Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Bulut Bilişim BSM 459 7 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. CEMİL ÖZ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective Bulut bilişim ile ilgili mevcut uygulamaları tanıtmak. bulut bilişim modelleri, teknikleri ve mimarilerinin kullanıldığı yazılım tasarlamak ve geliştirmek için gerekli bilgileri kazandırmak.
Course Content Bulut Bilişime Giriş, Bulut Bilişim Hizmet Modelleri, Bulut Bilişim Dağıtım Modelleri,
Güncel Bulut Bilişim Uygulamaları, Bulut Bilişim Kullanım Alanları, Bulut Bilişim
Avantajlar ve Dezavantajları, Mobil Bulut Uygulamaları.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Temel bulut bilişim kavramlarını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
2 Temel uygulamalar geliştirebilir Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
3 Sanallaştırma, service yönelimli mimari ve web servisleri hakkında bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
4 Dağıtık depolama ve güvenlik kavramlarını bilir Anlatım, Soru-Cevap, Proje Temelli Öğrenme , Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Bulut bilişime girş ve temel kavramlar.
2 Windows Azure giriş
3 Windows Azure uygulama geliştirme
4 Google Appengine giriş
5 Google Appengine uygulama geliştirme
6 Diğer bulut yönetim sistemleri
7 Bulutta veri saklanması
8 Bulutta güvenlik konuları
9 Apache Hadoop kurulumu
10 Sanallaştırma Teknolojisi ve Çok Kiracılı Yazılım
11 Bulut hizmetlerinin yönetimi ve bulut yönetişimi
12 Bulut Bilişim Ekonomisi
13 Proje sunumları
14 Proje sunumları
Resources
Course Notes Ders Notları
Course Resources Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture, Prentice Hall/PearsonPTR
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
4 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık, X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 20
2. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 60
1. Final 40
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 1 1
Kısa Sınav 1 1 1
Ödev 2 5 10
Final 1 1 1
Total Workload 125
Total Workload / 25 (Hours) 5
dersAKTSKredisi 5