Course Name Code Semester T+U Hours Credit ECTS
Imgebilim ADE 323 5 2 + 0 2 5
Precondition Courses
Recommended Optional Courses
Course Language Türkçe
Course Level Lisans
Course Type Seçmeli
Course Coordinator Doç.Dr. FUNDA KIZILER EMER
Course Lecturers Doç.Dr. FUNDA KIZILER EMER,
Course Assistants

Arş.Gör. Dudu UYSAL

Course Category
Course Objective

Öğrencilere imgeyi ve imgebilimi tanıtarak, disiplinler ve kültürler arası çalışma becerisi kazandırmak.

Course Content

Dersin içeriği imge, imgebilim, karşılaştırmalı yazınbilim kavramlarını tanıtarak imgebilimin tarihçesini sunmak ve kültürlerarasılık bağlamında Türk ve Alman toplumları arasındaki imge oluşumlarını çeşitli metinler üzerinde incelemek ve çözülmekten ibarettir.

# Course Learning Outcomes Teaching Methods Assessment Methods
1 Öğrenciler, imge ve imgebilim kavramlarını tanımlar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav , Ödev,
2 Öğrenciler, imgenin oluşumunu ve imge çalışmalarının bir bilim dalı haline gelmesini anlatır. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
3 Öğrenciler Alman kültür tarihinde Türk imgesini saptar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
4 Öğrenciler, imgebilimin tarihçesini ve karşılaştırmalı yazınbilimle bağlantısını açıklar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
5 Öğrenciler, farklı disiplinlerdeki imgebilim çalışmalarını analiz eder. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
6 Öğrenciler, yazınsal metinlerde imge çözümlemesi yapar. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösteri, Sınav , Sözlü Sınav, Ödev,
Week Course Topics Preliminary Preparation
1 Was ist das Bild? Der Begriff das Bild mit den verschiedenen Aspekten.
2 Der Begriff das Bild in den verschiedenen Disziplinen
3 Was versteht man unter Imagologie? Was ist das Fremdbild und Selbstbild?
4 Der Überblick über die Bildforschungen verschiedenartigen Wissenschaften
5 Die Geschichte der Imagologie
6 Die Beziehung der Imagologie mit der vergleichenden Literaturwissenschaft.Interkulturelle Hermeneutik.
7 Die Definition der komparatistischen Imagologie
8 Der Überblick über die komparatistischen Bildforschungen
9 ARASINAV
10 Die Imagologie und das Türkenbild in der deutschen Kulturgeschichte.
11 Verschiedene Lektüre über die imagologischen Analyse
12 Das Türkenbild in manchen Werken von J. W. Goethe-Ein Komparatistischer Darstellungsversuch von Onur Bilge Kula
13 Das Türkenbild in manchen Werken von J. W. Goethe-Ein Komparatistischer Darstellungsversuch von Onur Bilge Kula
14 Eine Zusammenarbeit mit den Studenten über die Feststellung der türkischen und österreichischen Kulturelemente im Roman Ein romantisches Wiensommer von Adalet Ağaoğlu
Resources
Course Notes <p> 1. KIZILER, Funda, İmgebilim Ders Notları.</p>
Course Resources

2. Kula, Onur Bilge (1993), Alman Kültüründe Türk İmgesi I-II-III, Gündoğan Y., Ankara.
3. Ulağlı, Serhat ( 2006 ), İmgebilim Öteki´nin Bilimine Giriş, Sinemis Y., İstanbul.
4. Gürsel, Aytaç (2003), Karşılaştırmalı Edebiyat Bilim, Say Yayınları, İstanbul.
5. Dyserinck, Hugo (1977), Komparatistische Imagologie, Bouvier Verlag, Bonn.
6. Berger, John (1986), Görme Biçimleri, çev. Y. Salman, Metis Yay., İstanbul.
7. Koçak, Orhan (1995), İmgenin Halleri, Metis Yay., İstanbul.
8. Ecevit, Yıldız, Orhan Pamuku Okumak, Geçek Yay., İstanbul.
9. Arbeitstexte für den Unterricht (1996), Theorie der Lyrik, Reclam Ver., Stuttgart.
10. Wilpert, Gero, Sachwörterbuch der Literatur

Order Program Outcomes Level of Contribution
1 2 3 4 5
1 Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine Alman Dili ve Edebiyatında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgilere sahip olur.
2 Alman Dili ve Edebiyatındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirir, karmaşık problem ve konuları belirler, analiz eder, tartışır; bilimsel kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilir. X
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda bilgilendirir; onlara düşüncelerini problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarır.
4 Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür. X
5 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
6 Alman Dili ve Edebiyatı alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile yetkinlik kazanılmış Almanca´yı Avrupa Dil Portfolyosuna göre B2 ve İngilizce´yi B1 seviyesinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
7 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahiptir.
8 Alman Dili ve Edebiyatı ile ilgili konularda stratejik yönetim ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir, elde ettiği verileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır. X
9 Alman Dili ve Edebiyatı’nın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve geliştirir.
10 Diller, Edebiyatlar ve Kültürlerarası bilimsel çalışmalar üretir, kendi kültürüne ve başka kültürlere katkıda bulunabilir. X
Evaluation System
Semester Studies Contribution Rate
1. Kısa Sınav 30
1. Ödev 30
1. Sözlü Sınav 40
Total 100
1. Yıl İçinin Başarıya 50
1. Final 50
Total 100
ECTS - Workload Activity Quantity Time (Hours) Total Workload (Hours)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 10 10
Ödev 1 5 5
Final 1 20 20
Total Workload 131
Total Workload / 25 (Hours) 5.24
dersAKTSKredisi 5