Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Hiristiyanlarin Islam Algisinin Tarihine Giriş FDT 604 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. FUAT AYDIN
Course Lecturers
Course Assistants

Yok

Course Category
Course Objective

Batının bugün sahip olduğu İslam algılayışının köklerinin, İslamın ortaya çıktığı ve ortaçağdaki ilişkiler sonunda olgunlaştığı ve, oryantalist çalışmalara rağmen varlığını (istisnalar olmakla birlikte) değişmeden koruduğunun gösterilmesi

Course Content

Hz.Peygamber dönemi Müslüman-hıristiyan ilişkileri; Dört halife, Abbasiler ve Emeviler döneminde Müslüman-Hıristiyan ilişikileri; bu dönemlerde Hıristiyanların İslam algıları; bizansın İslam algısı, Latin batının İslam algısı; bütün bu algı ve tecrübelerin, bir bütün olarak Batının İslam algısındaki yeri

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Hz. Peygamber dönemi Müslüman-Hıristiyan ilişkilerini tanır Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Bizans-Müslüman ilişkilerini tanır Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Modern Batının İslama yaklaşımını onun kökenlerini çözümler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Endülüste Müslüman-Hıristiyan ilişkilerini betimler Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Abbasiler ve Emeviler başta olmak üzere, orta doğudaki Müslüman-Hıristiyan ilişkilerini tanır Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Arap, Bizans ve Endülüs tecrübesinin, Batının İslam algısının oluşmasındaki etkisini betimler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Kuranan Hıristiyanlara bakışı,; Hz.Peygamber dönemi Müslüman-hıristiyan ilişkileri/Hıristiyanların islama bakışları
2 Dört halife döneminde Müslüman-hıristiyan ilişkileri/Hıristiyanların İslama bakışları
3 Emeviler döneminde Müslüman-Hıristiyan ilişkileri/Hıristiyanların İslama bakışları
4 Abbasiler döneminde Müslüman-hıristiyan ilişkiler/Hıristiyanların İslama bakışları
5 Emeviler ve Abbasiler döneminde,Bızansın İslama bakışı
6 Endülüs fethi önce, Latin Batının İslama ve Müslümanlara bakışları
7 Endülüs dönemi, Latin batının İslama ve Müslümanlara bakışları
8 Sınav
9 Endülüs Sonrası Latin batının İslama ve Müslümanlara bakışı
10 Haçlılar döneminde Müslüman Hıristiyan ilişikleri
11 Haçlı seferlerinin İslam algısı üzerindeki etkisi
12 Batı İslam Algısının Yazılı kaynaklar
13 Ortaçağ İslam algısının, modern dönem İslam algısındaki yeri
14 Genel değerlendirme.
Resources
Course Notes <p>[1] Fuat Aydın, Batı İslam Algısının Arkeolojisi,</p>
Course Resources

[2]İbrahim Kalın, Batı ve İslam, İSAM Yayınları, İstanbul.
[3]Frederic Quinn, The Sum of All Heresies, The Image of Islam in Western Thought, Oxford University Press 2008.
[4]Western Views of Islam in The Middle Ages, Harvard Univesity Press, Cambridge, Massachuests 1962.
[5] Norman Daniel, Islam and West, The Making of An Image, Oneworld, Oxford 1993

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Felsefe ve Din Bilimleri kapsamındaki konularda lisansüstü düzeyde ve araştırmaya zemin oluşturacak derinlik ve genişlikte alan bilgisine sahiptir.
1 Felsefe ve Din Bilimleri kapsamındaki konularda lisansüstü düzeyde ve araştırmaya zemin oluşturacak derinlik ve genişlikte alan bilgisine sahiptir. X
2 Felsefe ve Din Bilimleri alanında araştırma yapma usul, yöntem ve tekniklerini bilir. X
2 Felsefe ve Din Bilimleri alanında araştırma yapma usul, yöntem ve tekniklerini bilir. X
3 Felsefe ve din bilimleri ile ilgili kavramları, sistemleri ve nazariyeleri bilir. X
3 Felsefe ve din bilimleri ile ilgili kavramları, sistemleri ve nazariyeleri bilir.
4 Araştırma alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleme, değerlendirme ve problemlerin çözümünde kullanabilme bilgi ve becerisine sahiptir.
4 Araştırma alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleme, değerlendirme ve problemlerin çözümünde kullanabilme bilgi ve becerisine sahiptir.
5 Felsefe ve Din bilimleri alanındaki bilimlerin birbirleri ile ilişki ve işbirliği imkanlarını kavrama ve disiplinler arası işbirliğini geliştirme anlayışına sahiptir.
5 Felsefe ve Din bilimleri alanındaki bilimlerin birbirleri ile ilişki ve işbirliği imkanlarını kavrama ve disiplinler arası işbirliğini geliştirme anlayışına sahiptir. X
6 Ulaştığı bilimsel bulguları ve elde ettiği bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak sunma, bütün ilgili taraflarla paylaşma becerisine sahiptir.
6 Ulaştığı bilimsel bulguları ve elde ettiği bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak sunma, bütün ilgili taraflarla paylaşma becerisine sahiptir. X
7 Sosyal bilimler alanındaki disiplinlerin Felsefe ve Din Bilimlerini ilgilendiren sonuçlarını alıp çalışmalarında kullanabilme, kendi sonuçlarını onlara sunabilme bilincine sahiptir.
7 Sosyal bilimler alanındaki disiplinlerin Felsefe ve Din Bilimlerini ilgilendiren sonuçlarını alıp çalışmalarında kullanabilme, kendi sonuçlarını onlara sunabilme bilincine sahiptir.
8 Yakın çevresine, ulusuna ve insanlığa karşı bilimsel görev ve sorumluluk bilincine sahiptir.
8 Yakın çevresine, ulusuna ve insanlığa karşı bilimsel görev ve sorumluluk bilincine sahiptir.
9 Bilimsel kişilik ve bilimsel ahlâk kuralları bilgisi ve bu bilgileri uygulayabilme bilinç ve yetkinliğine sahiptir.
9 Bilimsel kişilik ve bilimsel ahlâk kuralları bilgisi ve bu bilgileri uygulayabilme bilinç ve yetkinliğine sahiptir. X
10 Felsefe ve din Bilimleri ile ilgili toplum gelişmesi konularında görev ve sorumluluk yüklenir. X
11 Farklı kurumların çalışmalarına alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Final 1 1 1
Total Workload 149
Total Workload / 25 (Hours) 5.96
dersAKTSKredisi 6