Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Matematik II MAT 116 2 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe / İngilizce
Course Level Lisans
Course Type Zorunlu
Course Coordinator Yrd.Doç.Dr. SERPİL HALICI
Course Lecturers
Course Assistants Matematik Bölümü Asistanları
Course Category
Course Objective Belirsiz integralin öğretilmesi, integral alma metotları , Belirli integralinin özellikleri, ilgili teoremler, Belirli integralin uygulamaları (Alan, yay uzunluğu, hacım hesabı , yüzey alanı hesabı ) Genelleştirilmiş integraller ve özelliklerinin verilmesi, çok değişkenli fonksiyonların verilmesi
Course Content Belirsiz integral, integral alma metotları, Belirli integralinin özellikleri, ilgili teoremler, Belirli integralin uygulamaları (Alan, yay uzunluğu, hacım hesabı, yüzey alanı hesabı ) Genelleştirilmiş integraller ve özellikleri, Çok değişkenli fonksiyonlar.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Genelleştirilmiş integrallerin özelliklerini yorumlar Problem Çözme, Soru-Cevap, Anlatım, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Ödev, Sınav ,
2 Belirli integralin uygulamalarını anlar Problem Çözme, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Çok değişkenli fonksiyonları tanır Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme, Sınav , Ödev,
4 Genelleştirilmiş integralleri tanır Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Ödev, Sınav ,
5 Belirsiz integral kavramını tanır Problem Çözme, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Sınav , Ödev,
6 Çok değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik problemlerini çözer Soru-Cevap, Problem Çözme, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Tartışma, Ödev, Sınav ,
7 integral alma metotlarını uygular Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Anlatım, Problem Çözme, Soru-Cevap, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Belirsiz İntegral, Belirsiz integral alma kuralları, Değişken Değiştirme Yöntemi, Kısmi İntegrasyon Metodu
2 Basit kesirlere ayırma yöntemi, Trigonometrik İfadelerin İntegrallenmesi
3 İrrasyonel Cebirsel İfadelerin İntegrallenmesi, Binom İntegralleri
4 Bazı Özgün İntegrallerin Hesaplanması, Belirli İntegral Tanımı
5 Belirli İntegral Kavramına Getiren Problemler, Belirli İntegral Tanımı ve Özellikleri
6 Değişken Değiştirme Yöntemi, Kısmi İntegralleme
7 Genelleştirilmiş integraller, Özel Olmayan İntegraller, Karışık Örnekler
8 Genelleştirilmiş İntegrallerin Yakınsallık Kriterleri
9 Ara sınav
10 Alan Hesabı, Eğri Yayının Uzunluğu
11 Hacim Hesabı
12 Dönel Yüzeyin Alanının Hesabı
13 Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Tanım Kümeleri
14 İki ve Daha Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik
Resources
Course Notes
Course Resources 1) Genel Matematik I, II; Mustafa Balcı
2) Calculus, Thomas-Finney, Çeviren: Recep Korkmaz
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek. X
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek. X
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek.
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek.
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek.
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak.
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 12
1. Ödev 6
2. Kısa Sınav 12
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 5 10
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Total Workload 83
Total Workload / 25 (Hours) 3.32
dersAKTSKredisi 5