Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Sosyo-Ekonomik Analiz CSS 501 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Yüksek Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MUSTAFA ÇAĞLAR ÖZDEMİR
Course Lecturers Prof.Dr. MUSTAFA ÇAĞLAR ÖZDEMİR,
Course Assistants

Arş. Gör. Akın Özdemir

Course Category
Course Objective

Sosyo-ekonomik analiz kavramı ve kapsamının öğretilmesi

Sosyo-Ekonomik Analiz parametrelerinin genel olarak tanıtılması (çok boyutlu ve küresel olarak)

Türkiye'de Kalkınma Bakanlığının kullandığı sosyo-ekonomik analiz parametrelerinin tanıtılması

İl bazlı sosyo-ekonomik analiz araştırmasının gerçekleştirilmesi (mümkünse yıllık kitap çıkarılması)

Course Content

Sosyo-Ekonomik Analiz Parametrelerinin incelenmesi;

Demografik Göstergeler; "Nüfus yoğunluğu, yaşa özel doğurganlık oranı (15-49), genç bağımlı nüfus oranı (0-14 yaş), net göç hızı ve şehirleşme oranı"

Eğitim göstergeleri; “Okuryazar nüfus oranı, okuryazar kadın nüfusunun toplam kadın nüfusuna oranı, genel ortaöğretim net okullaşma oranı, mesleki ve teknik liseler okullaşma oranı, ilin yükseköğrenime geçiş sınavı (ygs) ortalama başarı puanı, yüksekokul veya fakülte mezunu nüfusun 22 yaş üzeri nüfusa oranı"

Sağlık göstergeleri; “Yüz bin kişiye düşen hastane yatak sayısı, on bin kişiye düşen hekim sayısı, on bin kişiye düşen diş hekimi sayısı, on bin kişiye düşen eczane sayısı, yeşil kart sahibi nüfusun il nüfusuna oranı

İstihdam göstergeleri işsizlik oranı, işgücüne katılma oranı, çalışma çağındaki nüfusun (15 - 64 yaş arası) toplam nüfus içerisindeki oranı, imalat sanayi istihdamının sigortalı istihdam içindeki oranı, sosyal güvenlik kapsamındaki aktif çalışanların toplam nüfusa oranı, ortalama günlük kazanç, ortalama günlük kazanç – kadın, istihdam oranı"

Rekabetçi ve yenilikçi kapasite göstergeleri “İl ihracatının toplam ihracat içindeki payı, kişi başına düşen ihracat tutarı, imalat sanayi işyerlerinin Türkiye içindeki payı, imalat sanayi kayıtlı işyeri oranı, kişi başı imalat sanayi elektrik tüketimi, organize sanayi bölgesinde üretim yapılan parsellerin Türkiye içindeki payı, küçük sanayi sitesi işyeri sayısının Türkiye içindeki payı, yeni kurulan şirketlerin toplam sermayesinin Türkiye içindeki payı, on bin kişiye düşen yabancı sermayeli şirket sayısı, yüz bin kişiye düşen marka başvuru sayısı, yüz bin kişiye düşen patent başvuru sayısı, yüksek lisans ve doktora sahibi nüfusun 30+ yaş nüfusa oranı, kırsal nüfus başına düşen tarımsal üretim değeri, turizm yatırım-işletme ve belediye belgeli yatak sayısının Türkiye içindeki payı, teşvik belgeli yatırım tutarının Türkiye içerisindeki payı"

Mali göstergeler “ildeki banka kredilerinin Türkiye içindeki payı, ildeki tasarruf mevduatının Türkiye içindeki payı, kişi başına düşen banka mevduatı tutarı, bin kişiye düşen internet bankacılığı aktif bireysel müşteri sayısı, bin kişiye düşen internet bankacılığı aktif kurumsal müşteri sayısı, kişi başına düşen bütçe gelirleri, il vergi gelirlerinin Türkiye içindeki payı"

Erişilebilirlik parametresi içinde "Kırsal Kesim Asfalt-Beton Köy Yolu Oranı, İlin En Yakın Havaalanına Uzaklığı, Hane Başına Genişbant Abone Sayısı, Kişi Başına Düşen GSM Abone Sayısı, İlin Otoyol ve Devlet Yollarına Göre yük-km Değerleri ve Toplan Demiryolu Hattının İl Yüzölçümüne Oranı" 

Yaşam kalitesi göstergeleri; “Bin kişiye düşen alışveriş merkezi (AVM) brüt kiralanabilir alan oranı, kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı, kişi başı mesken elektrik tüketimi, on bin kişiye düşen özel otomobil sayısı, kükürtdioksit (SO2) ortalama değeri, partiküler madde (duman) ortalama değeri, sosyal güvenlik kapsamı dışında kalan nüfusun toplam nüfusa oranı, yüz bin kişiye düşen ceza infaz kurumuna giren hükümlü sayısı, yüz bin kişiye düşen intihar vakası sayısı”

