Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bitirme Çalişmasi TBB 498 8 0 + 4 4 10
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. CEMAL KARABAŞOĞLU
Course Lecturers Öğr.Gör. EMEL DEMİRGEN, Dr.Öğr.Üyesi ÖNDER SAYGIN ÇETİNER, Doç.Dr. CEMAL KARABAŞOĞLU, Dr.Öğr.Üyesi FUNDA ESİN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective Öğrencinin belirli bir konuyu araştırması ve elde ettiği bilgileri sistematik bir şekilde kendi ifadeleriyle yazılı olarak sunması amaçlanmaktadır
Course Content Konu ve kaynak tespiti, ulaşılan bilgilerin tasnifi, yorumlanması ve yazılı olarak sunulması
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Belirli bir konuyu araştırır Anlatım, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Sınav , Proje / Tasarım,
2 Konu ile ilgili birinci derece kaynaklara ulaşır Proje Temelli Öğrenme , Bireysel Çalışma, Proje / Tasarım, Sınav ,
3 Elde ettiği verileri yorumlayıp yazar Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Proje / Tasarım,
4 Çalışmasını sunar Gösteri, Proje Temelli Öğrenme , Bireysel Çalışma, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
5 Kaynakça oluşturur Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Proje / Tasarım,
6 Danışmanına çalışma taslağı hazırlar Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme , Bireysel Çalışma, Proje / Tasarım, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Konunun muhtemel kaynaklarının tespiti
2 Kaynakların okunması
3 Kaynakların okunması
4 Kaynakların okunması
5 Planın oluşturulması
6 Referans gösterimi
7 Yazımı
8 Yazımı
9 Yazımı
10 Kaynakçanın oluşturulması
11 Danışmanına çalışma taslağını okutması
12 Danışmanın öneri ve düzeltmeleri doğrultusunda yeniden gözden geçirilmesi
13 Tashihlerin yapılması
14 Çalışmaya son şeklinin verilmesi
Resources
Course Notes
Course Resources
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Müziği tüm yönleriyle araştırarak öğrenir, bilgi ve senteze varır, çağın gerektirdiği bakış açısıyla çevresini ve dünyayı algılayabilecek eleştirel bir bakış açısı oluşturur. X
2 Kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Diğer disiplinlerle ilgili olarak da çalışır ve bağlarını kurar. X
3 Müzik sanatını, eğitim, estetik, tarih gibi birçok boyutta ele alır, inceler, sonuçlara varır. X
4 Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. X
5 Milli kültürün çok önemli bir öğesi olan müzik kültürünü tarihi perspektifte analiz eder ve geleceğe taşır. X
6 Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma becerisine sahiptir. X
7 Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir X
8 Bilimsel bilgilere dayanarak popüler kültürü analiz ederek, popüler kültürün oluşturduğu sanatı eleştirel bir bakış açısıyla ele alma becerisine sahiptir. X
9 Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1). X
10 Batı müziği nazariyatı ve solfeji yanında, Türk müziği nazariyatı ve solfeji, tarihi, edebiyatı, enstrüman bilgisiyle destekleyerek donatır. Kendi milli müziğini kavrama ve geleceğe aktarmanın yanında, Avrupa ve dünya müziğini inceleyecek, kıyas yapabilecek bir düzeyde bilimsel bilgi verir. X
11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
12 Müzik biliminin konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. X
13 Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ödev 100
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Final 1 10 10
Total Workload 138
Total Workload / 25 (Hours) 5.52
dersAKTSKredisi 10