Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çağdaş Epistemoloji FDI 608 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. KEMAL BATAK
Course Lecturers Doç.Dr. TAMER YILDIRIM,
Course Assistants

Yok

Course Category
Course Objective

Çağdaş dini epistemolojide pek çok teori yine çağdaş epistemolojideki teorilerin bir versiyonu durumundadır. Bu çerçevede çağdaş epistemolojinin bilinmesi felsefenin ahlak, din gibi diğer alanları üzerinde doğrudan sonuçlara haizdir.

Course Content

Gerekçelendirilmiş Doğru İnanç Bilgi midir?; Nedensel Bilme Teorisi; Chisholm’un Cevabı; Gettier ve Epistemik Şans; Farabi ve Chisholm; İçselcilik; Temelcilik; Dışşsalcılık; Güvenilircilik; Plantinga ve Doğru İşlevselcilik; Quine ve Doğallaştırılmış Epistemoloji; Normativite ve Doğallaştırılmış Epistemoloji; Klasik Epistemoloji ve Çağdaş Epistemoloji

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Yeni bilgi teorilerinin dayanaklarını tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
2 Çağdaş epistemolojiye dair temel teorileri bilir Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Temelciliğin ve bağdaşımcılığın temel iddialarını analiz eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Klasik bilgi tanımındaki güçlükleri fark eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Gerekçelendirilmiş Doğru İnanç Bilgi midir?
2 Nedensel Bilme Teorisi
3 Chisholm’un Cevabı
4 Gettier ve Epistemik Şans
5 Farabi ve Chisholm
6 İçselcilik
7 Temelcilik
8 Dışşsalcılık
9 Güvenilircilik
10 Plantinga ve Doğru İşlevselcilik
11 Quine ve Doğallaştırılmış Epistemoloji
12 Normativite ve Doğallaştırılmış Epistemoloji
13 Klasik Epistemoloji ve Çağdaş Epistemoloji
14 Klasik Epistemoloji ve Çağdaş Epistemoloji
Resources
Course Notes <p><br /> Gettier Edmund, &ldquo;Is Justified True Belief Knowledge?&rdquo;, Analysis, 1963.<br /> Epistemoloji: Temel Metinler, Hasan Y&uuml;cel Başdemir (ed.), (&Ccedil;orum: Hititkitap Yayınevi, 2011).<br /> &Ccedil;ağdaş Epistemolojiye Giriş, Nebi Mehdiyev (ed.), (İstanbul: İnsan Yayınları, 2011).<br /> Batak, Kemal, FELSEFENİN SONU?: W. V. Quine, Doğallaştırılmış Epistemoloji ve Apriori Bilgi, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2015).</p> <p>Batak, Kemal, Aristoteles&#39;ten Ernest Sosa&#39;ya ERDEM EPİSTEMOLOJİSİ, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2017).</p> <p>Batak, Kemal, &quot;Epistemik Bağlamsalcılık Bakımından Bağlamsal Olmayan Bir İnsan-Tanrı İlişkisi M&uuml;mk&uuml;n m&uuml;d&uuml;r?&quot; DİNİN KADERİ: &Ccedil;ağdaş Sorunların Kıskacında Din, Abd&uuml;llatif T&uuml;zer (ed.),&nbsp;(Ankara: Elis Yayınları, 2017).<br /> &nbsp;</p>
Course Resources

Epistemology: An Anthology, Ernest Sosa, Jaegwon Kim, Jeremy Fantl, Matthew McGranth (ed.), (Malden: Blackwell Publishing, 2008).
The Theory of Knowledge: Classical and Contemporary Readings, Louis P. Pojman (ed.), (Belmont: Wadsworth, 2003).

Chisholm, Roderick, Theory of Knowledge, (New Jersey: Prentice-Hall, 1989).

Duncan Pritchard, What is This Thing Called Knowledge, (London: Routledge, 2010).

Batak, Kemal, “Aristoteles’te Entelektüel Erdemler”, Felsefe Dünyası, Sayı: 63 (2016).

Batak, Kemal, “Ernest Sosa’nın Temelci ve Bağdaşımcı Gerekçelendirme Eleştirisi”, FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), Sayı: 21 (2016).

Batak, Kemal, “Aristoteles'te En Yüksek Entelektüel Erdem”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 33 (2016).

Batak, Kemal, “Ernest Sosa ve Gettier Problemi”, Ethos, Sayı: 9 (2), (Temmuz, 2016).

Batak, Kemal, "Ernest Sosa ve Entelektüel Erdemler", Felsefe Dünyası, Sayı: 64 (2016)

Batak, Kemal, “Ernest Sosa’da Hayvani Bilgi ve Tefekküri Bilgi”, Kutadgubilig, Sayı: 32 (2016).

Batak, Kemal, “Ernest Sosa’nın Erdem Epistemolojisi”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 34 (2016).

Batak, Kemal, “Aristoteles’in ‘Pironcu’ Probleminin Çağdaş Bir Çözümü: Ernest Sosa ve Epistemik Döngüsellik”, Kutadgubilig, Sayı: 34 (2017). 

Batak, Kemal, "Epistemik İçselcilik ve Dışsalcılık", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12, (2008).

Kabil, Onur, Roderick M. Chisholm ve Alvin Goldman Bağlamında Çağdaş Bilgi Felsefelerinde Haklılandırma Sorunu, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Felsefe ve Din Bilimleri kapsamındaki konularda lisansüstü düzeyde ve araştırmaya zemin oluşturacak derinlik ve genişlikte alan bilgisine sahiptir. X
2 Felsefe ve Din Bilimleri alanında araştırma yapma usul, yöntem ve tekniklerini bilir. X
3 Felsefe ve din bilimleri ile ilgili kavramları, sistemleri ve nazariyeleri bilir. X
4 Araştırma alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleme, değerlendirme ve problemlerin çözümünde kullanabilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
5 Felsefe ve Din bilimleri alanındaki bilimlerin birbirleri ile ilişki ve işbirliği imkanlarını kavrama ve disiplinler arası işbirliğini geliştirme anlayışına sahiptir. X
6 Ulaştığı bilimsel bulguları ve elde ettiği bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak sunma, bütün ilgili taraflarla paylaşma becerisine sahiptir.
7 Sosyal bilimler alanındaki disiplinlerin Felsefe ve Din Bilimlerini ilgilendiren sonuçlarını alıp çalışmalarında kullanabilme, kendi sonuçlarını onlara sunabilme bilincine sahiptir.
8 Yakın çevresine, ulusuna ve insanlığa karşı bilimsel görev ve sorumluluk bilincine sahiptir.
9 Bilimsel kişilik ve bilimsel ahlâk kuralları bilgisi ve bu bilgileri uygulayabilme bilinç ve yetkinliğine sahiptir.
10 Felsefe ve din Bilimleri ile ilgili toplum gelişmesi konularında görev ve sorumluluk yüklenir.
11 Farklı kurumların çalışmalarına alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 50
1. Performans Görevi (Seminer) 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 6 96
Ödev 1 3 3
Performans Görevi (Seminer) 3 5 15
Total Workload 162
Total Workload / 25 (Hours) 6.48
dersAKTSKredisi 6