Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Edebiyat ve Medya II ADE 230 4 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Dr.Öğr.Üyesi ALPER KELEŞ
Course Lecturers
Course Assistants
Course Category Alanına Uygun Öğretim
Course Objective

Genişletilmiş bir medya okuryazarlığını kazandırmaya yönelik  iki ayrı dersin ikincisi olan bu derste medya tarihi tanıtılmaktadır. Film analizi, medya okur-yazarlığının bir öğesidir. Derste bu alanlara ilişkin temel bilgilerin verilmesinin ardından yetilerin edinilmesi için örnek filmler üzerinde incelemeler yapılmaktadır.

Course Content

Mağara duvar resimlerinden internete kadar tüm medyaları kapsayan medya tarihinin yanı sıra medya okur-yazarlığının önemli bir öğesi olan film analizinin nasıl yapılacağı ele alınacaktır. Ardından öğrenciler örnek filmlerin analizlerini yaparak sonuçları sunacaktır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrenciler medya okuryazarlığı konusunu ve ayrıntılarını anlayabilirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
2 Medya bilimi ve kavramı ile ilgili olarak gerekli donanıma sahip olup, edebiyat metni ile film medyası arasındaki yapısal farklılıkları ayırt edebilirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Sınav , Ödev,
3 Edebiyat kavramlarını farklı bir medya üzerinde tespit edip edebiyat kuramları hakkında daha somut bilgiler verebilirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma, Sınav , Sözlü Sınav,
4 Film medyasının ve diğer medyaların edebiyat ile bağlantısını çözümleyebilirler. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışması, Sınav ,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Medya kavramına giriş
2 Medya kavramının bilimsel tanımlarına örnekler
3 Medya kavramının bilimsel tanımlarına örnekler
4 Yazının oluşumu ve gelişimi
5 Yazının oluşumu ve gelişimi
6 Gazete medyasının ortaya çıkışı, gelişimi ve işleyiş biçimi
7 Gazete medyasının ortaya çıkışı, gelişimi ve işleyiş biçimi
8 Telgraf ve telefon medyalarının ortaya çıkışı, gelişimi ve işleyiş biçimi
9 Telgraf ve telefon medyalarının ortaya çıkışı, gelişimi ve işleyiş biçimi
10 Radyo ve televizyon medyalarının ortaya çıkışı, gelişimi ve işleyiş biçimi
11 Radyo ve televizyon medyalarının ortaya çıkışı, gelişimi ve işleyiş biçimi
12 Film medyasının ortaya çıkışı, gelişimi ve işleyiş biçimi
13 Film medyasının ortaya çıkışı, gelişimi ve işleyiş biçimi
14 Film medyasının ortaya çıkışı, gelişimi ve işleyiş biçimi
Resources
Course Notes <p> Ders ile ilgili makaleler</p>
Course Resources

Metzler Lexikon Medientheorie - Medienwissenschaft. Stuttgart: Metzler, 2002. Werner Faulstich: Grundwissen Medien. Münih: Fink, 1994. Andreas Böhn/Andreas Seidler: Mediengeschichte. Eine Einführung. Tübingen: Gunter Narr, 2008. KAYAOĞLU, Ersel (2009), Edebiyat Biliminde Yeni Bir Yaklaşım: Medyalararsılık, Selenge Yayınları, İstanbul. KAYAOĞLU, Ersel (2016), Edebiyat ve Film, Edebiyat Bilimi Yaklaşımıyla Film Çözümlemesine Giriş, Hiperlink Yayınları, İstanbul

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine Alman Dili ve Edebiyatında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgilere sahip olur. X
2 Alman Dili ve Edebiyatındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirir, karmaşık problem ve konuları belirler, analiz eder, tartışır; bilimsel kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilir. X
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda bilgilendirir; onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarır. X
4 Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür. X
5 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir. X
6 Alman Dili ve Edebiyatı alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile yetkinlik kazanılmış Almanca´yı Avrupa Dil Portfolyosuna göre B2 ve İngilizce´yi B1 seviyesinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
7 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir. X
8 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda stratejik yönetim ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir, elde ettiği verileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır. X
9 Alman Dili ve Edebiyatı’nın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve geliştirir. X
10 Diller, Edebiyatlar ve Kültürlerarası bilimsel çalışmalar üretir, kendi kültürüne ve başka kültürlere katkıda bulunabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 60
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 10
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 10 10
Kısa Sınav 2 10 20
Ödev 1 10 10
Final 1 20 20
Total Workload 124
Total Workload / 25 (Hours) 4.96
dersAKTSKredisi 5