Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Çalgi Viii TBB 426 8 2 + 2 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. CEMAL KARABAŞOĞLU
Course Lecturers Öğr.Gör. KAZIM GÜRKAN, Doç.Dr. FERDİ KOÇ, Öğr.Gör. TUNCAY KARDAŞ, Öğr.Gör. METİN GÜLSÜN, Öğr.Gör. HAMDİ İTİL, Öğr.Gör. CENGİZ ATLAN, Öğr.Gör. ATALAY DURMAZ, Öğr.Gör. ERHAN BAYRAM, Öğr.Gör. KORKUTALP BİLGİN, Dr.Öğr.Üyesi FUNDA ESİN, MEHMET KÜRŞAD TÜRKAY, Öğr.Gör. ATAKAN MEŞEKIRAN,
Course Assistants

-----

Course Category
Course Objective

Türk müziği unsurlarının birbirleriyle ilişkileri bakımından ele almak. Enstrumanı tanımlayabilmesini sağlamak. Makamların tanınması ve icrasını yerine getirebilme becerisini edindirmek. Metot ile ilgili deneyim kazanmasına yardım etmek.

Course Content

Birbirinden farklı amaçlara yönelik olarak oluşturulmuş Türk müziği beste biçimlerinin, müziğe katılan bütün unsurlarıyla birlikte ele alınması ve ayrı ayrı başlıklar altında incelenmesi. Çalgının tanıtımı, tutuş tekniği, basit ezgilerin çalınması. Metod takibi, eserin icrâsı, egzersizler. Metot takibi, eser icrası, egzersizler. Metodun takibi ve çalgı hakimiyetinin geliştirilmesi, egzersizler, seviyeye uygun eserlerin çalınması, banttan dikte çalışmaları, nota yazım şekilleri. Metodun takibi ve seviyeye uygun eserlerin çalınması, yorum. Metodun takibi ve acelite. Metodun takibi ve seviyeye uygun eserlerin çalınması. Metodun bitirilmesi, teknik, tavır ve yoruma dayalı eserlerin çalınması ve geliştirilmesi.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Örnek eserleri çalar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Transpozeye geçiş yapar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Üslub çalışmalarını uygular. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 İcra tekniğini geliştirme becerisi kazanır Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Grup çalışmasına katılır. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
6 Orkestra çalışmalarına katılır Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Geçmiş dönem tekrarı Bir önceki dönemde öğrenilen konuların tekrar edilmesi, bir önceki dönemde geçilen eserlerin kayıtlarının tekrar dinlenmesi bol bol egzersiz çalışmaları yapılması
2 Suzidil Makamı, Tamburi Ali Efendi “Suzidil Peşrev” 1.ve2. Hane Suzidil makamı ile ilgili teorik bilgiler, bu makamda bestelenmiş saz eserleri veya şarkıların ses kayıtlarına ulaşılması ve dinletilmesi Tamburi ali Efendinin Suzidil Peşrevinin solfejinin yapılması
3 Sedat Öztoprak “Suzidil Saz Semai” 1.ve 2. Hane Sedat öztoprak'ın suzidil saz semai" solfejinin yapılması, 1. ve 2. hane ezberlenmesi
4 Sedat Öztoprak “Suzidil Saz Semai” 3.ve4.hane 10/8 lik usulden 6/8 lik usullere bağlantı olan eserlerin hatırlanması 6/8 lik notaların Ney'de üfleme teknikleri
5 Bireysel çalışma Suzidil makamı ile ilgili breysel seyir ve ezgi örnekleri oluşturma, bu konu ile ilgili yapılmış çalışmalardan faydalanma
6 Öğrenilen makamlarla ilgili longa ve sirtolar Longa ve Sirtolarla ilgili genel bilgilerin hatırlatılması, Ney"e en çok yakışan longa ve sirto örneklerinin kayıtlarını dinletilmesi
7 Dilhayat Kalfa “Evcara Peşrev” Evcara makamı hakkında teorik bilgiler, Dilhayat kalfa hakkında genel bilgiler
8 Dilhayat Kalfa “Evcara Saz Semai” 1.ve 2. Hane Dilhayat Kalfanın Evcara peşrevinin 1. ve 2. hane ezberlenmesi ve solfejinin yapılması
9 Dilhayat Kalfa “Evcara Saz Semai” 3.ve 4. Hane Dilhayat Kalfa'nın Evcara Saz Semaisinin 3. ve 4. hanesinin solfejinin yapılması ve ezberlenmesi, bu eserin ses kaydının dinletilmesi
10 Tranzpoze Çalışmaları Transpozenin tanımı ve açıklanması, Ney sazında transpozenin önemi ve zorluğu ile ilgili konularda araştırmalar
11 Kız Ney ile Yerinden akort uşşak , 5 ses Ney ile 1 ses uşşak transpoze çalışmaları Önceden verilen örnek transpoze çalışmalır etütlerinin ezberlenmesi, uşşak makamı dizisi hakkında bilgilerin yeniden tekrarlanması
12 Suzidil ve Diğer birleşik makamlar ile ilgili taksim çalışmaları Suzidil makamı ile ilgili Ney kayıtlarının veya diğer enstrüman kayıtlarının araştırılıp bulunarak dinletilmesi
13 Toplu çalışma canlı performans Çeşitli solo ve toplu icra çalışmalarından oluşan öğrenci konserlerinin düzenlenmesi, ve bu çalışmalarda hoca yardımıyle canlı performans konserlerinin düzenlenmesi
14 Genel Tekrar Öğrenilen teorik ve uygulama konularının yıl sonu değerlendirmesinin yapılması
Resources
Course Notes <p> <span style="font-size: 7.5pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif;">Yar.Do&ccedil;.S&uuml;leyman Erguner Ney Metodu İstanbul 2007, Neyzen Ahmet Kaya Ney metodu İstanbul 2003, Cengiz Atlan Ders notu<br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]--></span></p>
Course Resources

