Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Güzel Sanatlar TEF 227 3 2 + 0 2 2
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category
Course Objective İlk uygarlıklardan bugüne, sanatsal üretim sürecinin kaynakları, nedenleri, sosyolojik, siyasi, felsefi dayanakları ile birlikte ele alınarak, öğrencinin bu süreci kesintisiz olarak örneklerle, karşılaştırmalı olarak izlemesi ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Course Content Uygarlıkların Mısır, Mezopotamya ve Anadolu ekseninde ortaya çıkışları ve gelişimleri inançları, mitleri, sanatları ve birbirleriyle olan etkileşimleri anlatılır ve bu doğrultuda Batı Sanat Tarihine geçilir.
# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Sanatı ortaya çıktığı toplumdan, düşünce yapılarından koparmadan bir bütün halinde, sosyolojik, siyasal, felsefi zeminiyle bir bütün olarak değerlendirme becerisine sahip olur Soru-Cevap, Tartışma, Anlatım, Sınav , Ödev,
2 Bilgileri kendi alanına transfer edebilir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
3 Tarih Öncesi Dönemden, Modern Döneme kadar olan süreç hakkında, kendi ilgisi doğrultusunda bilgi sahibi olur. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sınav , Ödev,
4 Sanatın ortaya çıkış, gelişim ve değişim sürecini analiz edebilmek üzere yöntem sahibi olur Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Sınav , Ödev,
5 Söz konusu dönemler hakkında karşılaştırmalı fikir yürütebilir. Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Ödev, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Dersin kapsamı hakkında bilgilendirme yapılır
2 Tarihöncesi dönemler ve eserler eserlerin yapılış amaçları
3 Mısır, Mezopotamya, Anadolu Uygarlıkları, Ege Bölgesindeki yerleşim yerleri.
4 Yunan ve Roma uygarlıkları
5 Genel Tekrar, I.Kısa Sınav
6 Yunan ve Roma uygarlıkları
7 Bizans Sanatı
8 İstanbul’da yer alan Bizans yapıları
9 Genel Tekrar, II.Kısa Sınav
10 VİZE
11 Batı Sanatına giriş.4.yy Kavimler Göçü ve Kavimlerin etkileri. Karolenj Dönemi , Otto Dönemi.
12 Batı Sanatına giriş.4.yy Kavimler Göçü ve Kavimlerin etkileri. Karolenj Dönemi , Otto Dönemi.
13 Romanesk Sanat. El Yazmaları, heykel ve mimari.
14 Gotik Sanat
Resources
Course Notes
Course Resources Sanat Kavram ve Terimler Sözlüğü, Metin Sözen, Uğur Tanyeli, Remzi Kitabevi; Sanatın Öyküsü E.H. Gombrich, Remzi Kitabevi; Kaynak ve Kökleriyle Avrupa Resim Sanatı, Arkeoloji ve Sanat Yayınları; Avrupa Resminde Üslup ve Anlam İlişkisi, Ümran Bulut, Arkeoloji ve Sanat Yayınları; “Resmin Dili” Uşun Tükel, Homer Kitabevi; Dünya Sanat Tarihi, Adnan Turani, Remzi Kitabevi; Otuz Bin Yıl Öncesinden Günümüze Heykel, Önder Şenyapılı, Metu Pres; André Lhote, Sanatta Değişmeyen Plastik Değerler, İmge; Sanatın Gerekliliği Ernst Fischer, Payel Yayınevi, Çeviren: Cevat Çapan
Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Yapı teknolojileri alanındaki teknik kavramları, fikirleri ve verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık teknik problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı çözümler geliştirebilmek.
2 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, yapı teknolojileri ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek.
3 Yapı teknolojileri alanında, tasarım ve projelendirme çalışmalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan projeleri okumak, geliştirmek, uygulamak, denetlemek ve kontrolörlük yapabilmek. X
4 Yapı teknolojileri alanında yer alan deneysel çalışmaları ve arazi uygulamalarını bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan deneyleri ve arazi uygulamalarını denetlemek ve kontrol edebilmek.
5 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
6 Yapı teknolojileri alanında yer alan duvar tekniklerini, yalıtım teknikleri, kalıp sistemleri ve demir donatı uygulama tekniklerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan uygulamaları denetlemek ve kontrol edebilmek.
7 Yapı sisteminin uygulamasına yönelik olarak yer belirleme (ölçme), kazı ve dolgu işlemlerini bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve becerilere sahip olmak, yapılmış olan işlemleri denetleme ve kontrol edebilmek.
8 Yapı sistemlerinin uygulamasına yönelik işlemleri bağımsız olarak gerçekleştirebilecek bilgi ve beceriler ile bakım ve onarımlarını yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olmak.
9 Yapı teknolojileri alanındaki bilgi ve uygulamaları takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
10 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.
11 Yapı teknolojileri alanında girişimci, rekabetçi, yönetici ve sosyal olmak.
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 70
1. Kısa Sınav 10
1. Ödev 10
2. Kısa Sınav 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 4 4
Ödev 1 3 3
Performans Görevi (Laboratuvar) 1 5 5
Total Workload 44
Total Workload / 25 (Hours) 1.76
dersAKTSKredisi 2