Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Elektronik II EEM 302 6 4 + 2 5 7
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Doç.Dr. MEHMET RECEP BOZKURT
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi ÖZHAN ÖZKAN, Doç.Dr. MEHMET RECEP BOZKURT,
Course Assistants

Arş. Gör. M. Kürşad UÇAR, Arş.Gör. Ersagun Kürşad YAYLACI

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Elektronik dünyasında kullanılan BJT, MOSFET, JFET vb. gibi yarı iletken elemanların kuvvetlendirici olarak kullanımlarını incelemek, güç kuvvetlendiricileri, opamplar ilgili teorik çalışmalar yapmak, besleme gerilim düzeni tasarımlarınıkarşılaştırmalı olarak aktarmak

Course Content

Duyarlılık ve yarıiletkenlerde ısıl kararlılık, Tipik tranzistör kutuplama devreleri, kompanzasyonlu kutuplama devreleri,  Çok katlı kuvvetlendiricilerin kutuplanışı, Ortak emiterli, ortak bazlı ve emiter çıkışlı kuvvetlendiriciler, Darlington çifti, Sürüklemeli kutuplama devresi, FET´li ve MOS´lu kuvvetlendiriciler, Çok katlı kuvvetlendiriciler, sayılan tüm kuvvetlendiricilerin DC ve AC analizleri, İşlemsel kuvvetlendiricilerin lineer ve lineer olmayan uygulamaları, Besleme devreleri, Güç kuvvetlendiricileri.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çok katlı kuvvetlendirici devrelerin AC analizini yapar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
2 Opampın lineer uygulamalarını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
3 Transistörlü kuvvetlendiricileri kutuplamayı bilir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Problem Çözme, Sınav , Performans Görevi,
4 Doğrultucu ve regülatör devrelerini istenen özelliklere göre tasarlar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav , Performans Görevi,
5 Opampın non-lineer uygulamalarını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav , Performans Görevi,
6 Opampın lineer uygulamalarını gerçekler Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
7 Çok katlı kuvvetlendirici devreleri tasarlar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Problem Çözme, Sınav ,
8 Opampın non-lineer uygulamalarını gerçekler Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Sınav , Performans Görevi,
9 Çok katlı kuvvetlendirici devrelerin DC analizini yapar Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Problem Çözme, Sınav , Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Yarı iletken elemanlarda duyarlılık analizi duyarlılık çeşitleri, ısıl kararlılık ifadesinin çıkarılması ve ısıl kararlılık önemi
2 FET´li ve MOS´lu çok katlı kuvvetlendiriciler ve ortak emiterli kuvvetlendiriciler
3 Laboratuar ve Uygulama
4 BJT'li ve MOSFET'li çok katlı kuvvetlendiriciler, Uzun kuyruklu devre, sayılan kuvvetlendiricilerin çalışma noktası hesapları
5 Ortak emetörlü, Ortak bazlı ve emetör çıkışlı kuvvetlendiriciler; bunların AC analizleri, kazanç hesabı, giriş direnci ve çıkış direnci hesapları
6 Laboratuar ve Uygulama
7 Darlington çifti, Bootstrap kutuplama devresi ve alan etkili transistorlu kuvvetlendirici ile bunların analizleri, diğer kutuplama devrelerine göre üstünlükleri
8 İşlemsel kuvvetlendiriciler, yapısı, çalışması, iç yapısındaki blokların açıklaması, ideal ve ideal olmayan işlemsel kuvvetlendiricilerin özellikleri. Opamp'ın belirleyici özellikleri
9 İşlemsel kuvvetlendiricilerin lineer uygulamaları, İşlemsel kuvvetlendiricilerin nonlineer uygulamaları
10 vize
11 Laboratuar ve Uygulama
12 Akım kaynakları, akım aynası ve bazı uygulamaları
13 Besleme gerilim düzenleri, Doğrultucu tipleri ve Gerilim regülasyonu, Lineerlik katsayısı, Transistorlu ve zener diyotlu regülasyon devreleri, Seri ve fark kuvvetlendiricisi ile regülasyon
14 Laboratuar ve Uygulama
Resources
Course Notes <p>M. Sait T&Uuml;RK&Ouml;Z, &quot;Elektronik&quot;, Birsen Yayınevi, 2009</p>
Course Resources

M. Sait TÜRKÖZ, "Elektronik Devreler", Sistem Yayıncılık

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 28
1. Ödev 36
1. Performans Görevi (Laboratuvar) 12
2. Performans Görevi (Laboratuvar) 12
3. Performans Görevi (Laboratuvar) 12
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 45
1. Final 55
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 6 96
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 12 12
Kısa Sınav 2 6 12
Ödev 2 10 20
Performans Görevi (Laboratuvar) 3 7 21
Final 1 16 16
Total Workload 225
Total Workload / 25 (Hours) 9
dersAKTSKredisi 7