Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Hristiyan Düşüncesinin Teşekkülü FDT 603 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Doktora
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Prof.Dr. FUAT AYDIN
Course Lecturers Prof.Dr. FUAT AYDIN,
Course Assistants

Yok

Course Category
Course Objective

Hıristiyan inanç esaslarının oluşum sürecinin portresini çizmek.

Course Content

Hz. İsanın mesajının mahiyeti; onun ölümü sonrasında şakirtleri arasında yaşanan tartışmalar, Hıristiyanlığın, Yahudilikten ayrılması; kendi içinde inançla ilgili yaşanan tartışmalar ve ilk beş konsilde Hıristiyan inanç esaslarının ana gövdesinin tamamlanması.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Havariler (Apostolik) dönemi tartışma konularını tanır ve onları betimler Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 İznik konsili tartışma konuları ve credonun oluşumunu tespit eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Efes konsilini tanır ve onun tartışma konuları ve sonuçlarını saptar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Havariler dönemi sonrası tartışma konuları ve ortaya çıkan yeni dini grupları tanır ve onları betimler Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 İstanbul konsili tanır ve onun tartışma konuları ve sonuçlarını saptar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Kadıköy konsili tanır tartışma konuları ve sonuçlarını saptar Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
7 Hz. İsanın mesajı mahiyetini tespit eder Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin Mahiyeti ve kullanılacak kaynaklar hakkında genel bilgi
2 Hz. İsa dönemi
3 Hz. İsa dönemi
4 Hz.İsa sonrası dönem (havariler/apostolik dönem)
5 Havariler/apostolik dönemde yaşanan tartışmalar
6 I-IV. yüzyılda yaşanan tartışmalar ve tartışma konuları
7 I-V. yüzyılda yaşanan tartışmalar ve tartışma konuları
8 Sınav
9 İznik konsili, taraflar, tartışma konuları ve iznik amentüsü
10 İstanbul konsili, taraflar, tartışma konuları ve İznik-İstanbul amentüsü
11 Efes konsili, taraflar ve tartışma konuları ve sonuçları
12 Kadıköy konsili, taraflar, tartışma konuları ve sonuçları
13 Kadıköy sonrası,Hıristiyan dünyasının durumu
14 Genel değerlendirme
Resources
Course Notes <p>yok</p>
Course Resources

[1]Tuchle, Hıristiyanlık Tarihi, I-IV. Yüzyıl
[2]Mehmet Bayraktar, bir Hıristiyan Dogması, Teslis, Ankara Okulu yayınları, Ankara 2008.
[3].Şinasi Gündüz, Hıristiyanlığın Mimarı, Pavlus, Ankara Okulu Yayınları, Ankara
[4] Mehmet Çelik, Süryani Kadim Kilisesi Tarihi,
[5]. Francis Dvarnik, Konsiller Tarihi, çev. Mehmet Aydın
[6]. Kadir Albayrak, Bosna Kilesisi,
[7]Cengiz Batuk, Pavlusu Yeniden Düşünmek, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2007.
[8].Fuat Aydın, Pavlusun Dini Düşüncesinin Yansımaları, MÜSBF. Basılmamış doktora tezi, İstanbul 2000.
[9]Bilal Baş, Arius, MSBE. Basılmamış yüksek lisans tezi, İstanbul.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Felsefe ve Din Bilimleri kapsamındaki konularda lisansüstü düzeyde ve araştırmaya zemin oluşturacak derinlik ve genişlikte alan bilgisine sahiptir.
2 Felsefe ve Din Bilimleri alanında araştırma yapma usul, yöntem ve tekniklerini bilir.
3 Felsefe ve din bilimleri ile ilgili kavramları, sistemleri ve nazariyeleri bilir.
4 Araştırma alanı ile ilgili bilgi kaynaklarına ulaşabilme, bunları inceleme, değerlendirme ve problemlerin çözümünde kullanabilme bilgi ve becerisine sahiptir.
5 Felsefe ve Din bilimleri alanındaki bilimlerin birbirleri ile ilişki ve işbirliği imkanlarını kavrama ve disiplinler arası işbirliğini geliştirme anlayışına sahiptir.
6 Ulaştığı bilimsel bulguları ve elde ettiği bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak sunma, bütün ilgili taraflarla paylaşma becerisine sahiptir.
7 Sosyal bilimler alanındaki disiplinlerin Felsefe ve Din Bilimlerini ilgilendiren sonuçlarını alıp çalışmalarında kullanabilme, kendi sonuçlarını onlara sunabilme bilincine sahiptir.
8 Yakın çevresine, ulusuna ve insanlığa karşı bilimsel görev ve sorumluluk bilincine sahiptir.
9 Bilimsel kişilik ve bilimsel ahlâk kuralları bilgisi ve bu bilgileri uygulayabilme bilinç ve yetkinliğine sahiptir.
10 Felsefe ve din Bilimleri ile ilgili toplum gelişmesi konularında görev ve sorumluluk yüklenir. X
11 Farklı kurumların çalışmalarına alanı ile ilgili bilimsel katkı sağlayabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 50
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ödev 1 10 10
Final 1 1 1
Total Workload 139
Total Workload / 25 (Hours) 5.56
dersAKTSKredisi 6