ÖZALP, Nazmi, Türk Musıkîsi Beste Formları, TRT, Ankara, Yayın no:239 TRT TSM Arşivi,Türk Musikisi Ders notları ve Enstrumanla ilgili kayıtlar, bantlar
AKDOĞU, Onur, Türk Müziğinde Türler ve Biçimler, İzmir, 1996.

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Müziği tüm yönleriyle araştırarak öğrenir, bilgi ve senteze varır, çağın gerektirdiği bakış açısıyla çevresini ve dünyayı algılayabilecek eleştirel bir bakış açısı oluşturur. X
2 Kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Diğer disiplinlerle ilgili olarak da çalışır ve bağlarını kurar. X
3 Müzik sanatını, eğitim, estetik, tarih gibi birçok boyutta ele alır, inceler, sonuçlara varır. X
4 Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. X
5 Milli kültürün çok önemli bir öğesi olan müzik kültürünü tarihi perspektifte analiz eder ve geleceğe taşır. X
6 Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma becerisine sahiptir. X
7 Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir X
8 Bilimsel bilgilere dayanarak popüler kültürü analiz ederek, popüler kültürün oluşturduğu sanatı eleştirel bir bakış açısıyla ele alma becerisine sahiptir. X
9 Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1). X
10 Batı müziği nazariyatı ve solfeji yanında, Türk müziği nazariyatı ve solfeji, tarihi, edebiyatı, enstrüman bilgisiyle destekleyerek donatır. Kendi milli müziğini kavrama ve geleceğe aktarmanın yanında, Avrupa ve dünya müziğini inceleyecek, kıyas yapabilecek bir düzeyde bilimsel bilgi verir. X
11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
12 Müzik biliminin konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. X
13 Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. X
14 X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Performans Görevi (Uygulama) 10
1. Ödev 90
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 8 8
Performans Görevi (Uygulama) 3 5 15
Final 1 8 8
Total Workload 127
Total Workload / 25 (Hours) 5.08
dersAKTSKredisi 5