Special Acceptance Conditions

Çevre Mühendisliği Tezli Yüksek programına alınacak T.C. vatandaşı ve Yabancı Uyruklu öğrenci koşul ve kontenjanları, yabancı dil şartı uygulanıp uygulanmayacağı ilgili EABD/EASD başkanlıklarının teklifi, EK kararı ve Senatonun onayı ile belirlenerek akademik dönem başlamadan önce Fen Bilimleri Enstitüsü (www.fbe.sakarya.edu.tr) sayfasından ilan edilmektedir. 
T. C. Vatandaşı olan adaylar için; 
-Tezli yüksek lisans programlarında başvurduğu programın ilan edilen ALES puan türünden en az “55” puan alması gerekir.
Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirmesi:
ALES notunun %50’si, Bilim sınavı notunun %25’i, Lisans mezuniyet notunun %25’i  alınarak belirlenir.
Bilim sınavı notu “100” üzerinden “50” nin altında olan ve bilim sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılır ve kayıt hakkı kazanamaz. Bilim sınavının mazeret sınavı yapılmaz. 
Başvurularda mezuniyet notu (eğitimi süresince üniversitesinin kullandığı not sistemi) “4”lük sistemin haricinde ise adayın mezuniyet notu YÖK’ün belirlediği not çevirim tablosuna göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır. 
Yabancı Uyruklu adaylar için; 
Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları her program için “bir” öğrenci ile sınırlıdır. İlgili EABD/EASD başkanlığı talep etmesi durumunda kontenjanlar artırılabilir. 
Başvuran adayların lisans veya yüksek lisans not ortalaması “4”lük not sisteminde en az “2,50” olmak zorundadır.
Yabancı uyruklu adaylardan yabancı dil şartı aranmaz. 
Bir alt eğitimini Türkiye dışında tamamlayanlardan ALES şartı aranmaz. Bir alt eğitimini Türkiye’de tamamlayanlardan ALES sınavından en az “45” puan veya Yükseköğretim Kurumunun belirleyeceği uluslararası düzeyde kabul gören bir sınavdan eş değer puan almaları gerekmektedir. 
Yabancı Uyruklu Öğrenci Başarı değerlendirmesi: 
Başarı sıralaması; mezuniyet not ortalamaları esas alınarak EABD/EASD başkanlığının değerlendirmesi ve EYK kararı ile gerçekleşir.