Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Müzikal Paleografya TBB 444 8 2 + 2 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. EMEL DEMİRGEN
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Müziği yaratan duygu, aslında müzik notasyonunu da oluşturan; müziği şekillendiren düşünce, aslında müzik notasyonunu da kavramsallaştırandır. Tarihsel müzikolojinin bir alt alanı olan müzik notasyonu duygu ve düşünce ile başlayan şekil ve biçimle kavramssallaştıran ve ayrıca kendisini oluşturan sembollerin hiyerarşik düzeninde birbiriyle sosyalleşen bu anatomik yapıyı inceler

Course Content

Morfolojik gözlemler sırasında biçimlerin inceleme ve analizlerin de karşılaştırmalı yöntemlerden çok benzeştirmeli yöntemler uygulamalıdır. Sonucunda elde edilen çıkarımlar da doğruluk ya da gelişmişlik düzeyini tespit etme  kaygılarını bir tarafa bırakıp gerçeklik ve tarihsel bakış açısını koruma yaklaşımlarıyla şekil verme Bununla beraber her oluşum kendi içerisinde, kendi özgün var oluş ve işleyiş sürecine göre gruplandırılarak; benzeşen ana temaların bağımsız düzlemlerde gösterilmesidir. 

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Farklı müziksel yaşamların içinde en belirgin özellikleri sınırlandırarak var oluşundan bugüne dek müziklerin yazı ile ifade sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak Anlatım, Tartışma, Ödev,
2 Geçmişte ve günümüzde müziğin nasıl yazıldığını öğrenmek ve incelemek Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sözlü Sınav,
3 Gelecekte var olacak yeni yazıların oluşumuna katkıda bulunmak Tartışma, Ödev,
4 Bu ders sayesinde değişik zaman ve değişik kültürlerde birbirinden farklı yapılarda müziği yazı ile ifade şekillerini kavramak ve anlamak Anlatım, Tartışma, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ortaya çıkışından Günümüze kadar kullanılan müzik yazıları Müziğin ortaya çıkışından günümüze kadar gelen süreci tanımlar.
2 Mezopotamya Anadolu ve Antik Yunanda müzik yazısı Kıtalar arasındaki müzik bağlantılarını fark eder.
3 Grek Harf Yazısı, Boethius Harf Yazısı, İngiliz Perde Harfleri, Alman Perde Harfleri Müzik yazılarına neden gerek duyulduğunu keşfeder.
4 Harf Şekil Yazıları, Neuma Undiastematik,Diastematik Neume Yazıları Müzik yapılarının yapısal özelliklerini tanımlar
5 Bizans Harf Şekil Yazısı, Ekfonetik, Neume, Modern Bizans Yazısı Müzik yapılarının yapısal özelliklerini tanımlar
6 Tabulaturalar, İtalyan, İspanyol, Fransız, Alman Tabulaturası Müzik yazılarından dönemin müziğini anlar
7 Doğu Medeniyetlerinde Kullanılan Müzik Yazıları Doğu medeniyeti ile batı medeniyeti nota yazılarındaki farklılıkları kavrar.
8 Türk Makam Müziğinde Kullanılan Müzik Yazıları Ülke müziği geçmişindeki nota yazılarını kavrar
9 Türk Makam Müziğinde kullanılan harf yazıları Müzik nota yazıları çözümler
10 Türk Makam Müziğinde kullanılan harf ve şekil yazıları Müzik nota yazıları çözümler
11 Avrupa Nota yazısının Türk Makam Müziğinde Uygulaması Nota yazılarını kendi müziğine uyarlar
12 19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda Avrupa nota yazısı Avrupa nota yazısını kendi müziğinde kullanmak için çözüm arar.
13 19. ve 21. yylarda Avrupa nota yazısı kullanarak oluşturulmuş Osmanlı Türk Makam Müziği aralık ve perde dizileri Avrupa nota yazısını kendi müziğinde kullanmak için çözüm arar.
14 Genel Tekrar. Öğrendiklerini yorumlama becerisi kazanır
Resources
Course Notes
Course Resources

Müziği Yazmak, Z. Gonca Girgin Tohumcu

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Müziği tüm yönleriyle araştırarak öğrenir, bilgi ve senteze varır, çağın gerektirdiği bakış açısıyla çevresini ve dünyayı algılayabilecek eleştirel bir bakış açısı oluşturur. X
2 Kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Diğer disiplinlerle ilgili olarak da çalışır ve bağlarını kurar. X
3 Müzik sanatını, eğitim, estetik, tarih gibi birçok boyutta ele alır, inceler, sonuçlara varır. X
4 Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. X
5 Milli kültürün çok önemli bir öğesi olan müzik kültürünü tarihi perspektifte analiz eder ve geleceğe taşır. X
6 Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma becerisine sahiptir. X
7 Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir X
8 Bilimsel bilgilere dayanarak popüler kültürü analiz ederek, popüler kültürün oluşturduğu sanatı eleştirel bir bakış açısıyla ele alma becerisine sahiptir. X
9 Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1). X
10 Batı müziği nazariyatı ve solfeji yanında, Türk müziği nazariyatı ve solfeji, tarihi, edebiyatı, enstrüman bilgisiyle destekleyerek donatır. Kendi milli müziğini kavrama ve geleceğe aktarmanın yanında, Avrupa ve dünya müziğini inceleyecek, kıyas yapabilecek bir düzeyde bilimsel bilgi verir. X
11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
12 Müzik biliminin konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. X
13 Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. X
14 X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 40
1. Kısa Sınav 20
1. Ödev 30
1. Sözlü Sınav 10
Total 100
1. Final 40
1. Yıl İçinin Başarıya 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Total Workload 0
Total Workload / 25 (Hours) 0
dersAKTSKredisi 5