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Ekonomi teori ve paradigmalarını açıklar Anlatım, Sınav ,
2 Halen ülkemiz ve dünyada hâkim uygulamaya sahip kapitalizmin varsayımları ve teorik yapısını bu çerçevede açıklar Anlatım, Sınav ,
3 Bu analitik yapının piyasadaki uygulamasını tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Bu çerçevede ortaya çıkan sosyo-ekonomik ve sosyo-politik etkileşimin sınırlarını tartışır Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
5 Türkiyede temel sosyo-ekonomik sorunları ve çarelerini değerlendirir Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
6 Türkiyede sosyo-ekonomik denge ve politikaları değerlendirir Anlatım, Tartışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ekonominin sosyo-politik boyutu
2 Ekonominin sosyo-politik boyutu
3 Seminer ve tartışma
4 Finansal Pazar ve maliyet kavramı
5 Kapitalist Serbest Pazar Rekabetini Anlamak
6 Seminer ve tartışma
7 Tam rekabetin imkansızlığı
8 Eksik Rekabet piyasasının Sosyo-politik analizi
9 Eksik Rekabet piyasasının Sosyo-politik analizi
10 İşsizlik probleminde gelirin yeniden dağılımı
11 Müdehaleci kapitalizmde devletin rolü
12 ÇUŞlerin sosyo-ekonomik ve politik etkileri
13 Küreselleşme ve yeni dünya düzeni
14 Seminer ve tartışma
Resources
Course Notes <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Constructing&nbsp;socio-economic&nbsp;status indices: how to use principal components&nbsp;analysis,&nbsp;Constructing&nbsp;socio-economic&nbsp;status indices: how to use principal components&nbsp;analysis</p> <p> Constructing&nbsp;socio-economic&nbsp;status indices: how to use principal components&nbsp;analysis,&nbsp;Constructing&nbsp;socio-economic&nbsp;status indices: how to use principal components&nbsp;analysis</p> <p> Adam Szirma, Socio-Economic Development ,Cambridge University Press</p> <p> G&uuml;lten KAZGAN: İktisadi D&uuml;ş&uuml;nce ve Politik İktisadın Evrimi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1989<br /> A.Savaş AKAT: İktisadi Analiz, İ.&Uuml;. İkt.Fak. Yay. 1985<br /> Erdoğan ALKİN: İktisat, Filiz Kitabevi, 1984<br /> G. MYRDALL: The Political Element in the Devolopment of Economic Theory, London, 1955<br /> J. SCUMPETER: History of Economic Analysis, G.Allen, London, 1967<br /> J.CAPORAJO and D. LEVINE: Theorise of Political Economy, Cambridge University Pres, 1992<br /> D.LEVINE: Wealth an Freedom: An Introduction of Political Economy Cambridge University Pres, 1995</p>
Course Resources

Kalkınma Bakanlığı SosyoEkonomik Gelişmişlik Endeksi SEGE 

Uluslararası SosyoEkonomik Gelişmişlik Endeksleri 

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Çalışma hayatından ve toplumsal yaşamdan kaynaklanan sorunlara tarihsel ve sosyolojik bir bakış açısı ile yaklaşma, kısa ve uzun dönemli politikaların üretilmesine yardımcı olacak nitelik, bilgi ve deneyim sahibi olma X
1 Çalışma hayatından ve toplumsal yaşamdan kaynaklanan sorunlara tarihsel ve sosyolojik bir bakış açısı ile yaklaşma, kısa ve uzun dönemli politikaların üretilmesine yardımcı olacak nitelik, bilgi ve deneyim sahibi olma X
2 İş piyasasının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel bilgilere sahip olma, sektörel ve ulusal düzeyde gelişimi ile ilgili öngörülerde bulunma, gerekli politika önerilerinde bulunabilme X
2 İş piyasasının yapısı ve işleyişi ile ilgili temel bilgilere sahip olma, sektörel ve ulusal düzeyde gelişimi ile ilgili öngörülerde bulunma, gerekli politika önerilerinde bulunabilme X
3 Kendi başına araştırma yapma, bulduğu verileri analiz etme ve gerekli değerlendirmeleri yaparak raporlayabilme X
3 Kendi başına araştırma yapma, bulduğu verileri analiz etme ve gerekli değerlendirmeleri yaparak raporlayabilme X
4 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olma
4 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olma
5 Hem temel bilgisayar kullanımında (kelime işlemci, tablolama ve veritabanı programlarda) hem de alanı ile ilgili paket programları kullanabilme
5 Hem temel bilgisayar kullanımında (kelime işlemci, tablolama ve veritabanı programlarda) hem de alanı ile ilgili paket programları kullanabilme X
6 Sosyal bir disiplin olarak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincine varma X
6 Sosyal bir disiplin olarak Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincine varma X
7 Sayısal ve istatiksel araştırma, beceri ve düşünme yeteneğine sahip olma
7 Sayısal ve istatiksel araştırma, beceri ve düşünme yeteneğine sahip olma
8 Çalışma ilişkileri ile ilgili bilgi evrenine ileri düzeyde hakim olarak, yapılacak katkılarla çalışma barışına ve bu doğrultuda toplumsal refaha katkıda bulunabilme X
8 Çalışma ilişkileri ile ilgili bilgi evrenine ileri düzeyde hakim olarak, yapılacak katkılarla çalışma barışına ve bu doğrultuda toplumsal refaha katkıda bulunabilme X
9 Sosyal politika alanında yapılacak olan çalışmaları kendi başına sorumluluk alarak bu amaç ve hedefler doğrultusunda başarabilme
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 12
1. Performans Görevi (Seminer) 25
2. Ödev 13
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 15 15
Ödev 2 10 20
Performans Görevi (Seminer) 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 161
Total Workload / 25 (Hours) 6.44
dersAKTSKredisi 6