Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Teknik Resim EEM 111 1 3 + 1 4 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi AHMET KÜÇÜKER
Course Lecturers Arş.Gör.Dr. BANU ERGİNÖZ, Dr.Öğr.Üyesi AHMET KÜÇÜKER,
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective Bu dersin amacı, klasik teknik resim kurallarının öğretilmesi ile beraber dünyada en yaygın kullanılan Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim programları yardımıyla gerçekleştirilmesinin öğretilmesidir....
Course Content Bilgisayar destekli teknik resim. Geometrik çizimler. İzdüşüm metotları ve görünüşler. Ölçülendirme. Kesit görünüşler. Yardımcı görünüşler. İzometrik resim. Elektrik-elektronik devre elemanları çizimi. İç tesisat projesi ve kat planı hazırlanması......
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 İzdüşüm ve görünüş çıkartır Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Performans Görevi,
2 Geometrik çizimleri yapar... Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Ödev, Performans Görevi,
3 Elektrik-Elektronik devre elemanlarını tanır ve çizer. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
4 Teknik resim temel ilkelerini kavrar.... Anlatım, Sınav ,
5 Serbest elle çizim yapabilir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Ödev, Performans Görevi,
6 Bilgisayar kullanarak çizim yapabilir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Ödev, Performans Görevi,
7 Kesit alma yöntemlerini bilir ve uygular. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Ödev, Performans Görevi,
8 Elektrik-Elektronik Mühendisliği projelerini yorumlar ve çizebilir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
9 Perspektif resimleri ve görünüşleri ölçülendirebilir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Ödev, Performans Görevi,
10 Çizilmiş bir teknik resmi okuyabilir. Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
11 Çizgi, yazı, resim kağıdı normlarını kavrar ve uygular... Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar, Anlatım, Sınav , Ödev, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Teknik Resim´e Giriş
2 Basit geometrik çizimler
3 Çizgi çeşitleri ve grupları
4 Üç görünüş çizimi
5 Ölçekler ve ölçülendirme prensipleri
6 Kesitli görünüşler
7 Perspektifler
8 Yüzey işleme işaretleri ve blok oluşturma
9 Toleranslar
10 Kat planı çizimi
11 Elektronik Devre elemanları çizimi
12 Elektrik Devre elemanları çizimi
13 Elektrik-Elektronik devre çizimleri
14 İç tesisat projesi çizimi
Resources
Course Notes 1) Ümit KOCABIÇAK,Teknik Resim ve AutoCAD 2009, Sakarya Üniversitesi, 2008.<br>2) http://www.uzem.sakarya.edu.tr, Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Ders Notları
Course Resources 1) H.Atabek,Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim Ders Notları, Sakarya Üniversitesi, 2008
2) Y.Tokur - E.Uygun - F. Tamer, Multisim Ders Notları, G.Antep Üniversitesi,2009
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
1. Performans Görevi (Uygulama) 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 5 80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 6 6
Kısa Sınav 1 2 2
Ödev 6 2 12
Total Workload 132
Total Workload / 25 (Hours) 5.28
dersAKTSKredisi 5