Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Metinlerle Mesleki Çeviri ADE 410 8 3 + 0 3 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Prof.Dr. MUHARREM TOSUN
Course Lecturers
Course Assistants

Arş. Gör. Atilla Kurnaz

Course Category
Course Objective

Kazanılmış çeviri deneyimlerinin uzmanlık alan metinlerin üzerinde uygulanması

Course Content

Çeşitli meslek gruplarına ait evrak ve dokümanların üzerinde çeviri teknikleri kullanılarak uygulamalı metin çözümlemesi yapılır.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Çeviri edimini tanımlar. Anlatım, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
2 Genel çeviri metotlarını açıklar. Anlatım, Tartışma, Sınav , Sözlü Sınav,
3 Farklı türdeki Türkçe ve Almanca metinlerin, kaynak ve erek dildeki dilbilgisel, biçimsel ve semantik özelliklerini ve jargonunu tanır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Beyin Fırtınası, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Almanca resmi belgeleri Türkçeye çevirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Türkçe resmi belgeleri Almancaya çevirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Çeviri eyleminde yapmış olduğu tercihleri bilimsel ve kültürel dayanaklara başvurarak açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
7 Yaptığı çeviriyi başka çevirilerle karşılaştırarak eleştirir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Benzetim, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
8 Çeviride etik değerleri gözetir. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Sınav , Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Ehliyet
2 İkametgah
3 Diploma
4 Vekaletname
5 Mahkeme Kararı
6 Mahkeme Kararı
7 Sözleşme
8 Sözleşme
9 ARASINAV
10 Yazınsal Metin
11 Yazınsal Metin
12 Yazınsal Metin
13 Şiir
14 Şiir
Resources
Course Notes <p> Tosun, Muharrem &Ccedil;eviri Ders Notları.</p>
Course Resources

Farklı meslek gruplarından metinler

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine Alman Dili ve Edebiyatında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgilere sahip olur. X
2 Alman Dili ve Edebiyatındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirir, karmaşık problem ve konuları belirler, analiz eder, tartışır; bilimsel kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilir. X
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda bilgilendirir; onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarır. X
4 Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür. X
5 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir. X
6 Alman Dili ve Edebiyatı alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile yetkinlik kazanılmış Almanca´yı Avrupa Dil Portfolyosuna göre B2 ve İngilizce´yi B1 seviyesinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. X
7 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir. X
8 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda stratejik yönetim ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir, elde ettiği verileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır. X
9 Alman Dili ve Edebiyatı’nın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve geliştirir. X
10 Diller, Edebiyatlar ve Kültürlerarası bilimsel çalışmalar üretir, kendi kültürüne ve başka kültürlere katkıda bulunabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Ara Sınav 50
1. Kısa Sınav 15
2. Kısa Sınav 15
1. Ödev 20
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 5 5
Final 1 25 25
Total Workload 136
Total Workload / 25 (Hours) 5.44
dersAKTSKredisi 5