Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Elektrikle Tahrik EEM 447 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA TURAN
Course Lecturers Dr.Öğr.Üyesi MUSTAFA TURAN,
Course Assistants

Arş.Gör.Barış Cevher

Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Elektrikle tahriğin önemini kavratıp, sürücü, motor ve iş makinalarının oluşturduğu tahrik sistemi davranışlarının belirlenmesi ve gerekli elektriksel donanımları seçme becerisini kazandırmak.

Course Content

Tahrik sistemlerinin tarihi gelişimi, elektrikle tahrik, elektrik motorları karakteristiklerinin sınıflandırılması, döner sistemin dinamiği ve kararlı çalışma noktalarının belirlenmesi, tahrik sisteminde hızlanma - hız değişimi - durma süresinin belirlenmesi, iş makinaları karakteristikleri, kesikli çalışma - 4 bölgeli çalışma, motor sürücüleri yol verme- hız ayarı ve düzeneklerin seçimi, frenleme, tahrik sisteminin modellenmesi ve simülasyonu, motor seçimi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Uygulamaya özel motor sürücüsünü seçer (PÇ1) Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
2 Endüstriyel gelişimde elektrikle tahriğin önemini açıklar (PÇ1) Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Ödev,
3 Çalışma uzayını ve kararlı çalışma noktalarını değerlendirir (PÇ1) Anlatım, Tartışma, Bireysel Çalışma, Sınav ,
4 Tahrik sistemlerini modelleyerek dinamik benzetimini bilgisayar ortamında yapar (PÇ4-6-7) Anlatım, Soru-Cevap, Grup Çalışması, Benzetim, Ödev,
5 Uygulamaya özel elektrik motorunu seçer (PÇ4-6-7) Anlatım, Soru-Cevap, Grup Çalışması, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Performans Görevi,
6 Mekanik yüklerin modellerini kullanır (PÇ1) Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
7 Elektromekanik sistemler üzerinde analizler yapar (PÇ2) Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav ,
8 Elektrik motorlarının karakteristiklerini sınıflandırır (PÇ1) Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Elektrikle Tahriğin Gelişimi ve Endüstrideki Önemi
2 Elektrikle tahrik sistemlerinin çeşitleri
3 Elektrik motorlarının dış karakteristikleri
4 Elektrikle tahrik sisteminin dinamiği
5 Elektrikle tahrik sistemlerinin kararlı çalışma koşulu
6 Tahrik sisteminde hız değişimi: yol alma, hız değiştirme ve frenleme zamanlarının incelenmesi. İş makinelerinin karakteristikleri
7 Tahrik gücünün belirlenmesi. Elektrik motorlarının modellenmesi. Uygulamalar.
8 Mekanik yüklerin modellenmesi ve tahrik sisteminin simülasyonu. Simulasyon uygulaması
9 Uygulamalar
10 Dört bölgeli çalışma. 1. Grup seminerler
11 Hız ayar ve frenleme yöntemleri ve simulasyonlar. 2. Grup seminerler
12 Motor sürücüleri ve seçimi. 3. Grup seminerler
13 Motor seçimi. 4. Grup seminerler
14 Yanlış motor seçiminin getirdiği sorunlar
Resources
Course Notes <p>[1] http://www.ebs.sakarya.edu.tr</p>
Course Resources

[1] http://www.ebs.sakarya.edu.tr
[2] Halıcı Kemal, Elektriğin Sanayie Uygulanması (Birinci Kısım), YTÜ Matbaası, İstanbul, 1994
[3] Çetin İlhami, Schuisky W., Elektrik Motörleri (1. Kısım), Fatih Yayınevi, İstanbul, 1987
[4] Ünalan Emin, Elektrikle Tahrik, İTÜ Matbaası, İstanbul, 1981
[5] TSCILIKIN M.G., Çeviren Halıcı Kemal, Elektrik Motoru ile Tahrik, Kurtulmuş Matbaası, İstanbul, 1977
[6] ABB Industrial Manual, Wallin & Dalholm Tryckeri AB, Lund, 1998
[7] Boldea Ion, Nasar Syed A., Electric Drives, CRC Press, 2005

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
2. Kısa Sınav 10
3. Kısa Sınav 10
4. Kısa Sınav 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 5 5
Performans Görevi (Seminer) 1 20 20
Final 1 20 20
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5