Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Mühendislik Ekonomisi ENM 209 3 3 + 0 3 3
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi TÜRKER FEDAİ ÇAVUŞ
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi TÜRKER FEDAİ ÇAVUŞ, Arş.Gör.Dr. SELÇUK EMİROĞLU,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective İktisadi hayatın kavranması, günlük hayatta kullanılan iktisadi kavramların anlaşılması ve iktisadi karar süreçlerindeki rasyonelliğin öğrenilmesi, optimizasyon kavramının öğrenilerek doğrusal programlama yardımıyla işletmelerde karar verme süreçlerinin kavratılmasıdır.
Course Content Bu derste giriş mahiyetinde olmak üzere, iktisadi hayat, iktisadi olay, iktisadi olayın tarafları, bunların davranış tarzları, fayda ve kâr maksimizasyonu, Milli Gelirin teşekkülü, Para ve fonksiyonları, iktisadi büyüme ve iktisadi sistemler gibi temel konular görülecektir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Piyasa kavramının açıklar Anlatım, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Kararverme süreçlerinde doğrusal programlamayı kullanır. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Piyasa çeşitlerinin bilir ve açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Optimizasyonun kavramını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
5 Rasyonel davranan tüketicinin davranışlarını bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Rol Oynama, Sınav , Sözlü Sınav, Performans Görevi,
6 İktisadi temel kavramlarını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
7 Kar maksimizasyonu amaçlayan işletmenin rasyonel karar verme süreçlerini bilir. Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Sözlü Sınav,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Temel Kavramlar Prof. Dr. Metin BERBER Mikro İktisada Giriş Derya Kitapevi, 2009
2 Kıtlık ve Kıtlık Sorunun Çözümü Prof. Dr. Metin BERBER Mikro İktisada Giriş Derya Kitapevi, 2009
3 Ekonomideki Temel Sorunlar Prof. Dr. Metin BERBER Mikro İktisada Giriş Derya Kitapevi, 2009
4 Talep Arz ve Piyasa Dengesi Prof. Dr. Metin BERBER Mikro İktisada Giriş Derya Kitapevi, 2009
5 Talep Arz ve Piyasa Dengesi Prof. Dr. Metin BERBER Mikro İktisada Giriş Derya Kitapevi, 2009
6 Arz ve Talep Dengesi Prof. Dr. Metin BERBER Mikro İktisada Giriş Derya Kitapevi, 2009
7 Tüketici Dengesi Analizi Prof. Dr. Metin BERBER Mikro İktisada Giriş Derya Kitapevi, 2009
8 Üretici Dengesi Analizi Prof. Dr. Metin BERBER Mikro İktisada Giriş Derya Kitapevi, 2009
9 Maliyet Analizi Prof. Dr. Metin BERBER Mikro İktisada Giriş Derya Kitapevi, 2009
10 Arasınav
11 Optimizasyon Prof. Dr. Osman OKKA Mühendislik Ekonomisi
12 Net Bugünkü Değer Prof. Dr. Osman OKKA Mühendislik Ekonomisi
13 Doğrusal Programlama Prof. Dr. Osman OKKA Mühendislik Ekonomisi
14 Doğrusal Programlama Prof. Dr. Osman OKKA Mühendislik Ekonomisi
Resources
Course Notes Prof. Dr. Metin BERBER, Mikro İktisada Giriş, Derya Kitapevi, 2009<br>Prof. Dr. Osman OKKA, Mühendislik Ekonomisi, Nobel Yayınları, 2006
Course Resources İktisada Giriş adı taşıyan tüm kitaplar, Yön Eylem Analizi kitapları, Müh. Ekonomisi Kitapları, Ders notları
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
3. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 1 1 1
Final 1 12 12
Total Workload 85
Total Workload / 25 (Hours) 3.4
dersAKTSKredisi 3