Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Ileri Makro Ekonomik Teori IKT 612 0 3 + 0 3 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / İngilizce
Course Level Doktora
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ÜNSAL OZAN KAHRAMAN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ÜNSAL OZAN KAHRAMAN,
Course Assistants Bölüm Araştırma Görevlileri
Course Category
Course Objective Öğrenciye orta ve ileri düzeyde makro iktisat bilgisi kazandırmak; yatırım teorisi, para, Örtüşen nesil modelleri, devresel hareketler konularının derinlemesine analizini yapmak
Course Content Tüketim ve yatırım, Sonsuz ufuk modelleri, Örtüşen nesiller modeli , Yeni Büyüme Teorileri, Keynezyen Konjonktür Teorileri, Ekonomik devresel hareketler, Tüketim ve Yatırım, Enflasyon ve Para Politikası
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Geleneksel Keynesyen yaklaşıma göre ekonomik dalgalanmaların nedenlerini ve sonuçlarını özetler. Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Ramsey, Cass, Koopmans (RCK) büyüme modellerini, uzun dönemli büyümeye ilişkin ulaştıkları temel sonuçları değerlendirir. Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Enflasyon ve para politikaları arasındaki ilişkiyi kapsamlı biçimde özetler. Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Yeni büyüme teorileri ile geleneksel büyüme teorileri arsındaki farkı açık ve kesin bir biçimde belirtir Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Kuramsal ve sayısal yöntemler kullanarak Solowun büyüme modelini analiz eder. Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Reel işçevrimleri modelini özetler. Tartışma, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Solow Büyüme Modeli Romer, David. (1996) Bölüm 1
2 Sonsuz ufuk modelleri ve örtüşen nesiller Modelleri, Ramsey-Cass-Koopmans Modeli Romer, David. (1996) Bölüm2 Blanchard ve Fischer (1992), Bölüm 3
3 Sonsuz ufuk modelleri ve örtüşen nesiller Modelleri; Diamond Modeli Romer, David. (1996) Bölüm 2, Blanchard ve Fischer (1992), Bölüm 3
4 Yeni Büyüme Teorileri (1) Araştırma ve Geliştirme Modelleri Romer, David. (1996) Bölüm 3
5 Yeni Büyüme Teorileri (2) Beşeri Sermaye Modelleri Romer, David. (1996) Bölüm 3
6 Reel İş Çevrimleri Teorisi Romer, David. (1996) Bölüm 4, Blanchard ve Fischer (1992), Bölüm 7
7 Geleneksel Kenyezyen Konjonktür Teorileri Romer, David. (1996) Bölüm 5
8 Eksik Nominal Uyumun Mikroekonomik Temelleri(1) Lucasçı modeller Romer, David. (1996) Bölüm 6
9 Eksik Nominal Uyumun Mikroekonomik Temelleri (2) Aşamalı fiyat uyumu Romer, David. (1996) Bölüm 6
10 Eksik Nominal Uyumun Mikroekonomik Temelleri (3) Yeni Keynezyen Teori Romer, David. (1996) Bölüm 6
11 Tüketim Romer, David. (1996) Bölüm 7
12 Yatırım Romer, David. (1996) Bölüm 8
13 Enflasyon ve Para politikaları Romer, David. (1996) Bölüm 9, Blanchard ve Fischer (1992), Bölüm 11
14 İşsizlik Romer, David. (1996) Bölüm 10
Resources
Course Notes Yukarıda belirtilen kitap bölümleri ve makaleler, Öğretim Üyesi Notları
Course Resources Blanchard, O. J. and Fischer, S. (1992). Lectures on Macroeconomics. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
ROMER, David (2001), Advanced Macroeconomics, 2 nd Edition, New York:Mc Graw-Hill
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımlarında geniş bir bakış açısından hareketle, iktisadi konularda analitik yönden tutarlı fikir oluşturma ve bu fikri savunma becerisine sahip olan, başkalarınca oluşturulan fikirleri de tutarlı bir şekilde eleştirebilme. X
2 Sayısal ve grafiksel metotlarla Genel mikro iktisat teorisi (üretim ve tüketim teorileri, mal ve faktör piyasaları, genel denge ve refah teorileri) hakkında tam bilgili olma. X
3 Sayısal ve grafiksel metotlarla Genel makro iktisat teorisi (Klasik, Neoklasik, Keynesçi, NeoKeynesçi ve Parasalcı modeller) hakkında tam bilgili olma. X
4 Sayısal ve grafiksel metotlarla (Uluslararası) ticaret teorisine (mal, faktör ve sermaye hareketliliği modelleri) hakkında tam bilgili olma. X
5 Ekonometri teorilerine (kesit, zaman serisi ve hem kesit hem de zaman serisi şeklindeki verilerin analizine ilişkin teorilere) hakimdir ve iktisadi problemlere çözüm üretmede kullanabilme. X
6 İktisadi bakış açısına ihtiyaç duyulan alanlarda disiplinler arası akademik çalışmalara hazır olma. X
7 Kamu ekonomisi, Endüstriyel Organizasyon (Endüstri Ekonomisi), Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi, Bilgi ve Mülkiyet Ekonomileri, Uluslararası Ticaret ve Finans Ekonomisi, Para ve Bankacılık Ekonomisi, Ekonomik Büyüme ve Kalkınma, gibi kendilerinin seçtiği iktisadın alt dallarından üçünde uzmanlaşma. X
8 Bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olma. X
9 Hem temel bilgisayar kullanımında (word ve excel benzeri programlarda) hem de iktisadi analiz yapmaya yardımcı olan en az iki bilgisayar programının (SAS, SPSS, Eviews, Access, Minitab ve benzeri) kullanımını tam olarak yapabilme. X
10 İktisadın sosyal bir disiplin olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 20
1. Final 80
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 1 5 5
Ödev 1 5 5
Sözlü Sınav 1 10 10
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 20 20
Total Workload 154
Total Workload / 25 (Hours) 6.16
dersAKTSKredisi 6