Küreselleşme ve Milliyetçilik, ÖTÜKEN NEŞRİYAT, 2005.

10) Savaş Çoban, Küreselleşme, Ulus-Devlet Azınlıklar ve Dil ,SU YAYINLARI, 2005.

11) Mustafa E. Erkal, Küreselleşme Etniklik Çok Kültürlülük, DERİN YAYINLARI ,2005.

12) M. Kemal Aydın, Sermayenin Küreselleşmesi (İstanbul: Değişim, 2003).

13) Paul Hirst ve Grahame Thomson, Küreselleşme Sorgulanıyor (Ankara: Dost Kitabevi, 2000).

14) Joseph E. Stiglitz, Küreselleşme Büyük Hayal Kırıklığı (Plan B, 2003).

15) Richard Falk, Yırtıcı Küreselleştirme: Bir Eleştiri (İstanbul: Küre, 2001).

16) Richard Falk, Küreselleşme ve Din (İstanbul: Küre, 2003).

17) Francis Fukuyama, Tarihin Sonu mu?, çeviren Y. Kaplan (Ankara: Vadi yayınları, 1998).

18) Francis Fukuyama, Tarihin Sonu ve Son İnsan, çeviren Zülfü Dicleli (İstanbul:Gün Yayıncılık, 1999, 2.baskı).

19) Samuel Huntington, Medeniyetler Çatışması, çeviren M. Yılmaz (Ankara: Vadi yayınları, 1997).

20) Samuel Huntington, Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması, (Okuyanus yayınları, 2002).

21) Michael Mann, Küreselleşme ve 11 Eylül, New Left Review Türkiye Seçkisi, 2001/2, ss. 141-171.

22) Joseph S. Nye Jr, Amerikan Gücünün Paradoksu (İstanbul: Literatür Yayınları, 2003).

23) Michael Hardt ve Antonio Negri, İmparatorluk (İstanbul: Ayrıntı yayınları, 2001).

24) Michael Parenti, İmparatorluğa Hayır: ABDnin Küresel Hegemonyasının İçyüzü (Ankara: Ütopya, 2002).

25) Alain Joxe, Kaos İmparatorluğu (İstanbul:İletişim, 2003).

26) Ahmet Özer, 11 Eylül, ABD, Türkiye ve Küreselleşme, ELİPS KİTAP, 2005.

26) Bilal Karabulut,Küreselleşme Ekseninde Türkiye İçin Stratejik Öngörüler, PLATİN YAYINLARI, 2005.

27) Erol İyibozkurt, Küreselleşme ve Türkiye, EZGİ KİTABEVİ .

28) Abdullah Özkan,Küreselleşme ve Avrupa Birliği İle Bütünleşme Sürecinde Türkiye, Tasam Publications, 2004.

29) Çağrı Erhan, Küreselleşme Döneminin Tehditleriyle Mücadele, http://www.stradigma.com/turkce/haziran2003/makale_01.html

30) Kudret Bülbül, Türkiye Küreselleşme Literatürü: 1990-2004, http://strateji.cukurova.edu.tr/ULUSLARARASI/kuresellesme.pdf

31) Anthony Giddens, Elimizden Kaçıp Giden Dünya (Bursa:Alfa, 1999).

32) E. Fuat Keyman, Globalleşme Söylemleri ve Kimlik Talepleri, Global Yerel Eksende Türkiye içinde, E.Fuat Keyman ve Ali Yaşar Sarıbay (der.) (Bursa:Alfa, 2000), ss. 17-38.

33) Peter L Berger ve Samuel Huntington, Bir Küre Bin bir Küreselleşme (İstanbul: Kitap Yayınevi, 2003).

34) Marshall McLuhan ve Bruce R. Powers, Global Köy (İstanbul: Scala Yayıncılık, 2001).

35) Roland Robertson, Glokalleşme: Zaman-Mekan ve Homojenlik-Heterojenlik, Postmodernizm ve İslam Küreselleşme ve Oryantalizm içinde derleyenler Abdullah Topçuoğlu ve Yasin Aktay, Ankara:Vadi yayınları, 1996, ss. 113-138

36) Jonathan Friedman, Küresel Sistem, Küreselleşme ve Modernitenin Parametreleri, Postmodernizm ve İslam Küreselleşme ve Oryantalizm içinde derleyenler Abdullah Topçuoğlu ve Yasin Aktay (Ankara:Vadi yayınları, 1996), ss.81-112.

37) Roland Robertson, Küreselleşme: Toplum Kuramı ve Küresel Kültür, Çeviren Ümit Hüsrev Yolsal (Ankara: Bilim ve Sanat, 1999).

38) Ali Yaşar Sarıbay, Modernitenin İronisi Olarak Globalleşme (İstanbul: Everest, 2004).

39) Kemal İnat, ABDnin Haydut Devletleri (İstanbul: Değişim, 2004).

40) Gülten Kazgan, Küreselleşme ve Ulus-Devlet: Yeni Ekonomik Düzen (İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2002, 3.baskı).

41) William K. Tabb, Ahlaksız Fil: 21. Yüzyılda Küreselleşme ve Sosyal Adalet Mücadelesi, çeviren Ercüment Özkaya (Ankara: Epos, 2002).

42) Jeremy Brecher, Tim Castello ve Brendan Smith, Aşağıdan Küreselleşme (İstanbul: Aram Yayınları, 2002).

43) Ali Yaşar Sarıbay, Küreselleşme, Postmodern Uluslaşma ve İslam, Küreselleşme Sivil Toplum ve İslam içinde, derleyenler E. Fuat Keyman ve Ali Yaşar Sarıbay (Ankara:Vadi Yayınları, 1998), ss. 14-33.

