Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Iktisadi Düşünce IKT 638 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / İngilizce
Course Level Doktora
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. ÖMER KARAOĞLU
Course Lecturers Doç.Dr. ÖMER KARAOĞLU,
Course Assistants Bölüm Araştırma Görevlileri
Course Category
Course Objective İktisadi Düşünce tahlilini Ticari Kapitalizm ve Marksist İktisat Teorisine algılatmaktır.
Course Content Merkantilist Öğreti,Liberal İktisadi Öğreti,Sosyalist Öğreti Ve Marksizm,Neo-Klasik Okul, Marjinalizmin Öncüleri, Neo-Klasik Değer ve Bölüşüm Teorileri
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Neo-klasik iktisat içinde yer alan farklı okulların görüşlerini karşılaştırabilir. Anlatım, Sınav ,
2 Liberal İktisadi Öğretinin Doğuşunu değerlendirir. Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
3 Bir iktisadi sistemin kendine özgü parçalarını birleştirir. Tartışma, Ödev,
4 İktisadi Düşüncenin Tahlilinde Yöntem Sorununu sorgular. Anlatım, Sınav ,
5 Felsefe ve iktisadi düşünce ilişkilerini derleyebilir. Tartışma, Ödev,
6 Keynesyen iktisadın doğuşan neden olan koşulları değerlendirebilir. Soru-Cevap, Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 İktisadi Düşüncenin Tahlilinde Yöntem Sorunu Kazgan, G.(1997), Sayfa 23-35
2 Merkantilist Öğreti Kazgan, G.(1997), Sayfa 35-39
3 Liberal İktisadi Öğretinin Doğuşu, Felsefesi, Fizyokratlar Kazgan, G.(1997), Sayfa 40-60
4 Klasik Okul Kazgan, G.(1997), Sayfa 61-104
5 Neo-Klasik Okul, Marjinalizmin Öncüleri, Neo-Klasik Değer ve Bölüşüm Teorileri Kazgan, G.(1997), Sayfa 104-152
6 Neo-Klasik Okul, Neo-Klasik Para ve Konjonktür Teorisi, Neo-Klasik Dış Ticaret Teorisi Kazgan, G.(1997), Sayfa 152-165.
7 Milliyetçi Koruma Politikası, Tarihçi Okul ve Kurumcular, Yeni Değer ve Bölüşüm Teorisi Kazgan, G.(1997), Sayfa 167-200.
8 Keynesyen İktisadın Doğuşu ve Tam İstihdam Okulu Kazgan, G.(1997), Sayfa 203-248
9 Kendiliğinden İktisadi Büyüme Teorilerine Tepkiler Kazgan, G.(1997), Sayfa 248-270
10 Sosyalist Öğreti Ve Marksizm Kazgan, G.(1997), Sayfa 270-320
11 Marksizm-Leninizm: Kapitalizmin Çelişkileri ve Emperyalizm Teorisi, Tekel Kapitalizmi Kazgan, G.(1997), Sayfa 320-336
12 Asya-Tipi Üretim Tarzı, Sosyalist Ekonominin Teorisi veya Değer Kanunları Kazgan, G.(1997), Sayfa 337-361
13 Nicel İktisat ve Tarihin Sonu Kazgan, G.(1997), Sayfa 361-427
14 Yeni Klasikler, Yeni Keynesyenler ve İktisatta Yeni Oluşumlar Kazgan, G.(1997), Değişik Makaleler
Resources
Course Notes Kazgan, G (1997). İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, Remzi Kitabevi, 7. Basım, İstanbul.
Course Resources Heilbroner, R. L. (2003), İktisat Düşünürleri, Dost Kitabevi, Çev:Ali Tartanoğlu, Ankara.
Kunt, E. K. (2005), İktisadi Düşünce Tarihi, Dost Kitabevi, Müfit Günay, Ankara.
Marks, Karl (2004), Kapital, Çev: Alaattin Bilgi, Ankara, Sol Yayınları.
Savaş, Vural (2007), İktisadın Tarihi, Siyasal Kitabevi, Ankara.
Week Documents Description size
0 İDT Ders İçerik 5. Hafta Müdaheleci Okullar 0.08 MB
0 İDT Ders İçerik 6. Hafta Neo-klasik Okul 0.08 MB
0 İDT Ders İçerik 7.Hafta Keynesyen Okul 0.51 MB
0 İDT Ders İçerik 8.Hafta Monetarizm 0.08 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir bakış açısından hareketle, iktisadi konularda analitik yönden tutarlı fikir oluşturma ve bu fikri savunma becerisine sahip olan, başkalarınca oluşturulan fikirleri de tutarlı bir şekilde eleştirebilme.
2 Sayısal ve grafiksel metotlarla Genel mikro iktisat teorisi (üretim ve tüketim teorileri, mal ve faktör piyasaları, genel denge ve refah teorileri) hakkında tam bilgili olma.
3 Sayısal ve grafiksel metotlarla Genel makro iktisat teorisi (Klasik, Neoklasik, Keynesçi, NeoKeynesçi ve Parasalcı modeller) hakkında tam bilgili olma.
4 Sayısal ve grafiksel metotlarla (Uluslararası) ticaret teorisine (mal, faktör ve sermaye hareketliliği modelleri) hakkında tam bilgili olma.
5 Ekonometri teorilerine (kesit, zaman serisi ve hem kesit hem de zaman serisi şeklindeki verilerin analizine ilişkin teorilere) hakimdir ve iktisadi problemlere çözüm üretmede kullanabilme.
6 İktisadi bakış açısına ihtiyaç duyulan alanlarda disiplinler arası akademik çalışmalara hazır olma.
7 Kamu ekonomisi, Endüstriyel Organizasyon (Endüstri Ekonomisi), Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi, Bilgi ve Mülkiyet Ekonomileri, Uluslararası Ticaret ve Finans Ekonomisi, Para ve Bankacılık Ekonomisi, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, gibi kendilerinin seçtiği iktisadın alt dallarından üçünde uzmanlaşma.
8 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olma.
9 Hem temel bilgisayar kullanımında (word ve excel benzeri programlarda) hem de iktisadi analiz yapmaya yardımcı olan en az iki bilgisayar programının (SAS, SPSS, Eviews, Access, Minitab ve benzeri) kullanımını tam olarak yapabilme.
10 İktisadın sosyal bir disiplin olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 5 5
Sözlü Sınav 1 5 5
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 4 4
Final 1 15 15
Total Workload 150
Total Workload / 25 (Hours) 6
dersAKTSKredisi 6