Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Piyasalar ve Istihdam CSS 506 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Turkish
Course Level yuksek_lisans
Course Type Optional
Course Coordinator Doç.Dr. EMEL İSLAMOĞLU
Course Lecturers
Course Assistants Arş. Gör. Elif ALP
Course Category
Course Objective İktisadın uygulamaya yansıyan en önemli yönü olan kaynakların istihdamı ve yönlendirilmesinin özellikle emek faktörü ağırlıklı olarak ele alınması; milli gelir ve büyüme modelleri çerçevesinde yerel ve küresel bir probleme dönüşen işsizlik ve istihdam politikalarını geliştirme
Course Content Ekonomik kaynakların istihdamı ve piyasa şartları; iş piyasasında emek ve işgücünün yapısı ve istihdamı; MG, büyüme ve istihdam ilişkileri; işsizlik ve istihdam politikalarının çarçevesinin ortaya konması.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İktisadi kaynakların etkin kullanımının ilkelerini açıklar , , , ,
2 Emek faktörünün piyasadaki istihdam imkanlarını açıklar , , , ,
3 Büyüme ve istihdam ilişkisini açıklar , , , ,
4 İşsizlik problemini, istihdam politikaları çerçevesinde tartışır , , , ,
5 Türkiyede işsizlik probleminin temel nedenleri ve çarelerini açıklar , , , ,
6 Türkiyede istihdam politikalarını değerlendirir , , , ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Faktör piyasasının işleyişi
2 MG, büyüme ve istihdam
3 İşgücünün yapısı ve ek işgücü
4 Seminer ve tartışma
5 İstihdam ve işsizlik
6 İş piyasasının yapısı ve sınıflandırılması
7 Seminer ve tartışma
8 Seminer ve tartışma
9 Türkiye´de istihdam politikaları
10 Son istihdam politikaları
11 Seminer ve tartışma
12 Küresel çerçevede istihdam ve işsizlik
13 Küresel çerçevede istihdam ve işsizlik
14 Seminer ve tartışma
Resources
Course Notes Asaf Savaş Akat, İktisadi Analiz, İÜİF. Yay., 1985<br>Samuelson, İktisat, ODTÜ Yay., 1980<br>Erdoğan Aklin, İktisat, Filiz Kitabevi, 1984<br>Deborah Stone, Policy Paradox and Political Reason: The Art of Political Decision Making, 2th Ed.<br>R.H. Leftwich, Kaynakların Tahsisi (Çev. T. Güllap) Bayılan Mat. Ankara, 1973<br>H. Erkan, Ekonomi Politikalarının Temelleri, Aydın Yay., İzmir<br>C.A Lindblom, Politics and Market: The Worlds Economic Systems, Basic Boks, NY, 1977<br>D.L Weimer and Aidan R. Vining, Policy Analysis: Concept and Practice, 3th Ed., Prentice Hall, NY, 1997<br>Arthur Okun, The Case of The Market in Equality and Eficiency The Big Tradeoff, Brookings, 1997
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çalışma hayatından ve toplumsal yaşamdan kaynaklanan sorunlara tarihsel ve sosyolojik bir bakış açısı ile yaklaşma, kısa ve uzun dönemli politikaların üretilmesine yardımcı olacak nitelik, bilgi ve deneyim sahibi olma
1 Çalışma hayatından ve toplumsal yaşamdan kaynaklanan sorunlara tarihsel ve sosyolojik bir bakış açısı ile yaklaşma, kısa ve uzun dönemli politikaların üretilmesine yardımcı olacak nitelik, bilgi ve deneyim sahibi olma X
2 İş piyasasının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel bilgilere sahip olma, sektörel ve ulusal düzeyde gelişimi ile ilgili öngörülerde bulunma, gerekli politika önerilerinde bulunabilme X
2 İş piyasasının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel bilgilere sahip olma, sektörel ve ulusal düzeyde gelişimi ile ilgili öngörülerde bulunma, gerekli politika önerilerinde bulunabilme
3 Kendi başına araştırma yapma, bulduğu verileri analiz etme ve gerekli değerlendirmeleri yaparak raporlayabilme
3 Kendi başına araştırma yapma, bulduğu verileri analiz etme ve gerekli değerlendirmeleri yaparak raporlayabilme X
4 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olma X
4 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olma
5 Hem temel bilgisayar kullanımında (kelime işlemci, tablolama ve veritabanı programlarda) hem de alanı ile ilgili paket programları kullanabilme
5 Hem temel bilgisayar kullanımında (kelime işlemci, tablolama ve veritabanı programlarda) hem de alanı ile ilgili paket programları kullanabilme X
6 Sosyal bir disiplin olarak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincine varma X
6 Sosyal bir disiplin olarak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincine varma
7 Sayısal ve istatiksel araştırma, beceri ve düşünme yeteneğine sahip olma
7 Sayısal ve istatiksel araştırma, beceri ve düşünme yeteneğine sahip olma X
8 Çalışma ilişkileri ile ilgili bilgi evrenine ileri düzeyde hakim olarak, yapılacak katkılarla çalışma barışına ve bu doğrultuda toplumsal refaha katkıda bulunabilme X
8 Çalışma ilişkileri ile ilgili bilgi evrenine ileri düzeyde hakim olarak, yapılacak katkılarla çalışma barışına ve bu doğrultuda toplumsal refaha katkıda bulunabilme
9 Sosyal politika alanında yapılacak olan çalışmaları kendi başına sorumluluk alarak bu amaç ve hedefler doğrultusunda başarabilme
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 25
1. Performans Görevi (Seminer) 25
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 1 10 10
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Seminer) 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 146
Total Workload / 25 (Hours) 5.84
dersAKTSKredisi 6