Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Müzikoloji TBB 307 5 4 + 0 4 6
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Öğr.Gör. EMEL DEMİRGEN
Course Lecturers Öğr.Gör. EMEL DEMİRGEN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Sesi veren sese dayanan sanatları inceleyerek, müzik bilimi çerçevesinde araştırma sahalarını keşfetmek ve bu çerçevede diğer bilimlerle olan ilişkileri de bu araştırma sahasının içene katarak temel disiplinler doğrultusunda derse yön vermek. Yapılan proje ve ödevlerle de derse bilimsel düşünce mantığı ve hareket kazandırmak amaçlanmaktadır.

Course Content

MüzMüzikolojide Kaynak Tespiti ve Kaynak Bulmaikolojinin Tanımı ve Müzikolojiyle İlgili Disiplinler,Müzikoloji Çalışmalarına Hazırlık

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Müzikoloji çalışmaları doğrultusunda temel açılımlardaki yaklaşımlar incelenerek kültürler arasında ayrı ayrı gibi görünüp genelinde bir bütünlük arz eden veriler incelenip anlar Anlatım, Beyin Fırtınası, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Benzetim, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
2 Müzik ve kültürler arasındaki karmaşık özellikleri anlar Grup Çalışması, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Anlatım, Proje / Tasarım, Performans Görevi, Ödev, Sınav ,
3 Müzik bilimi doğrultusunda hipotezleri küçük merkezlere ayırarak öğrencinin çalışmasını sağlar Anlatım, Beyin Fırtınası, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev, Performans Görevi, Proje / Tasarım,
4 Müzikteki kültürün tasavvur edilişindeki ilişkilendirmeleri ve eksiklikleri kavramlar ve davranışlar boyutunda inceleme yapabilir ve geliştirir Soru-Cevap, Tartışma, Problem Çözme, Beyin Fırtınası, Anlatım, Proje / Tasarım, Performans Görevi, Sınav , Ödev,
5 Proje ve ödevlerle müzik araştırmalarına destek sağlar Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Alıştırma ve Uygulama, Grup Çalışması, Sınav , Ödev, Performans Görevi, Proje / Tasarım,
6 Sosyal bilimle alanında bilgi zenginliği edinir Benzetim, Tartışma, Proje Temelli Öğrenme , Soru-Cevap, Anlatım, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Müzikolojinin Tanımı ve Müzikolojiyle İlgili Disiplinler Müzikoloji kaynakları üzerine inceleme
2 Müzikolojik Çalışmaların günümüz dallara ayrılarak yapılan çalışmaları Kaynaklar üzerine araştırma
3 Müzikolojinin Konusu ve Kapsadığı Alan, Müziğin temel elemanı olan ses ve sesin oluşumu titreşim, sesin tınısı, sesin rengi, akustik incelemeler, Müzik tarihi bilinci ve Müzik teorisi tartışmaları Bibliografya kaynakları belirleme
4 Müzikolojide Belge Bilgisi, tarih, teoloji, felsefe, edebiyat, lenguistik, paleografya, kronoloji, ikonografya kaynaklarından yola çıkarak yapılacak çalışmalar. Sosyal bilimlerin diğer disiplinleri ile ilgili çalışma
5 Müzikolojide Kaynak Tespiti ve Kaynak Bulma Ödev ön çalışması yapma ve araştırma
6 Müzikolojide Problemler, kullanılan kaynakların sıhhat dereceleri üzerine yapılacak çalışmalar, doğru ve ilk kaynağa ulaşmak için dikkat edilmesi gereken hususlar ve bu konudaki tartışmalar. Müzikolojik problem belirleme
7 Müzikolojide Çalışma Alanları ve Sahaları, müzikolojik sahada yapılan çalışmaların incelenmesi ve yapılacak proje çalışması esas alınarak konu belirleme ve araştırma Çalışma sahası üzerine araştırma ve inceleme yapma
8 Müzikoloji Çalışmalarına Hazırlık Çalışma sahası üzerine araştırma ve inceleme yapma
9 Müzikolojik Çalışma Örnekleri Üzerinde İnceleme, yapılan çalışmaların örnekleri seçilerek tartışma ortamı sağlamak ve kaynak araştırmalarına başlangıç yapmak Kaynaklarda verilen örnekler üzerinde analiz ve inceleme
10 Örnek Çalışmaya Hazırlık, yapılacak çalışmanın ön sunumunun hazırlanıp ders esnasında paylaşılması ve tartışılması Kaynaklarda verilen örnekler üzerinde analiz ve inceleme
11 Örnek Çalışmaya Hazırlık, yapılacak çalışmanın ön sunumunun hazırlanıp ders esnasında paylaşılması ve tartışılması Kaynaklarda verilen örnekler üzerinde analiz ve inceleme
12 Sonuç, Bibliografya, Endeks Çalışmaları Performans sunumuna hazırlık
13 Ödev olarak yapılan çalışmaların sunumu ve tartışılması Ödev olarak yapılan çalışmaların sunumu ve tartışılması
14 Ödev olarak yapılan çalışmaların sunumu ve tartışılması Ödev olarak yapılan çalışmaların sunumu ve tartışılması
Resources
Course Notes <p> TURA, Yal&ccedil;ın, İstanbul Teknik &Uuml;niversitesi T&uuml;rk M&uuml;ziği Develet Konservatuarı M&uuml;zikoloji B&ouml;l&uuml;m&uuml; Ders Notları, 1990<br /> DEMİRGEN, Emel. Sakarya &Uuml;niversitesi Develet Konservatuarı Temel Bilimler B&ouml;l&uuml;m&uuml; Ders Notları. 2000</p>
Course Resources

