Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Islam Felsefesinde Burhan Nazariyesi FDI 604 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi HÜSEYİN AYDOĞAN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Burhan nazariyesi İslam filozoflarının kesin bilgiye ve böylece ilimlerde kesinliğe ulaşmanın yolu olarak ele aldıkları bir yöntemdir. Özellikle Gazzali sonrası mantığın dini ilimleri de içine alacak şekilde tüm ilimlerin ölçüsü haline gelmesiyle, mantığın asıl amacını oluşturan burhani (kesin) bilgiyi elde etme gayesi tüm ilimler için önemli olmaya başlamıştır. Dolayısıyla ilimlerde kesin bilginin nasıl elde edilebileceği sorusuna yanıt verebilmek için burhan teorisi incelenmelidir.
Course Content Bilgi Felsefesine Giriş, Bilgi Türleri, Burhani Bilgi, Burhani Kıyasın Öncülleri, Burhan Türleri: Varlık ve Neden Burhanı, Aristoteles’in Burhan Nazariyesi, Aristoteles Şarihlerinin Burhana Bakışı, Farabi ve İbn Sina’nın Burhan Nazariyeleri; Aristoteles, Farabi ve İbn Sina’nın Burhan (II. Ananlitikler) Kitapları ve Nazariyelerinin Karşılaştırılması, Gazzali Mantığında Burhan ve Dini İlimlerdeki Yeri, İbn Rüşd’ün Burhan Nazariyesi, İbn Haldun’a Göre Mantık Tarihinde Beş Sanat ve Burhan, Müteahhirin Dönemi Mantık Eserlerinde Beş Sanat ve Burhan
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İlimlerde burhani (kesin) bilginin imkanını analiz eder Anlatım, Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 İslam filozoflarının burhan teorilerini kıyaslar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Klasik mantıkta bilgi elde etme yöntemlerini kavrar Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Burhani bilginin ilimlere uygulanışını tedkik eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Burhani yöntemle diğer felsefi yöntemleri mukayese eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Türk-İslam düşünce geleneğindeki filozofların bilgi felsefesine katkılarını tespit eder Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bilgi Felsefesine Giriş
2 Bilgi Türleri
3 Burhani Bilgi
4 Burhani Kıyasın Öncülleri
5 Burhan Türleri: Varlık ve Neden Burhanı
6 Aristoteles’in Burhan Nazariyesi
7 Aristoteles Şarihlerinin Burhana Bakışı
8 Farabi mantığında burhan nazariyesi
9 İbn Sina mantığında burhan nazariyesi
10 Aristoteles, Farabi ve İbn Sina’nın Burhan (II. Ananlitikler) Kitapları ve Nazariyelerinin Karşılaştırılması
11 Gazzali Mantığında Burhan ve Dini İlimlerdeki Yeri
12 İbn Rüşd’ün Burhan Nazariyesi
13 İbn Haldun’a Göre Mantık Tarihinde Beş Sanat ve Burhan
14 Müteahhirin Dönemi Mantık Eserlerinde Beş Sanat ve Burhan
Resources
Course Notes 1. Farabi, Kitabu’l-Burhan, İstanbul 2008.
Course Resources 2. İbn Sina, II. Analitikler, İstanbul 2006.
3. İbn Rüşd, Şerhu’l-Burhan, 1984.
4. İbn Rüşd, Telhisu Kitabi’l-Burhan, Kahire 1982.
5. Aristoteles, İkinci Çözümlemeler, İstanbul 2005.
6. Gazzali, Mi’yaru’l-İlm, Beyrut ts.
7. Gazzali, Mustesfa, İstanbul 2006.
8. İbn Haldun, Mukaddime, İstanbul.
9. Ebheri, İsagoci, İstanbul 2007.
10.Kazvini, Şemsiyye, İstanbul h. 1289.
11. “Aristoteles’ten Gazzâlî’ye Klasik Mantıkta Anlam Kuramı”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005/1, sayı: 28, s. 37-52.
12. “Gazali’ye Göre Beş Sanatta Kullanılan Öncül Çeşitleri”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, cilt: III, sayı: 6, s. 107-127.
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Felsefe ve Din Bilimleri kapsamındaki konularda lisansüstü düzeyde ve araştırmaya zemin oluşturacak derinlik ve genişlikte alan bilgisine sahiptir. X
1 Felsefe ve Din Bilimleri kapsamındaki konularda lisansüstü düzeyde ve araştırmaya zemin oluşturacak derinlik ve genişlikte alan bilgisine sahiptir.
2 Felsefe ve Din Bilimleri alanında araştırma yapma usul, yöntem ve tekniklerini bilir.
2 Felsefe ve Din Bilimleri alanında araştırma yapma usul, yöntem ve tekniklerini bilir. X
3 Felsefe ve din bilimleri ile ilgili kavramları, sistemleri ve nazariyeleri bilir. X
3 Felsefe ve din bilimleri ile ilgili kavramları, sistemleri ve nazariyeleri bilir.
4 Araştırma alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleme, değerlendirme ve problemlerin çözümünde kullanabilme bilgi ve becerisine sahiptir.
4 Araştırma alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleme, değerlendirme ve problemlerin çözümünde kullanabilme bilgi ve becerisine sahiptir. X
5 Felsefe ve Din bilimleri alanındaki bilimlerin birbirleri ile ilişki ve işbirliği imkanlarını kavrama ve disiplinler arası işbirliğini geliştirme anlayışına sahiptir.
5 Felsefe ve Din bilimleri alanındaki bilimlerin birbirleri ile ilişki ve işbirliği imkanlarını kavrama ve disiplinler arası işbirliğini geliştirme anlayışına sahiptir.
6 Ulaştığı bilimsel bulguları ve elde ettiği bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak sunma, bütün ilgili taraflarla paylaşma becerisine sahiptir.
6 Ulaştığı bilimsel bulguları ve elde ettiği bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak sunma, bütün ilgili taraflarla paylaşma becerisine sahiptir.
7 Sosyal bilimler alanındaki disiplinlerin Felsefe ve Din Bilimlerini ilgilendiren sonuçlarını alıp çalışmalarında kullanabilme, kendi sonuçlarını onlara sunabilme bilincine sahiptir. X
7 Sosyal bilimler alanındaki disiplinlerin Felsefe ve Din Bilimlerini ilgilendiren sonuçlarını alıp çalışmalarında kullanabilme, kendi sonuçlarını onlara sunabilme bilincine sahiptir.
8 Yakın çevresine, ulusuna ve insanlığa karşı bilimsel görev ve sorumluluk bilincine sahiptir.
8 Yakın çevresine, ulusuna ve insanlığa karşı bilimsel görev ve sorumluluk bilincine sahiptir.
9 Bilimsel kişilik ve bilimsel ahlâk kuralları bilgisi ve bu bilgileri uygulayabilme bilinç ve yetkinliğine sahiptir.
9 Bilimsel kişilik ve bilimsel ahlâk kuralları bilgisi ve bu bilgileri uygulayabilme bilinç ve yetkinliğine sahiptir.
10 Felsefe ve din Bilimleri ile ilgili toplum gelişmesi konularında görev ve sorumluluk yüklenir.
11 Farklı kurumların çalışmalarına alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilir.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 5
2. Kısa Sınav 5
1. Ödev 30
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Kısa Sınav 2 15 30
Ödev 1 10 10
Total Workload 151
Total Workload / 25 (Hours) 6.04
dersAKTSKredisi 6