Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Türk Müziği Nazâriyati ve Solfeji (Thm) Iv TBB 439 7 2 + 2 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. SERTAN DEMİR
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Türk Halk Müziğinde görülen türleri tanıyabilmek, türleri dinleyerek ve solfej yaparak tanıyabilmek, uygun zorluktaki eserlerin diktesini yapabilmek.

Course Content

Türk halk müziğindeki türleri kavramak, solfej ve dikte çalışmaları yapmak, mahalli sanatçıların ve Türk halk müziğine emeği geçmiş kişilerin hayatlarını kavramak.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Değişik zorlukta ve karışık türde dizi ve usûllerden oluşan nota okuma çalışmaları yapar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Uygun dikte ve deşifre çalışmaları yapar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
3 Mahalli sanatçıların hayatları ve eserlerini sentezler. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
4 Türk halk müziğine emeği geçen insanların hayatları ve eserlerini sentezler. Anlatım, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
5 Türk Halk Müziğinde kullanılan usûlleri ve dizileri analiz eder. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
6 Solfej, dikte ve deşifre çalışmaları yapar. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Bireysel Çalışma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Tür kavramının farklı bilimdalları ve disiplinlerdeki karşılıkları ile Türk halk müziğindeki karşılığı ve tanımı "Tür", "Tarz", "Tip", "Şekil" terimlerinin sözlüksel karşılıkları
2 Tür olarak Zeybek Havaları, Zeybeklerin solfeji ve dikte çalışmaları, Muzaffer Sarısözen'in hayatı TRT THM arşivindeki yöre türkülerinin dinlenilmesi.
3 Tür olarak Zeybek Havaları, Zeybeklerin solfeji ve dikte çalışmaları, Sadi Yaver Ataman ve Yücel Paşmakçı'nın hayatı. TRT THM arşivindeki yöre türkülerinin dinlenilmesi.
4 Tür olarak Halay Havaları, Halayların solfeji ve dikte çalışmaları, Muharrem Ertaş'ın hayatı TRT THM arşivindeki yöre türkülerinin dinlenilmesi.
5 Tür olarak Halay Havaları, Halayların solfeji ve dikte çalışmaları, Neşet Ertaş'ın hayatı. TRT THM arşivindeki yöre türkülerinin dinlenilmesi.
6 Tür olarak Deyiş-Semah Havaları, Deyiş-Semahların solfeji ve dikte çalışmaları, Aşık Veysel'in hayatı. TRT THM arşivindeki yöre türkülerinin dinlenilmesi.
7 Tür olarak Deyiş-Semah Havaları, Deyiş-Semahların solfeji ve dikte çalışmaları, Aşık Davut Sulari'nin hayatı. TRT THM arşivindeki yöre türkülerinin dinlenilmesi.
8 Tür olarak Konya Havaları, Konya türkülerinin solfeji ve dikte çalışmaları, Rıza Konyalı'nın hayatı TRT THM arşivindeki yöre türkülerinin dinlenilmesi.
9 Tür olarak Silifke Havaları, Silifke türkülerinin solfeji ve dikte çalışmaları, Cavit Erden'in hayatı TRT THM arşivindeki yöre türkülerinin dinlenilmesi.
10 Tür olarak Yozgat-Kayseri (Sürmeli) Havaları, Sürmelilerin solfeji ve dikte çalışması, Nida Tüfekçi'nin hayatı. TRT THM arşivindeki yöre türkülerinin dinlenilmesi.
11 Farklı zorluktaki eserlerin solfeji, dikte çalışmaları ve Enver Demirbağ'ın hayatı TRT THM arşivindeki yöre türkülerinin dinlenilmesi.
12 Farklı zorluktaki eserlerin solfeji, dikte çalışmaları ve Celal Güzelses'in hayatı TRT THM arşivindeki yöre türkülerinin dinlenilmesi.
13 Farklı zorluktaki eserlerin solfeji, dikte çalışmaları ve Ramazan Güngör'ün hayatı. TRT THM arşivindeki yöre türkülerinin dinlenilmesi.
14 Genel tekrar TRT THM arşivindeki yöre türkülerinin dinlenilmesi.
Resources
Course Notes <p> TRT THM Arşivi.</p> <p> DEMİR, Sertan; Yayımlanmamış Ders Notu Sakarya &Uuml;niversitesi, Devlet Konservatuvarı, Sakarya 2016</p>
Course Resources

Ekici, Savaş; Bağlama Eğitimi, Yurtrenkleri Yay., Ankara, 2006.,

Demir, Sertan (2013); Türk Halk Müziğinde Türler, Usar Yay., İstanbul.

TRT THM Arşivi

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Müziği tüm yönleriyle araştırarak öğrenir, bilgi ve senteze varır, çağın gerektirdiği bakış açısıyla çevresini ve dünyayı algılayabilecek eleştirel bir bakış açısı oluşturur. X
2 Kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Diğer disiplinlerle ilgili olarak da çalışır ve bağlarını kurar. X
3 Müzik sanatını, eğitim, estetik, tarih gibi birçok boyutta ele alır, inceler, sonuçlara varır. X
4 Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. X
5 Milli kültürün çok önemli bir öğesi olan müzik kültürünü tarihi perspektifte analiz eder ve geleceğe taşır. X
6 Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma becerisine sahiptir. X
7 Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir X
8 Bilimsel bilgilere dayanarak popüler kültürü analiz ederek, popüler kültürün oluşturduğu sanatı eleştirel bir bakış açısıyla ele alma becerisine sahiptir. X
9 Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1). X
10 Batı müziği nazariyatı ve solfeji yanında, Türk müziği nazariyatı ve solfeji, tarihi, edebiyatı, enstrüman bilgisiyle destekleyerek donatır. Kendi milli müziğini kavrama ve geleceğe aktarmanın yanında, Avrupa ve dünya müziğini inceleyecek, kıyas yapabilecek bir düzeyde bilimsel bilgi verir. X
11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
12 Müzik biliminin konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. X
13 Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 30
1. Ödev 2
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
2. Ödev 2
3. Ödev 2
4. Ödev 2
5. Ödev 2
6. Ödev 2
7. Ödev 2
8. Ödev 2
9. Ödev 2
10. Ödev 2
1. Performans Görevi (Arazi Çalışması) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 10 2 20
Ara Sınav 1 8 8
Ödev 1 10 10
Performans Görevi (Uygulama) 2 8 16
Final 1 8 8
Performans Görevi (Arazi Çalışması) 1 5 5
Total Workload 131
Total Workload / 25 (Hours) 5.24
dersAKTSKredisi 5