TURA, Yalçın. Türk Müziği Mesleleri. Pan Yay. 1989, İstanbul
KAPLAN, Ayten. Kültürel Müzikoloji, Bağlam Yay. 2005 İstanbul

Wayne C. Booth, Gregory Colomb, and Joseph Williams, The Craft of Research (Chicago: The University of Chicago Press, 1995)

Kate L. Turabian, A Manual for Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations (Chicago: University of Chicago Press, 1996)

Barzun, Jacques-Graff, Henry F. Modern Araştırmacı, Çev. Fatoş Dilber, 4.bs.-Ankara: TÜBİTAK,1997.

Medawar, P. B. Genç Bilim Adamına Öğütler, Çev.Nermin Arık, 11. bs., Ankara: TÜBİTAK, 1997.

Seyidoğlu, Halil. Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, geliştirilmiş 8.bs., İstanbul:Güzem, 2000.

Yalvaç, Mesut Kütüphane ve Bilgi Merkezlerinde Sistem Analizinin Önemi ve Uygulanabilirliği. İstanbul: Çantay Kitabevi, 2000 s.: 38-88

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Müziği tüm yönleriyle araştırarak öğrenir, bilgi ve senteze varır, çağın gerektirdiği bakış açısıyla çevresini ve dünyayı algılayabilecek eleştirel bir bakış açısı oluşturur. X
2 Kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Diğer disiplinlerle ilgili olarak da çalışır ve bağlarını kurar. X
3 Müzik sanatını, eğitim, estetik, tarih gibi birçok boyutta ele alır, inceler, sonuçlara varır. X
4 Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. X
5 Milli kültürün çok önemli bir öğesi olan müzik kültürünü tarihi perspektifte analiz eder ve geleceğe taşır. X
6 Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma becerisine sahiptir. X
7 Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir X
8 Bilimsel bilgilere dayanarak popüler kültürü analiz ederek, popüler kültürün oluşturduğu sanatı eleştirel bir bakış açısıyla ele alma becerisine sahiptir. X
9 Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1). X
10 Batı müziği nazariyatı ve solfeji yanında, Türk müziği nazariyatı ve solfeji, tarihi, edebiyatı, enstrüman bilgisiyle destekleyerek donatır. Kendi milli müziğini kavrama ve geleceğe aktarmanın yanında, Avrupa ve dünya müziğini inceleyecek, kıyas yapabilecek bir düzeyde bilimsel bilgi verir. X
11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
12 Müzik biliminin konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. X
13 Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Seminer) 20
1. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 8 8
Ödev 1 24 24
Performans Görevi (Seminer) 2 7 14
Final 1 12 12
Total Workload 138
Total Workload / 25 (Hours) 5.52
dersAKTSKredisi 6