Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Dünya Müzik Türleri TBB 215 3 2 + 0 2 4
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Öğr.Gör. EMEL DEMİRGEN
Course Lecturers Öğr.Gör. EMEL DEMİRGEN,
Course Assistants
Course Category
Course Objective

Dünya müzik türlerinin amacı etnik ve evrensel müzik türlerinin yaklaşık olarak tanımlamaya çalışmasıdır. Tanımlama şekli enstruman çeşitleri, ritim farklılıkları, sosyo kültürel ve politik durumların ve coğrafyanın müziğe etkileri, sözlü müziklerde ise söz içeriklerine yansıma şeklini araştırmak ve diğer türlerden farklılıkları ortaya koymaktır.

Course Content

Müzik , genel çerçeveden bakıldığında Avrupa teorisinin kullanıldığı ve yüzyıllardır gelişme göstermiş türler ve içerikler bütünüdür.Dünya Müzik türleri dersi amacı doğrultusunda bütün dünyada yapılan müziklerin genel olarak işleneceği bir sentez dersidir.Müzik adamlarının bu yüzyılda gelişen fikirleri artık her ülkenin bir sanat müziği ve halk müziği vardır fikrindedir.İşte bu yaygın fikirler doğrultusunda öğrencinin müzikal bakış acısını zenginleştirmek çok yönlü ve çok renkli bakması dersin tanımları arasındadır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Kültürler arası müziklere yaklaşım ve tanıma sağlayabilir.. Bu sayede dünyada kullanılan müzik dizileri ve sesleri hakkında bilgi sahibi olur Beyin Fırtınası, Anlatım, Proje Temelli Öğrenme , Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
2 Dünyada kullanılan enstrumanları ve bunların çıkardığı ses renkleri hakkında bilgi sahibi olup, müziğe çok yönlü bakarak farklı ses renklerini tanır Grup Çalışması, Soru-Cevap, Tartışma, Proje Temelli Öğrenme , Anlatım, Beyin Fırtınası, Ödev, Performans Görevi, Proje / Tasarım, Sınav ,
3 Türk Müziğini, dünya ülkelerinin müzikleriyle karşılaştırma yapmayı sağlayıp,benzer ve farklı yönlerini keşfetmeye çalışmalarını sağlar Beyin Fırtınası, Anlatım, Proje Temelli Öğrenme , Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım, Performans Görevi,
4 Müzik adamlarının yaygınlaşan görüşleri hakkında fikir sahibi olur Tartışma, Grup Çalışması, Soru-Cevap, Anlatım, Proje Temelli Öğrenme , Proje / Tasarım, Ödev, Sınav ,
5 Analiz etme yeteneği kullanrak müzikte kaliteli müziğe ulaşır Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme , Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
6 Dünya müzikleri hakkında fikir sahibi olabilir ve geliştirir Grup Çalışması, Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Beyin Fırtınası, Proje Temelli Öğrenme , Performans Görevi, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin kapsamının açıklanması, örneklerle zenginleştirilmesi Hood, sayfa.10 Hood, sayfa.10
2 Seçilen bir müzik türüyle ilgili öğrencilere ön araştırma çalışması yapmak ve bu müzik türüyle ilgili ödeve verilmesi. Örnek Amerika. Hood. Sayfa.11-26
3 Verilen örnekler kapsamında görüntülü eğitim ve dinleyerek örneklendirme yapılarak o ülkeyle ilgili ortak noktaları ve farklıları tespite çalışmak Hood, sayfa.26
4 Yeni bir ülke müziğinin araştırılması hatta dünya kıtaları olarak ele alınıp Örnek Afrika öğrencilere derste örneklendirme yapılması ve araştırma ödevi verilmesi. Malm,s.211
5 Verilen örnekler kapsamında görüntülü eğitim ve dinleyerek örneklendirme yapılarak o ülkeyle ilgili ortak noktaları ve farklıları tespite çalışmak Malm 214-243
6 Daha önce verilmiş olan Amerika ve Afrika kıtalarının müziklerinin içerik açısından da değerlendirilip hem formal hem müzikal anlamda farklılıkların nedenlerini ortaya koymak. Malm, 214-243
7 Görüntülü karşılaştırmalı eğitim yapmak genel olarak ders notlarının değerlendirilmesinin yapılması. Elde edilen orijinal CD kayıtları
8 Görüntülü karşılaştırmalı eğitim yapmak genel olarak ders notlarının değerlendirilmesinin yapılması. Elde edilen orijinal CD kayıtları
9 Görüntülü karşılaştırmalı eğitim yapmak genel olarak ders notlarının değerlendirilmesinin yapılması. Elde edilen orijinal CD kayıtları
10 Asya kıtası müziklerinin incelenmesi için görüntü ve dinlemeli çalışma yapılması, Öğrencilere araştırma ödevi verilmesi. Fuje, sayfa, 369
11 Verilen örnekler kapsamında görüntülü eğitim ve dinleyerek örneklendirme yapılarak o ülkeyle ilgili ortak noktaları ve farklıları tespite çalışmak Fuje, sayfa, 369-380
12 Avrupa Müziğinin araştırılması. Öğrencilere örnekler ve araştırma ödevi verilmesi. İlyasoğu, s. 245
13 Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika kıtalarını pekiştirmek amaçlı daha önce verilen örnekler ve araştırma ödevlerine dayanarak derste formal ve müzikal inceleme, Enstrumanların özellikleriyle ilgili kısa bilgi verme, kısa bir sosyo kültürel ve tarih inceleme Malm, 214-243
14 Ders sonunda başarı oranını ölçmek için genel bir sözlü dinleme yapılarak. Türklerin etnik müzikleriyle ilgili daha önceki öğrendikleri etnik müziklere de dayandırmak şartıyla çalışmalar yapılması. Malm, 214-243
Resources
Course Notes <p> FUJE, Linda, East Asia (Makale) 1995</p>
Course Resources

