Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Derleyici Tasarimi BSM 438 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. NEJAT YUMUŞAK
Course Lecturers Prof.Dr. NEJAT YUMUŞAK, Arş.Gör.Dr. KEVSER OVAZ AKPINAR,
Course Assistants

Arş. Gör. Ahmet Arslan

Course Category
Course Objective

Derleyici tasarım aşamalarını inceleyerek otomatik üreteçleri tanıtmak.

Course Content

Derleyici aşamaları, lexical analiz, syntax analiz, semantik analiz, arakod dönüşümü, kod optimizasyonu, kod üretimi

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Dil tasarımlarının gerçekleştirilmesi Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev, Proje / Tasarım,
2 Derleyici tasarımları için ön bilgiler Anlatım, Soru-Cevap, Sınav ,
3 Derleyici araçlarının tesbiti Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Proje / Tasarım, Performans Görevi,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Derleme süreci [1] 1. Hafta Sunusu
2 DFA´ların optimizasyonu , Regüler ifadeler [2] 1. Hafta Sunusu
3 Lexical analiz [3] 1. Hafta Sunusu
4 Gramerler [4] 1. Hafta Sunusu
5 Syntax analiz [5] 1. Hafta Sunusu
6 Soyut syntax ağaçları [6] 1. Hafta Sunusu
7 Semantik analiz [7] 1. Hafta Sunusu
8 Ara kod üretimi [8] 1. Hafta Sunusu
9 Ayrıştırma (shift reduce) [9] 1. Hafta Sunusu
10 Ayrıştırma (Recursive descent) First,Follow [10] 1. Hafta Sunusu
11 Kod optimizasyonu [11] 1. Hafta Sunusu
12 Dinamik bellek yönetimi [12] 1. Hafta Sunusu
13 Register atama [13] 1. Hafta Sunusu
14 Kod üretimi [14] 1. Hafta Sunusu
Resources
Course Notes <p>Ders Notları</p>
Course Resources

1. Alfred V. Aho Compilers: "Principles, Techniques, and Tools" (2nd Edition).

Week Documents Description size
1 H01_DTBSM438_DERLEYİCİ TASARIMI 0.58 MB
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
4 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık,
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 5
1. Ödev 95
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 40
1. Final 60
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 8 8
Ödev 1 8 8
Final 1 15 15
Total Workload 127
Total Workload / 25 (Hours) 5.08
dersAKTSKredisi 5