44) Richard Falk, Sahte Evrensellik ve Dışlamanın Jeopolitiği: İslam Örneği Divan, yıl 3, sayı 5, 1998, ss. 99-116.

45) Harald Müller, Kültürlerin Uzlaşması, çeviren Ali Çimen (İstanbul: Timaş, 2001).
Leslie Lipson, Uygarlığın Ahlaki Bunalımları, Çeviren Lale Çam Yeşiltaş (İstanbul: İş Bankası Yayınları, 2000).

46) Masis Kürkçügil, Sahibini Arayan Barış (İstanbul:Everest Yayınları, 2001).

47) E. Fuat Keyman, Kapitalizm-Oryantalizm Ekseninde Küreselleşmeyi Anlamak: 11 Eylül, Modernite, Kalkınma ve Öteki Sorunsalı, Doğu Batı, yıl 5, sayı 18, 2002, ss. 27-53.

48) Ahmet Davutoğlu, Küresel Bunalım (İstanbul: Küre yayınları, 2002).
Gilbert Achcar, Barbarlıklar Çatışması (İstanbul: Everest Yayınları, 2002).

49) Cem Karadeli , Küreselleşme ve Alternatif Küreselleşme PHOENİX YAYINEVİ , 2005.

50) John Tomlinson, Küreselleşme ve Kültür, AYRINTI YAYINLARI, 2004.

51) Peter L. Berger/ Samuel Huntington, Bir Küre Bin Bir Küreselleşme, KİTAP YAYINEVİ, 2003.

52) Gencay Şaylan,Değişim Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi İMGE KİTABEVİ YAYINLARI.

53) Jeremy Fox, Chomsky ve Küreselleşme, EVEREST YAYINLARI, 2002.

54) Saniye Dedeoğlu/ Turan Subaşat , Kalkınma ve Küreselleşme, BAĞLAM YAYINCILIK, 2004.

55) Rana A. Aslanoğlu ,Kent, Kimlik ve Küreselleşme, EZGİ KİTABEVİ, 2000.

56) Kadir Koçdemir ,Küreselleşme - Koordinatları Okumak, ÖTÜKEN NEŞRİYAT, 2002.

57) Roland Robertson, Küreselleşme & Toplum Kuramı ve Küresel Kültür, BİLİM VE SANAT YAYINLARI, 1999.

58) Şengül Hablemitoğlu,Küreselleşme Düşlerden Gerçeklere, TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM, YAYINLARI, 2004.

59) Hayri Kozanoğlu ,Küreselleşme Heyulası, İTHAKİ YAYINLARI, 2003.

60) Osman Ulagay,Küreselleşme Korkusu, TİMAŞ YAYINLARI,2001.

61) Dani Rodrik, Küreselleşme Sınırı Aştı mı? ,KIZILELMA YAYINCILIK

62) Grahame Thompson/ Paul Hirst, Küreselleşme Sorgulanıyor DOST KİTABEVİ

63) Gülen Elmas, Küreselleşme Sürecinde Bölgesel Dengesizlikler, NOBEL YAYIN DAĞITIM ,2001.

64) Cevat Özyurt,Küreselleşme Sürecinde Kimlik ve Farklılaşma ,AÇILIM KİTAP, 2005.

65) Mehmet Yüksel, Küreselleşme Ulusal Hukuk ve Türkiye, SİYASAL KİTABEVİ, 2001.

66) George Soros,Küreselleşme Üzerine,İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ, 2003.

67) Taner Timur, Küreselleşme ve Demokrasi Krizi, İMGE KİTABEVİ YAYINLARI ,1996.

68) Gülten Kazgan, Küreselleşme ve Ulus-Devlet yeni Ekonomik Düzen, İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ, 2000.

69) Kadir Koçdemir , Milli Devlet ve Küreselleşme, ÖTÜKEN NEŞRİYAT, 2004.
Erol Manisalı, Türkiye ve Küreselleşme, DERİN YAYINLARI, 2002.

70) Ramazan Gözen, Uluslararası İlişkiler Sonrası Çoğulculuk, Küreselleşme ve 11 Eylül, ALFA YAYINLARI, 2004.

71) Erol Manisalı, Yirmibirinci Yüzyıl´da Küresel Kıskaç / Küreselleşme, Ulus Devlet ve Türkiye OTOPSİ, 2001.

72) Gülten Kazgan,Tanzimat´tan XXI. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi 1. Küreselleşmeden 2. Küreselleşme ,ALTIN KİTAPLAR.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği alanlarında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma, bunları kullanabilme
2 Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler kavramları, fikirleri ve verilerini, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık olay, gelişme ve konuları belirleme ve analiz edebilme, tartışmalar yapabilme, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilme
3 Güncel konu ve sorunlar hakkında, tarihi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olma
4 Alana ilgi duyan ve ilgisiz dinleyici gruplarını, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği ile ilgili konularda bilgilendirme, onlara düşüncelerini, konu ile ilgili problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme
5 Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme
6 Türkçe’yi iyi kullanma, yazılı ve sözlü iletişimi iyi olup kendini doğru şekilde ifade edebilme ve empati yeteneğine sahip olma
7 Diplomatlık, ataşelik gibi uluslararası ilişkilerin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma
8 Bilgi üretimi ve kullanımı ile bilgiye ulaşmada yöntem ve araştırma teknikleri konusunda beceri sahibi olma
9 Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olma
10 Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Lisans yeterlilikleri üzerine kurulan aynı ya da farklı bir alandaki bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme, yorumlama
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 7 112
Ara Sınav 1 7 7
Ödev 1 7 7
Total Workload 174
Total Workload / 25 (Hours) 6.96
dersAKTSKredisi 7