HOOD, Mantle, Musics of Many Cultures. Calıfornıa Pres. 1998
MALM. Willam, Music Cultures of the Pasific The Near East, and Asıa

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Müziği tüm yönleriyle araştırarak öğrenir, bilgi ve senteze varır, çağın gerektirdiği bakış açısıyla çevresini ve dünyayı algılayabilecek eleştirel bir bakış açısı oluşturur. X
2 Kendisini sürekli olarak değişim ve gelişim içinde yeniler, sorgular, yeni bilgi ve metotları analiz eder. Diğer disiplinlerle ilgili olarak da çalışır ve bağlarını kurar. X
3 Müzik sanatını, eğitim, estetik, tarih gibi birçok boyutta ele alır, inceler, sonuçlara varır. X
4 Nota yazımı, müzik teknolojileri konularında yenilikleri takip eder. Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir. X
5 Milli kültürün çok önemli bir öğesi olan müzik kültürünü tarihi perspektifte analiz eder ve geleceğe taşır. X
6 Müzik biliminin karakteristiklerini uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarına, alanıyla ilgili konularda halkla ilişkilerin etkin iletişim tekniklerini kullanarak aktarma becerisine sahiptir. X
7 Geleneksel müziğin ve günümüz müziğinin geleceğe taşınmasında teknolojik imkânlar kullanma becerisine sahiptir X
8 Bilimsel bilgilere dayanarak popüler kültürü analiz ederek, popüler kültürün oluşturduğu sanatı eleştirel bir bakış açısıyla ele alma becerisine sahiptir. X
9 Alanı ile ilgli yabancı kaynakları izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir (European Language Portfolio Scale, Level B1). X
10 Batı müziği nazariyatı ve solfeji yanında, Türk müziği nazariyatı ve solfeji, tarihi, edebiyatı, enstrüman bilgisiyle destekleyerek donatır. Kendi milli müziğini kavrama ve geleceğe aktarmanın yanında, Avrupa ve dünya müziğini inceleyecek, kıyas yapabilecek bir düzeyde bilimsel bilgi verir. X
11 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
12 Müzik biliminin konularını sorgulayıcı, analiz edici, sentezleyici metod ve teknikleri verir. X
13 Müzik biliminin alanına giren bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri verir. X
14 X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
1. Performans Görevi (Seminer) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 7 7
Kısa Sınav 2 6 12
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Total Workload 103
Total Workload / 25 (Hours) 4.12
dersAKTSKredisi 4